Download
r d a finansowania msp z funduszy ue na lata 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata 2007-2013

Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata 2007-2013

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata 2007-2013 Programy: • Dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą • Dla mikroprzedsiębiorstw już istniejących • Dla małych i średnich przedsiębiorstw

 2. Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata 2007-2013 Programy: • PO KL (działanie 6.2 i PUP ) • RPO WP ( działanie 1.2.1, 1.4, i 3.2) • PROW ( w ramach osi 3) • PO IG ( działanie 8.1, 8.2 )

 3. (RPO WP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie. 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Priorytet III. Rozwój turystyki Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

 4. 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom • Celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Realizacja działania ma na celu również wspieranie powstawania nowych oraz podniesienia jakości istniejących terenów inwestycyjnych, zintegrowanej promocji regionu oraz wzrostu aktywności przedsiębiorstw na rynku między narodowym. Wsparciem objęte zostanie kompletne uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu. w celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz tworzenie kampanii promocyjnych.

 5. 1.2.1 Tereny inwestycyjne Przykładowe rodzaje projektów: • Kompleksowe uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą, obejmujące drogi oraz sieci: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. na terenie inwestycyjnym. • Budowa i przebudowa infrastruktury wymienionej w pkt. 1 wykraczającej poza teren inwestycyjny jedynie aby skomunikować teren lub włączyć infrastrukturę do istniejącej sieci. • Prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych (jako element projektu).

 6. 1.2.1 Tereny inwestycyjne • min. 500 tys. kosztów kwalifikowalnych / max. bez ograniczeń. • Min./max. kwota wspracia - bez ograniczeń.

 7. 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu Przykładowe rodzaje projektów: • Budowa, rozbudowa, modernizacja terenów targowo-wystawienniczych, • Udział w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą, • Organizacja i udział w misjach gospodarczych w kraju i za granicą, • Realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą, • Badania, analizy, i ocena potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu, • Działania promujące wspólną markę powiązań kooperacyjnych/inicjatyw klastrowych.

 8. 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu • projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji terenów  targowo-wystawienniczych min 1 mln. kosztów kwalifikowalnych / max. 50 mln zł kosztów kwalifikowalnych; pozostałe projekty bez ograniczeń. • Min./max. kwota wsparcia dla projektów dotyczących budowy, rozbudowy, modernizacji terenów targowo-wsytawienniczych - max 1 mln. zł; dla pozostałych projektów Min. 8 tyś / max. w przypadku:- udziału w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą - 60 tys. zł/jeden podmiot,- udziału w misjach gospodarczych w kraju i zagranicą - 8 tys. zł /  na jednego uczestnika,- realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą - 500 tys. zł.- badan, analiz, oceny oraz strategii marketingowych potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu - 50 tys. zł.- działań promujących wspólną markę powiązań kooperacyjnych/inicjatyw klastrowych - 500 tys. zł.

 9. 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw • Głównym celem działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP, prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. • Jednym z głównych założeń działania jest również wzrost innowacyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Innowacyjność oraz wykorzystywane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się również nową, pozacenową formą konkurowania.

 10. 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Przykładowe rodzaje projektów: Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,- dywersyfikacja produkcji przedsiębiorca poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. • Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

 11. 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw • Przykłady:- realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, - nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,-inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związne z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know -how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej,- tworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

 12. 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw • Minimalna / maksymalna wartość projektu: mikroprzedsiębiorcy - min. 30 tys.  zł; małe i średnie przedsiębiortswa - min. 100 tys. Max. wartość wydatków - bez ograniczeń • Minimalna / maksymalna kwota wsparcia: mikroprzedsiębirostwa max 500 tys zł.; małe i średnie przedsiębiorstwa  - max kwota wsparcia 4 mln zł. • Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 70% - mikro i małe przedsiębiorstwa,60% - średnie przedsiębiorstwa,20% - MSP działające w sektorze transportu,50 % - MSP w przypadku pomocy de minimis

 13. 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej • Celem działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. • Podejmowane działania ukierunkowane będą na rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innej infrastruktury turystycznej, w szczególności standaryzowanej. Priorytetowo traktowane będą także przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej. • Konkurencyjność regionu pod względem turystycznym jest również uzależniona od długości sezonu, dlatego w ramach działania preferowane będą projekty polegające na stworzeniu oferty całorocznej, oraz oferty która będzie identyfikowana poza granicami naszego regionu.

 14. 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej • Przykładowe rodzaje projektów: Pomoc może być udzielana jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,- rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów lub,- zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Nową inwestycją  nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

 15. 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Przykłady (projekty powinny dotyczyć lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej): • Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej, • Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej, • Stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju, • Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną

 16. 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej • Minimalna / maksymalna wartość projektu:- mikroprzedsiębiorstwa - min. wartość projektu 30 tys zł.- Małe i średnie przedsiębiorstwa - min. wartość projektu-100 tys. zł. Max. wartość wydatków kwalifikowalnych - bez ograniczeń. • Minimalna/maksymalna kwota wsparcia:- mikroprzedsiębiorstwa - 500 tys. zł.- małe i średnie przedsiębiorstwa - max. kwota wsparcia 4 mln zł.

 17. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka • Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii • Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji • Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia • Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji • Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowy • Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 18. Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii • Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

 19. Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1.1  Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Ośrodek Przetwarzania Informacji) 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego1.1.3 Projekty systemowe (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 1.2  Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 1.3  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 1.3.1 Projekty rozwojowe (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Ośrodek Przetwarzania Informacji) 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Ośrodek Przetwarzania Informacji) 1.4  Wsparcie projektów celowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 20. Typy projektów • identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących: • Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych • przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki • przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight • wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG

 21. Typy projektów • realizacja programów ministra właściwego ds. nauki ukierunkowanych na zwiększenia zainteresowania podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i doktorantów, obejmujących: • projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce, o projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy stażów podoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce  • projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych • realizacja programu ministra właściwego ds. nauki w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych

 22. Typy projektów • dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe) • wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R • dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia  techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe) • wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+)

 23. Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji • Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.

 24. Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji • 3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnej. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) • 3.2  Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. (Ministerstwo Gospodarki) • 3.3  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

 25. Typy projektów • inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora MSP • wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych • aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

 26. Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji • W ramach 3. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

 27. Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia • Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach

 28. Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia • 4.1  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) • 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) • 4.3  Kredyt technologiczny (Ministerstwo Gospodarki) • 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) • 4.5  Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (Ministerstwo Gospodarki)  4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

 29. Typy projektów • wdrożenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (w ramach jednego, kompleksowego projektu obejmującego prowadzenie prac B+R i wdrożenie ich wyników, pod warunkiem spełnienia kryterium zasadności ekonomicznej dla wdrożenia uzyskanych wyników) • wdrożenia wyników prac B+R będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna • wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez dofinansowanie MSP z Funduszu Kredytu Technologicznego z możliwością umorzenia części przyznanego kredytu • doradztwo i inwestycje niezbędne do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego

 30. Typy projektów • szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych • nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko • nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami – preferowane będą rozwiązania innowacyjne w skali światowej oraz obejmujące komponent B+R • nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług • nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R.

 31. Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia • W ramach 4. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

 32. Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji • Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych.

 33. Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji • 5.1  Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) • 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) • 5.3  Wspieranie ośrodków innowacyjności (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) • 5.4  Zarządzanie własnością intelektualną (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

 34. Typy projektów • inwestycje i doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów • kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności, m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym • wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców • wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców • promocja i informacja w zakresie własności przemysłowej i wzornictwa przemysłowego

 35. Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji • W ramach 5. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

 36. Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym • Celem osi priorytetowej 6 jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych.

 37. Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowy 6.1  Paszport do eksportu (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 6.2  Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych)6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „od podstaw” (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) 6.3  Promocja turystycznych walorów Polski (Ministerstwo Gospodarki) 6.4  Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Organizacja Turystyczna) 6.5  Promocja polskiej gospodarki (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych)  6.5.1 Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

 38. Typy projektów • kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z  partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą JRE i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów) • rozwój sieci centrów obsługi inwestorów • przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych, w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji m.in. typu brownfield, greyfield oraz greenfield • przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji turystycznej • inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych • budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia  inwestycji na terenie Polski.

 39. Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki • Celem osi priorytetowej 8 jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.

 40. Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki • 8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) • 8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) • 8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Władza Wdrażajaca Programy Europejskie) • 8.4  Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Władza Wdrażajaca Programy Europejskie)

 41. Typy projektów • wsparcie dla nowo tworzonych mikro- i małych i średnich przedsiębiorstw świadczących eUsługi • wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B) • wspieranie działań z zakresu e-Integracji poprzez wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu • wsparcie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego na etapie tzw. „ostatniej mili” przez MSP

 42. (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ 3 • Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarkiwiejskiej Nazwa działania • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 43. (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Uzasadnienie • Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno –gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług

 44. (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich

 45. (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zakres działania Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: • 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; • 2) usług dla ludności; • 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; • 4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; • 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; • 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; • 7) usług transportowych; • 8) usług komunalnych; • 9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; • 10) magazynowania lub przechowywania towarów; • 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; • 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 46. (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do: • gminy wiejskiej, albo • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3; 5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej; 6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

 47. (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Definicja beneficjenta • W działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” beneficjentem jest osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przewiduje wsparcie inwestycyjne. Pomoc ma postać zwrotu części kosztów kwalifikowanych związanych z dodatkową działalnością nierolniczą podejmowaną lub rozwijaną przez rolników (członków gospodarstwa domowego)

 48. (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł (25 616,1 euro).

 49. (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

 50. (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Nazwa działania • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw