slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007. NYTT ÅR 2007 ○ Ny programperiod 2007-2013 ○ Nationella tilläggsdelarna har överförts till landskapsregeringen   ► ändringar i blanketter och ansökningsförfarandet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007

  2. NYTT ÅR 2007 • ○ Ny programperiod 2007-2013 • ○ Nationella tilläggsdelarna har överförts • till landskapsregeringen •   ► ändringar i blanketter och • ansökningsförfarandet

  3. OBSERVERA: EU-kommissionen har ännu inte godkänt Ålands program ► allavillkor skrivna utgående från landskapsregeringens förslag

  4. TILL GÅRDARNA HAR SKICKATS Blanketter - alla gårdar: Å1a, Å1, Å1B, Å1c och Å2a (ny) - gårdar med djur: Å2b och Å2c - gårdar med specialstöd: Å20 - Å26

  5. Stödvillkor för - miljöstödets basstöd - LFA-kompensationsbidrag - kompensationsbidragets nationella tilläggsdel

  6. Nya villkoren gäller förbindelser och avtal som ingås år 2007 Gamla villkor gäller för förbindelser och avtal från år 2003, 2004, 2005 och 2006 ( ej utskickade)

  7.  NYA PROGRAMMET ALLMÄNT (gäller både miljöstöd och LFA) 1. Jordbrukarensålder   ○ den 31 december året före förbindelsen ingås   - minst 18 år - högst 65 år ► i år; född 1.1.1941 eller senare

  8. sammanslutningar: - minst en måste uppfylla ålderskravet Förbindelsen förfaller inte när jordbrukaren fyller 65 år

  9. 2. Koppling till tvärvillkoren (JSM:s guide sid. 100) ○ god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden ○ föreskrivna verksamhetskrav ( = vissa lagar) ► brister leder till påföljder

  10. 3. Jordbruk skall bedrivas aktivt i förvärvssyfte

  11. LFA-KOMPENSATIONSBIDRAG (åren 2007-2009 ev. revidering år 2010) ○ stödbeloppet oförändrat (200 e/ha) ○ ingen referensareal ○ kan beviljas för naturbeten

  12. LFA för naturbeten ○ 100 e/ha upp till 50 ha, sedan 50 e/ha ○ på basen av antalet betande husdjur ○ även tvinmark, bergspartier och impediment ○ ej för skogsmark ○ ej samtidigt med miljöstödets basstöd för naturbeten NYTT: måste kunna ritas in på kartan (helst redan när ansökan fylls i)

  13. MILJÖSTÖD Minimikrav (nytt) a) gödselmedel - enligt nitratbeslutet - fosfor max. 80 kg/ha, 120 kg/ha trädgårdsväxter b) bekämpningsmedel - anv. enligt bekämpningsmedelslagen - test av växtskyddssprutan - växtskyddsutbildning

  14. Miljöstödets delområden ○ Basstöd - obligatoriska åtgärder - frivilliga åtgärder ○ Specialstöd

  15. Basstöd ○ minimiareal 3 ha eller 0,5 ha trädgårds- växter ○ ej delprogram ○ basstöd för ekologisk produktion -> specialstöd för ekologisk produktion ○ basstöd för naturbeten -> LFA

  16. OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER 1. Skriftlig odlings- och gödslingsplan NYTT: - ej enbart gödslingsplan - minst uppgifterna om skiftet och den planerade växten

  17. 2. Skiftesvisa anteckningar NYTT: - basuppgifterna får finnas i separata dokument

  18. 3. Markkartering NYTT: - bestämmelser om provtätheten - trädgårdsväxter; minst vart 3. år - högst 2 år gammalt resultat om fleråriga trädgårdsväxter planteras - grundanalys

  19. 4. Behovsanpassad gödsling ( N och P) NYTT: - tabellerna uppdaterade - max. mängder för trädgådsväxter - utjämningsperioden för fosfor är 5 år - anteckning om fosforutjämning i skifteskorten

  20. - undantag på gårdar med husdjur om enbart stallgödsel används för fosforgödsling på fleråriga vallar - beaktas ○ på våren 100% av lösligt N ○ på hösten 75% av lösligt N ○på våren och hösten 85% av P-total

  21. 5. Stallgödselanalys NYTT: - gäller alla gårdar - om mera än 10m3 används per år

  22. 6. Skyddsremsor NYTT: - måste slås om risk för sly eller buskar - växtresterna behöver inte föras bort - hänsyn till den biologiska mångfalden - kan lämnas även längs andra åkerkanter

  23. 7. Landskapsvård och biologisk mångfald NYTT: - omgivningen kring boningshus och produktionsbyggnader skall skötas och hållas i snyggt och vårdat skick - Mångfaldsobjekt i jordbruksmiljön skall upprätthållas

  24. Miljöstödets basstöd är differentierat beroende av produktionsinriktning - Växtodlingsgård  - Husdjursgård: = minst 0,4 de/ha ELLER minst 10 de totalt och minst 0,2de/ha

  25. STÖDBELOPP: Åkergrödor: - 120 e/ha på växtodlingsgård - 145 e/ha på husdjursgård Grönsaker: - 415 e/ha husdjurs- och växtodlingsgård Frukt- och bär: - 554 e/ha på husdjurs- och växtodlingsgård

  26. Träda: - 39 e/ha på husdjurs- och växtodlingsgård Stödberättigade trädor: - flerårig grönträda - viltträda - landskapsträda som anlagts på en obligatorisk träda

  27. OBSERVERA: Miljöstöd betalas inte längre för frivilliga trädor eller för icke odlad åker som sköts

  28. FRIVILLIGA ÅTGÄRDER: 1. Reducerad höstbearbetning (58 e/ha) tidigare vårplöjd mark NYTT: - skiften med sockerbeta, potatis eller trädgårdsväxter tillåts endast en bearbetning - kan väljas på skiften som direktsås på hösten och på vallskiften som bryts följande vår

  29. - måste plöjas eller bearbetas på våren • halmen eller halmstubben får inte brännas • på åkern • 2. Fånggröda (186 e/ha) • NYTT: • - sådd senast 15 augusti efter huvudgrödan • - får inte gödslas • - SKALL brytas senast 30.6. året efter sådd

  30. 3. Minskad gödsling (11 e/ha) - ny åtgärd - spannmål, olje- och industriväxter, baljväxter, sockerbeta, vall - tabeller för N och P - ej undantag för stallgödsel

  31. 4. Flerårig extensiv vall (224 e/ha) NYTT: - enbart på husdjursgårdar - vid riklig ogräsförekomst tillåts en behandling med kemiska bekämpningsmedel

  32. 5. Spridning av stallgödsel under växtperioden (32 e/ha) - ny åtgärd - enbart på husdjursgårdar - spridning mellan 15.4. (el.1.4. om torrt) och 15.9. - outspädd svämgödsel/urin skall spridas med slangspridare eller nedmyllningsaggregat - kan spridas på annans mark men får ej överlåtas

  33. 6. Precisering av kvävegödsling i grönsaksodling (234 e/ha) - ny åtgärd - mätning av lösligt N i marken före gödsling - mätningen kan göras av odlaren, en rådgivare eller ett labb - över 20 kg/ha skall beaktas i gödslingen

  34. 7. Minskning av växtnäringsläckage i grönsaks- och potatisodling (210 e/ha) - ny åtgärd - under 15.5.-31.8. skall markens fukthalt mätas - bevattning enligt behovet

  35. 8. Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling (139 e/ha) - ny åtgärd - endast mekanisk bekämpning av ogräs

  36. 9. Användning av täckmaterial vid bekämpning av ogräs hos fleråriga trädgårdsväxter (257 e/ha) - ny åtgärd - täckta rader (biologiskt nedbrytbart material) eller gräs mellan raderna

  37. 10. Minskad användning av växtskydds- medel mot skadeinsekter (281 e/ha) - ny åtgärd - fällor i odlingen mellan 1.5. -31.8. - avläses och byts minst en gång i veckan - bekämpning på basen av observationerna - "Aktuella växtskyddsanvisningar"

  38. - observations- och åtgärdsdagbok • skiften med äpple, plommon, päron, • körsbär, vinbär, halon, jordgubbe, blåbär, • kålväxter, morot och rotselleri

  39. 11. Minskad användning av växtskydds- medel mot växtsjukdomar (354 e/ha) - ny åtgärd - användning av prognos- och varningssystem - bekämpning enligt behov - dokumenteras - på skiften med äpple och lök (potatis, päron, körsbär, plommon och kålväxter ej ännu utvecklat system)

  40. ○ Skall väljas senast det andra förbindelseåret ○ Kan ej kombineras: - reducerad höstbearbetning och fånggröda - flerårig extensiv vall och minskad gödsling - flerårig extensiv vall och fånggröda ○ Odlingsväxten begränsar vissa kombinationer

  41. ○ På areal med ekoavtal kan väljas: - reducerad höstbearbetning - fånggröda - spridning av stallgödsel under växtperioden - minskning av växtnäringsläckage i grönsaks- och potatisodling

  42. STÖDTAK obligatoriska + frivilliga åtgärder max. - 600 e/ha ettåriga grödor - 900 e/ha frukt och bär - 450 e/ha vall

  43.  REFERENSAREAL a) ökning - andra och tredje året max. 50% el. 2 ha - fjärde och femte året ingen ökning b) minskning NYTT: - max. 20% el. 5 ha under hela förbindelseperioden

  44. SPECIALSTÖD 1. Ekologisk produktion NYTT: - 30% av arealen som inte är under omläggning skall odlas med spannmål, potatis, protein- grödor, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, frövall, grönsaker, örter, bär eller frukt

  45. 100% av arealen i vall endast på gårdar • med djur och på gårdar som samarbetar • med en går med ekodjur • - produktionsrådgivning minst en gång

  46. Stödbelopp: - 238 e/ha för åkergrödor - 978 e/ha för grönsaker och matpotatis - 1.069 e/ha för frukt och bär - 39 e/ha för träda - 269 e/ha för ekodjur OBSERVERA: Betalas i sin helhet utöver basstödet

  47. 2. Användning av stallgödsel - ny åtgärd - till odlare som tar emot stallgödsel - skall spridas minst 10 m3/ha - stödbelopp: 99 e/ha

  48. 3. Prioriterade naturbeten NYTT: - tillskottsutfodringen begränsad till 2 veckor i början och 2 veckor i slutet av betesperioden - ingen gödsel på åkrar i anslutning till betet - stödberättigade områden måste bilda egna basskiften - stödbelopp: 220 e/ha

  49. 4. Hävd av löväng NYTT: - åtgärdsplan med en rådgivare - stödbelopp: 778 e/ha (betalas i sin helhet)   5. Extra breda skyddszoner NYTT: - Basstöd kan betalas för arealen - stödbelopp: 746 e/ha (betalas i sin helhet)

  50. 6. Bevarande av ursprungsraser NYTT: - alla finska lantrasfår - stödbelopp: 170 e/de (= 7 djur)