Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Goede praktijken” in het gebruik van de subsidie ter bestrijding van de kinderarmoede PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Goede praktijken” in het gebruik van de subsidie ter bestrijding van de kinderarmoede

“Goede praktijken” in het gebruik van de subsidie ter bestrijding van de kinderarmoede

145 Views Download Presentation
Download Presentation

“Goede praktijken” in het gebruik van de subsidie ter bestrijding van de kinderarmoede

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Goede praktijken” in het gebruik van de subsidie ter bestrijding van de kinderarmoede Provinciale meetings 2011 POD Maatschappelijk integratie

 2. ONDERZOEK 2

 3. ONDERZOEK • K.U.Leuven + ULB • Voor: POD Maatschappelijkeintegratie • Van 15/08 tot 15/11 • Onderzoekers: • Anneloes Vandenbroucke: Loes.Vandenbroucke@hiva.kuleuven.be • Lode Vermeersch: Lode.Vermeersch@hiva.kuleuven.be • Laurence Noël: Laurence.Noel@ulb.ac.be

 4. ONDERZOEKSVRAGEN • Welkeevoluties (sinds 2008) in de besteding van de subsidie voor sociale en cultureleparticipatie (SCP)? • In welke mate draagt de subsidie SCP bijtot het recht op culturele en maatschappelijkeontplooiing (art. 23 Belgische grondwet)? • HoewendenOCMW’s de subsidie ter bestrijding van de kinderarmoedeaan? • Welkegoedepraktijkenzijn er ter bestrijding van de kinderarmoede?

 5. ONDERZOEKSMETHODEN • 1. Interviews OCMW’s “non/low users” subsidie kinderarmoede • +/- 20 interviews (1 interview per OCMW/CPAS) • 2. Interviews “good practices” subsidie kinderarmoede • 3. Interviews over maatregel sociale en culturele participatie (SCP) • Koepelorganisaties: 3 interviews(1 interview per koepel) • OCMW’s: 30 interviews (1 interview per OCMW) • 4. Kwantitatieve analyses over besteding SCP-subsidie en subsidie kinderarmoede

 6. DE MAATREGELEN Gestart in 2003: 6.200.00 euro 2007 2008 2009 Subsidie SCP Subsidie Recup PC Subsidie tegen kinderarmoede 4.199.977 euro

 7. VASTSTELLINGEN SUBSIDIE KINDERARMOEDE 7

 8. KINDERARMOEDE: CIJFERS BELGIË • Proportiekinderen in armoedegroter dan proportiemensen in armoede • Aantalleeflonersin 2010: Vlaanderen: 51.052, Brussel: 41.866, Wallonië: 74.310 • 16,6% (in 2009) van alle kinderen in België lopen armoederisico(EU27= 19,9%) • 11,8% kinderen (0-17 jaar) die leven in een huishouden zonder betaald werk (in 2009):

 9. MAATREGEL KINDERARMOEDEPOD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE • Verdeling bedrag: • aantal begunstigden maatschappelijke integratie van maand januari voorgaande jaar • aantal rechthebbenden op financiële tussenkomst ziekenfonds • Doel: bevorderen maatschappelijke integratie van kansarme kinderen • Subsidie voorcollectieveenindividuele acties

 10. MAATREGEL KINDERARMOEDEPOD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE • Deelname aan sociale programma’s (bv. cursus, speelpleinwerking, vakantiekamp) • Schoolondersteuning (bv. schoolmateriaal, schoolrekening, schoolboeken) • Psychologische ondersteuning kind/ouders (bv. psychotherapie, ontwikkelingsondersteuning) • Paramedische ondersteuning (bv. logopedie, orthodontie, …) • Steun bij aankopen pedagogische hulpmiddelen en spelen (bv. woordenboek, speelkoffer, plaswekker)

 11. BUDGET KINDERARMOEDE: 5 GROEPEN OCMW’S OCMW’S IN BELGIË (100%) / OCMW’S IN Oost-Vlaanderen (100%)

 12. KINDERARMOEDE (1) 4.199.977 euro subsidie beschikbaarvoor de bestrijding van kinderarmoede in 2010, maar slechts 2.471.091 euro’s gebruikt (58,84%) Meer dan 1 op 5 maakte geen gebruik van deze subsidie Groot deel (14,6%) vraagt ‘te veel’ aan Meer gebruik subsidie in Vlaanderen dan in Wallonië hoewel gemiddeld percentage leefloners daar hoger ligt 12

 13. KINDERARMOEDE (2) • Oververtegenwoordiging niet-aanvragende OCMW’s vooral in Henegouwen en Luik • Aanvragers 100% en meer vooral in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen • Er is geen tendens dat vooral de grote steden met veel inwoners het subsidiebedrag “maximaal” gebruiken • Er is geen tendens dat vooral de gemeenten met veel leefloners het subsidiebedrag “maximaal” gebruiken • OCMW’s die algemene SCP-subsidie gebruiken zijn meer geneigd om ook de subsidie ter bestrijding van kinderarmoede aan te vragen 13

 14. ANALYSE “NIET-GEBRUIKERS” SUBSIDIE • Attitudes: • Verticaaldoorverwijzennaarwiehïerarchischhoger of lagerstaat • Horizontaaldoorverwijzennaaranderediensten of mogelijkheden • Raisons: • « Geeninformatie» • « Communicatie over de maatregel» (intern / extern) • « Inhoud van de maatregel » • « Gebrekaanpersoneel » • « Work in progress… wemakenwerk van bestrijdingkinderarmoede » • « Andereprojectenkrijgenvoorrang » • …

 15. INTERVIEWS « GOOD PRACTICES » • Eigen aanOCMW’s met good practices isdatze de inhoud van de maatregel / het KoninklijkBesluitgoedkennen en de verschillendemogelijkhedenkennen (individuele en collectieveactiviteiten) • Good practices hebben kennis van de behoeften/verhouding aantal kinderen in verhouding tot aantal begunstigden (zelden: identificatie van specifieke leeftijdsgroepen, ...) • Het meestgebruikt voor: schoolse en paramedischeondersteuning • Andereoriginelevoorbeelden:aanmaak van eenbepaaldproduct (bv. boek), inrichten van eenplek (met bv. psycho-motorischmateriaal ter beschikking), organisatieevenement (bv. excursie, kinderfeest, bijeenkomst), ateliers (opvoedingsondersteuning, jongemoeders), gebruikersgroepen (beslissen over activiteiten), etc.…

 16. SUCCESFACTOREN (1) • Communicatieintern/extern • Tijdsbudget + mogelijkheid tot coördinatie •  Het ontwikkelen van nieuw aanbod voor sociale actie • Diverse types van samenwerkingen: • Samenwerkingsverbanden met andere OCMW’s • Samenwerkingsverbanden met andere verenigingen • Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten • Combinatie!

 17. “GOOD PRACTICES”: SAMENWERKINGEN … … Gewest/Gemeenschap Vereniging … … …

 18. SUCCESFACTOREN (2): VOORBEELDEN • OCMW A: speciale acties voor kinderen + financiële ondersteuning participatie (paramedisch, schoolkosten, bril, boeken, …) + psycho-motorische materialen + evenementen (educatieve workshops, opvoedingsondersteuning, enz.) • OCMW A (stedelijke omgeving, samenwerkingen, ook betrokken in andere acties)

 19. SUCCESFACTOREN (3): VOORBEELDEN • OCMW B: groot evenement (met jonge moeders en kinderen) + financiële ondersteuning participatie + aankoop materiaal • OCMW B (kleinstedelijke omgeving, een OCMW-werknemer specifiek bezig met SCP-maatregelen)

 20. SUCCESFACTOREN (4): VOORBEELDEN • OCMW C: financiële ondersteuning participatie (individueel schoolmateriaal, wat paramedische ondersteuning en aankoop educatieve spelen) • OCMW C (klein OCMW, geen personeel specifiek inzetbaar op de SCP-maatregelen, focus op individuele ondersteuning)