Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT

Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lokale kinderarmoedeaanpak Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT

  2. Situering actieplan in OCMW SOCIALE DIENST • Psychologische dienst :7 psychologen • Rechtstreekse hulpverlening aan cliënt: psychologische begeleidingen • (Beleids)Ondersteunende dienst: thema kinderarmoede • Aansturing methodische cellen • Vakantiewerking : alle schoolvakanties hulpverleningsgerichte speelpleinwerking Psychologische Dienst - OCMW Gent

  3. Zes peilers 1. Opvoedingsondersteuning 2. Onderwijs 3. Opvang en vrije tijd 4. Psychologische hulp 5. Zwangerschap 6. Verhogen expertise MW Psychologische Dienst - OCMW Gent

  4. 1.Opvoedingsondersteuning • Structurele inbedding in de organisatie door specifieke verslaggeving naar bestuur • Oudergroepen • Kindergroepen • Methodische Cel Integrale Gezinsbegeleiding : Speciale aandacht : • 0-3 jaar • Allochtone gezinnen (ICB-MW) • Methodische Cel Jongerenwerking • 18-25j uit BJZ, preventief en curatief • Methodische Cel Perspectief • Activering (ex-)drugsverslaafden • Bijzondere aandacht verslaafde ouders • ‘tools’ ontwikkeling van het kind • Actieplan kindermishandeling • Samenwerking met en doorverwijzingen naar spelotheken, inloopteams, opvoedingswinkel • Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Psychologische Dienst - OCMW Gent

  5. 2. Onderwijs • ‘tools’ internaten, bijzondere jeugdzorg, bijzonder onderwijs • Samenwerking huistaakbegeleiding • Netwerken : structureel casusoverleg, werkgroep kleuterparticipatie, Steunpunt leerrecht/leerplicht • Intern spijbelactieplan : • Netwerkverkenning • Casemanagment • Gesprek ouders (en eventueel kind) • Opmaken probleemanalyse • Individueel oplossingsgericht handelplan • Aanschrijven ouders met 2-jarigen + inschrijven • Groepen voor Bulgaarse en Slovaakse ouders waar schoolgaan ‘moeilijk’ is Psychologische Dienst - OCMW Gent

  6. 3. Opvang en vrije tijd • Verzamelen en dispatchen van vakantie-opvangmogelijkheden • ‘tools’ kinderopvang • Voorbehouden plaatsen kinderopvang tijdens activeringstrajecten • Vakantiewerking OCMW GENT • Speelplein met link hulpverlening • Voeding, taal,… • Doorgroei animatoren vanuit de doelgroep • Coaching in vivo • Vroegdetectie problemen kinderen Psychologische Dienst - OCMW Gent

  7. 4. Psychologische hulp • Individuele psychologische begeleiding aan volwassenen, ouders, kinderen, gezinnen • Huisbezoeken • Op bureel • Op school • KOPP • Eerstelijnshulp • Tweedelijnshulp • Back-office (ondersteuning MW’s) Psychologische Dienst - OCMW Gent

  8. 5. Zwangerschap • Netwerk : werkgroep kwetsbare zwangeren, buddyproject arteveldehogeschool • Anticonceptie : promoten en in uitzonderlijke situaties ten laste name van de kosten • Samenwerking Kind en Gezin Psychologische Dienst - OCMW Gent

  9. 6. Verhogen expertise MW’s • Ontwikkeling van tools • Individuele ondersteuning • Teamondersteuning • Nieuwsbrief • Intranet • Permanente ondersteuning • Hulp bij crisissituaties Psychologische Dienst - OCMW Gent

  10. Info Sylvia Lis Diensthoofd Psychologische dienst / Vakantiewerking – OCMW GENT Sandra Verhauwert Aansturing methodische cel Integrale Gezinsbegeleiding / Jongerenwerking – OCMW GENT Sylvia.Lis@ocmwgent.be Sandra.Verhauwert@ocmwgent.be Tel. 09 266 89 00www.ocmwgent.be Psychologische Dienst - OCMW Gent