1 / 11

ODBOR ZA ALS DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE

ODBOR ZA ALS DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE. Andreja Šuštar, socialna organizatorka Ljubljana, 18.11.2005. Društvo distrofikov Slovenije. nacionalna, reprezentativna invalidska organizacija mišično in živčno-mišično obolele Linhartova 1, Ljubljana www.drustvo-distrofikov.si

veta
Download Presentation

ODBOR ZA ALS DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ODBOR ZA ALSDRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE Andreja Šuštar, socialna organizatorka Ljubljana, 18.11.2005

 2. Društvo distrofikov Slovenije • nacionalna, reprezentativna invalidska organizacija • mišično in živčno-mišično obolele • Linhartova 1, Ljubljana www.drustvo-distrofikov.si • posebni socialni programi

 3. Odbor za ALS • ustanovljen 21.6.2002 • pobuda za ustanovitev iz strani obolelih in svojcev (Vinko Rozman, Andrej Čampa) • sklepi 1. srečanja

 4. včlanitev v Mednarodno zvezo ALS društev International Alliance of ALS/MND Associations www.alsmndalliance.org/ • tradicionalna srečanja ob svetovnem dnevu ALS • glasilo Lastovke

 5. redna mesečna srečanja vsak prvi četrtek v mesecu ob 16. uri v prostorih društva Namen: • pridobivanje novih/dodatnih informacij o obolenju • izmenjava izkušenj • druženje s sebi enakimi

 6. Izposoja tehničnih pripomočkov • navaden invalidski voziček • 5 počivalnikov • voziček na elektromotorni pogon • 2 električni negovalni postelji • obračalnik za knjigo ali časopis

 7. Vključevanje obolelih v vse društvene posebne socialne programe: • prevozi s prilagojenimi kombiji za prevoz invalidov • osebna asistenca • obnovitvena rehabilitacija • Q10 • predavanja • svetovanje pri nabavi tehničnih pripomočkov in pri adaptaciji bivalnega okolja

 8. svetovanje o socialno varstvenih pravicah (uveljavljanje pravic na CSD, informacije v zvezi s sprejemom v DSO, pravica do družinskega pomočnika, pomoč na domu) • svetovanje o pravicah iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja (postopki za predstavitev pred IK, pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo, olajšave iz naslova stopnje TO, davčne olajšave, parkirna karta …)

 9. sodelovanjes socialno delavko in strokovnjaki na IKN KC in IRSR • sodelovanje s CSD, DSO, patronažno službo …

 10. Želje za prihodnje: • krajši postopki za predstavitev pred IK • priznanje najvišjega dodatka za pomoč in postrežbo • krajši postopki za pridobitev ustreznega tehničnega pripomočka • predpisovanje električnih negovalnih postelj kot pravica iz OZZ

 11. Linhartova 1, Ljubljana 01/47 20 552 www.drustvo-distrofikv.si andreja.sustar@drustvo-distrofikov.si

More Related