Download
de kosten van het studeren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De kosten van het studeren PowerPoint Presentation
Download Presentation
De kosten van het studeren

De kosten van het studeren

144 Views Download Presentation
Download Presentation

De kosten van het studeren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. John Stals (studentendecaan TU Delft), m.m.v. Guus Rikhof (DUO) De kosten van het studeren Ouderavond

 2. Tegemoetkomingscholieren • Voor leerlingen die een voltijdse dagopleiding volgen in het voortgezet onderwijs • Leeftijd: in de loop van het schooljaar 18 jaar worden of nu al 18 jaar of ouder zijn • Nationaliteit • Aanvragen bij voorkeur vóóraf (maar vóór 31 juli 2013) • Aanvraagformulier via internetsite www.DUO.nl • Overbruggingsfinanciering naar hoger onderwijs met wijzigingsformulier www.DUO.nl

 3. Centraleaanmeldinghoger onderwijs • Alle HO-opleidingen in het reguliere onderwijs • viainternetsite van de instelling naar: www.studielink.nl(alleen met DigiD!) • Tijdig aanmelden in verband met loting! • centrale lotingsopleidingen: vóór 15 mei • decentrale selectie: (meestal) vóór 15 januari • vrije instroom: vóór aanvang van opleiding (1 september) • aanvragen DigiD met sms functie

 4. www.studielink.nl (aanmelden & inschrijven)

 5. Homepage DUO (studiefinanciering)

 6. Aanvragen studiefinanciering Studiefinanciering Hoger Onderwijs (HBO en WO) Studenten op 1 juli 18 jaar of ouder: De maand van instroom in het HO (september doorgaans) Studenten jonger dan 18: De maand na het kwartaal van instroom in het HO (meestal oktober) waarbij meteen de kinderbijslag vervalt.

 7. Een paar begrippen BaMa-structuur: Bachelor / Master - structuur Prestatiebeurs: * studiefinanciering die na levering van een bepaalde prestatie binnen de diplomatermijn in gift wordt omgezet. * prestatiebeurs wordt toegekend gedurende drie jaar voor de Bachelor en gedurende twee jaar voor de master. Diplomatermijn: 10 jaar (kan soms nog worden verlengd) Studentenreisproduct: de OV-chipkaart voor studenten

 8. Overzicht gemiddelde kosten per maandvoor een studie in het HO UitwonendThuiswonend a. Levensonderhoud(675) (305) - woonlasten (kamerhuur, GEWI etc.) 300 - - voeding 170 120 - persoonlijke verzorging 30 25 - kleding en schoeisel 50 55 - zorgverzekering, gecorrigeerd voor zorgtoeslag 40 35 - overige verzekeringen 35 30 - telefoon, internet, etc. 50 40 b. Studiekosten (225) (225) - collegegeld 140 140 - boeken en leermiddelen 85 85 c. Bijkomende kosten(100) (100) - reiskosten 30 30 - abonnementen/lidmaatschappen 30 30 - zakgeld 40 40 --------- ---------- Totaal € 1.000 € 630

 9. Normbedragen en normbudget (bedragen met ingang van september 2012) Levensonderhoud (inclusief collegegeld € 794,69 € 604,15 en studiekosten (boeken/leermiddelen) Basisbedrag prestatiebeurs € 266,23 € 95,61 Ouderbijdrage/aanv. prestatieb. (max.) € 242,76 € 222,84 Lening (maximum) € 285,70 € 285,70 ---------- --------- Sub-totaal€ 794,69€ 604,15 Collegegeldkrediet € 142,75 € 142,75 Totaal € 937,44 € 746,90

 10. Ouderbijdrage • Het gaat om het toetsingsinkomen, per natuurlijke ouder.Ondergrens: ca € 17.500 • Ook andere factoren: andere kinderen, terug te betalenstudieschuld, andere studenten in het gezin • Gebruik op de DUO-site de ‘rekenhulp’ • Verlegging peiljaar bij sterk wisselend inkomen • Ouders die weigeren bij te dragen (bij duurzaam verbroken ouder/kind-relatie)

 11. Studiekosten • wettelijk collegegeld 2012/2013: € 1.771 p.j. • per september 2012: langstudeerboete(€ 3.063 p.j.)nominale cursusduur + één uitloopjaar (BSc én MSc) • boeken en dictaten: enkele honderden euro’s p.j. • laptop • specifieke opleidingskosten (bijv. tekenmateriaal) • kosten i.v.m. studie in het buitenland

 12. Woonkosten • hoe kom ik aan een kamer? • eigen initiatief! • familie en vrienden in de omgeving inschakelen • in omgeving van de desbetreffende stad zoeken • mikken op vrijkomende kamers in loop studiejaar • huurhoogtes • € 225 is absoluut minimum • kan ook tot ruim € 400 oplopen…

 13. Verzekeringen • zorgverzekering • premies vanaf ca. € 95,00 • eigen risico (wettelijk verplicht): € 220 • premie lager bij vrijwillig extra eigen risico • zorgtoeslag: max. ca € 70 p.m. • www.kiesbeter.nl/zorgverzekeringen • wettelijke aansprakelijkheid • reis- en ongevallen

 14. Bijverdienen Regels: in 2012 mag een student naast de studiefinanciering € 13.362 bijverdienen (aan belastbaar loon). Dat is ruim € 1.100 p.m. Ofwel: 15 à 20 uur per week. Niet doen! Goede start is belangrijker, en er is bovendien het Bindend Studie Advies! Nog afgezien van langstudeerboete en toekomstig leenstelsel...

 15. Lenen en afbetalen • Aandeel leningen neemt toe (max. ca. € 1.000 p.m.) • Rente begint te lopen bij opname • Bij studieduur 7 jaar schuld € 60 à 80.000 • Afbetaling in 15 jaar • Afbetalen naar draagkracht – Kwijtschelding na 15 jaar

 16. Overheidsplannen I Begin 2012 voorstel kabinet-Rutte: • Geen basisbeurs meer in de masterfase • Inperking recht op OV-chipkaart met twee jaar • Vereenvoudiging rekenregels • Geen overgangsrecht • Schulden nemen toe • Afbetalingstermijn naar 20 jaar • Geen voorziening meer voor studenten met eenweigerachtige ouder

 17. Overheidsplannen II • Sociaal leenstelsel? • Aanvullende beurs blijft bestaan • Terugbetalingstermijn naar 20 jaar • Langstudeerboete vervalt?

 18. InformatieVragen? www.tudelft.nl www.duo.nl email naar StudentAndCareerSupport@tudelft.nl bel DUO: 050-599 77 55 (9.00-17.00 uur)