1 / 47

Institucije Europske unije

Institucije Europske unije. Glavne institucije Europska komisija Europski parlament Vijeće EU (Vijeće ministara) Sud europskih zajednica. Ostale institucije. Europski revizijski sud Europska središnja banka Gospodarski i socijalni odbor Odbor regija Europska investicijska banka.

adonis
Download Presentation

Institucije Europske unije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Institucije Europske unije Glavne institucije • Europska komisija • Europski parlament • Vijeće EU (Vijeće ministara) • Sud europskih zajednica

 2. Ostale institucije • Europski revizijski sud • Europska središnja banka • Gospodarski i socijalni odbor • Odbor regija • Europska investicijska banka

 3. Pomoćna tijela • Europol • Agencije • Odbori • Radne skupine

 4. EUROPSKA KOMISIJA *predstavlja interese Europske zajednice* (neovisna od interesa država članica) uloga: 1. “motor europske integracije”-predlaže pravne akte 2. “izvršno tijelo EU”-provodi zakonodavstvo EU 3. “čuvarica osnivačkih ugovora”- kontrolira/osigurava poštivanje prava EU 4. “EU glasnogovornik”-predstavlja interese EZ u trećim zemljama 5. upravlja proračunom EU 6. sudjeluje pri usvajanju pravnih akata

 5. Sastav i struktura Europske komisije • predsjednik Europske komisije • 25 (30) povjerenika = najviša razina • (1-2 povjerenika iz svake države članice) • * mandat: 5 godina sjedište: Bruxelles (dijelom u Luxembourgu)

 6. EUROPSKI PARLAMENT predstavlja interese građana EU* (jačanje demokratičnosti) uloga: 1. “savjetovanje”-daje mišljenje na prijedloge akata 2. “suradnja” - pri usvajanju pravnih akata 3. “suodlučivanje” 4. sudjeluje u vanjskoj politici EU 5. nadzire rad drugih institucija 6. odobrava godišnji proračun EU 7. imenuje (članove Komisije, članove Europske središnje banke te Revizijskog suda)

 7. Sastav i struktura Europskog parlamenta Tko ? • *732 zastupnika (MEPs)-broj • relativno razmjeran broju • stanovnika pojedine države • članice • *grupiranje prema strankama, a • ne nacionalnoj pripadnosti Gdje ? • Strasbourg, Bruxelles,Luxembourg Kad ? • neposredni izbori od • 1979. (svakih 5 god.) reforma  Ustav EU: promjena broja zastupnika (750) i njihove raspodjele u EP

 8. VIJEĆE EU (Vijeće ministara) *predstavlja interese država članica* uloga: • “zakonodavno tijelo EU- usvaja pravne akte 2. usklađuje politike država članica • sjedište: Bruxelles (dijelom u Luxembourgu)

 9. Sastav i strukturaVijeća EU TKO ? • 1 predstavnik svake države članice na ministarskoj razini (ovisno o temi odlučivanja, npr.25 ministara financija PREDSJEDNIŠTVO EU: • svakih 6 mjeseci jedna država članica preuzima upravljanje radom Vijeća • *određuje prioritete • *predlaže kompromise *predlaže kompromise

 10. EUROPSKO VIJEĆE: sastanak na vrhu (summit) • od 1974. praksa sastajanja 2-3x godišnje (nije institucija EU) • TKO ? šefovi država i vlada • uloga: smjernice za budući razvoj EU, zajednička vanjska i sigurnosna politika, imenovanja • sastanke vodi država koja predsjedava Vijećem EU

 11. SUD EUROPSKIH ZAJEDNICA uloga: 1. nadgleda tumačenje i provedbu prava EZ 2. može poništiti odluku Vijeća EU ili Komisije 3. rješava slučajeve nepoštivanja pravnih akata EZ 4. rješava sporove između institucija EU i njihovog osoblja • sastav: 15 sudaca + 9 glavnih odvjetnika • mandat: 6 godina • sjedište: Luxembourg

 12. Sudjelovanje u programimaEuropske unije! • Pretpristupni programi Europske unije: • od 2001. godine program pomoći CARDS (do 2004. g. dodijeljeno 262 milijuna €.) • Od 2005 pretpristupni programi Phare, ISPA i SAPARD. • Od 2007. pretpristupnog programa- Instrumenta zapretpristupnu pomoć -IPA-e.

 13. Phare • 30 posto sredstava Programa u pravilu je namijenjen za jačanje državne uprave i institucija, dok se oko 70 posto sredstava usmjerava na poboljšanje regulatornog okvira za provedbu acquisa te promicanje ekonomske i socijalne kohezije, kao i sufinanciranje investicijskih projekata. Provedba prvih projekata koji se u Hrvatskoj financiraju iz programa PHARE počela je 2005.

 14. ISPA • financiraju se ulaganja u velike infrastrukturne projekte u sektoru prometa i zaštite okoliša. • Na području zaštite okoliša sredstva Programa ulažu se u velike projekte upravljanja otpadnim vodama, gospodarenja krutim i opasnim otpadom, vodoopskrbe i odvodnje te poboljšanja kvalitete zraka.Sredstvima Programa sufinanciraju se investicijski projekti do 75 posto (iznimno 85 posto) minimalne vrijednosti 5 milijuna eura. • U veljači 2006. godine Europska je komisija nakon akreditacije donijela odluku o decentraliziranom upravljanju programom ISPA u Hrvatskoj, odnosno Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija preuzela je odgovornost za provedbu ISPA projekata. • Sukladno Odluci Vlade RH od 23. kolovoza 2007. poslove Središnje jedinice preuzima Središnja agencija za financiranje i upravljanje programima i projektima EU-a. 

 15. SAPARD financijska pomoć poljoprivredi i ruralnom razvoju Pokrenut 2000. godine, SAPARD je, osim primarnih ulaganja u poljoprivrednu i ruralnu infrastrukturu, usmjeren na rješavanje strukturnih prilagodbi u tim sektorima, na izgradnju konkurentnog i učinkovitog sektora poljoprivrede i prerade hrane, stvaranje novih radnih mjesta i prihoda u najmanje razvijenim regijama, jačanje održivog razvoja u ruralnim područjima te poboljšanje kvalitete života ruralnog stanovništva.

 16. IPA (Instrument for Pre-Accession assistance • je novi program za razdoblje 2007. – 2013., koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. • Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi  pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

 17. Programi obrazovanja • Program za cijeloživotno učenje 2007 - 2013 (Lifelong Learning Programme)- mobilnost i međuinstitucionalnu suradnju na svim razinama obrazovanja • Do okončanja pripremnih mjera i zaključivanja međudržavnog sporazuma o pristupanju RH Programu za cijeloživotno učenje RH će za područje visokog obrazovanja koristiti program TEMPUS

 18. Struktura programa • Comenius - predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje • Erasmus- visoko obrazovanje • Leonardo da Vinci - strukovno obrazovanje • Grundtvig - obrazovanje odraslih

 19. Transverzalni program(četiri ključne aktivnosti koje se odnose na suradnju u razvoju strategije, učenje jezika, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, diseminaciju rezultata) • Jean Monnetnamijenjen institucijama koje se bave obrazovanjem i istraživanjem u području europskih integracija. Podrobnije informacije o Programu za cijeloživotno učenje se mogu naći na internet stranici Agencije za mobilnost i programe EU http://www.mobilnost.hr

 20. Četiri sektorska programa: su namijenjena unapređivanju održavanja nastave i učenja prema sektorima obrazovanja

 21. Program Jean Monnet potiče obrazovanje i istraživanje u području europskih integracija

 22. Erasmus Mundus • program Europske komisije kojem je osnovni cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje. ERASMUS MUNDUS se provodi stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima kroz združene diplomske studije (Master programmes). ERASMUS MUNDUS omogućava stipendiranje studenata i profesora koji su uključeni u neki diplomski studij kojem je Europska komisija dodijelila certifikat "Erasmus Mundus", a koji se provodi isključivo na sveučilištima iz EU.

 23. Status RepublikeHrvatske u programu ERASMUS MUNDUS • Ustanove i pojedinci iz RH od 2008. imaju pravo sudjelovanja u dvije inicijative Europske komisije koje se provode komplementarno s programom ERASMUS MUNDUS. To su ERASMUS MUNDUS - WESTERN BALKAN WINDOW i ERAMUS MUNDUS - EXTERNAL COOPERATION WINDOW • Nacionalna kontakt točka je Agencija za mobilnost i programe Europske unije http://www.mobilnost.hr/

 24. Prioriteti:Znanost, istraživanje i tehnološki razvoj Ciljje jačanje znanstvenih i tehnoloških osnova industrije EU kako bi postala konkurentnija u svjetskim razmjerima. U tom smislu EU potiče visoka učilišta, istraživačke institute i poduzeća u njihovim visokokvalitetnim istraživačkim i tehnološko-razvojnim djelatnostima, te podupire napore koje ulažu u međusobnu suradnju.

 25. Programi znanosti i tehnologije • FP7 • EUREKA • COST

 26. FP7 • Temeljni instrument EU za poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja, te povećanje konkurentnosti u svjetskim razmjerima • Program Europske zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj. • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zaključilo je 2007. međudržavni sporazum o pristupanju u punopravno članstvo Sedmog okvirnog programa koji traje do 2013.

 27. Vremenska linija FP7 • Šesti okvirni program (FP6) • 2003-2006 • ~17,5 milijardi€ • Sedmi okvirni program (FP7) • 2007-2013 • ~50,5 milijardi € • Jednostavnije procedure • Fleksibilniji modeli financiranja • Orijentiranost industriji i tržištu • Inovativnost

 28. FP7 2007 –2013 | Specific Programmes Cooperation – Collaborative research Ideas – Frontier Research People – Marie Curie Actions Capacities – Research Capacity + JRC (non-nuclear) JRC (nuclear) Euratom

 29. Tko može sudjelovati u FP7? • Bilo koji pravni subjekt ili pojedinac na teritoriju zemlje koja sudjeluje u programu na temelju članstva • Sudjelovanje podliježe pravilima koja se objavljuju kao generalna s eventualnim dodacima za svaki natječaj posebno

 30. Kako sudjelovati? • Prijava na natječaj direktno Europskoj komisiji • Dvostupanjska evaluacija • Sklapanje ugovora s konzorcijem • Sklapanje ugovora s Europskom komisijom • Izvješćivanje Europskoj komisiji

 31. Tablica 1: Šesti okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (2002.-2006.)– omjer uplaćenog nacionalnog doprinosa i ukupnog iznosa sredstava koja su ugovorili partneri iz RH

 32. Tablica 2: Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (2007. i 2008.)– omjer uplaćenog nacionalnog doprinosa i ukupnog iznosa sredstava koja su ugovorili partneri iz RH

 33. EUREKA • Europska mreža za istraživanje i razvoj orijentirana prema tržištu, osnovana 1985. godine. • Okuplja i povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 34 europske zemlje te Europske unije (institucija), koja u EUREKA programu ima status punopravne članice.  • Od 23. lipnja 2000. Republika Hrvatska jedna je od 34 punopravne članice EUREKA-e.  Prije toga (od 1997. do 2000. godine) Hrvatska je sudjelovala u EUREKA programu kao pridružena članica. http://www.eureka.be/home.do

 34. COST najstariji okvir znanstvene suradnje europskih zemalja uspostavljen 1971. godine na prvoj Konferenciji 19 ministara znanosti. http://www.cost.esf.org/

 35. Načela • Otvorenost: sve COST zemlje, bez obzira na to jesu li članice EU-a ili nisu, mogu predlagati istraživačke akcije. • Sloboda izbora: sudjelovanje u akcijama slobodno je za sve COST zemlje ovisno o njihovim nacionalnim prioritetima i interesima. • Decentralizirano financiranje: istraživanja se financiraju na nacionalnoj razini. • Zajedničke akcije: istraživačke aktivnosti na nacionalnim razinama koordinira središnji Upravni odbor (Management Committee).

 36. CIPec.europa.eu/cip

 37. 2007 - 2013: € 3.621 mil. Entrepreneurship & InnovationProgramme (EIP) € 2.170 million incl.€ 430 for eco-innovation Information Communication Technologies - PolicySupport Programme (ICT- PSP) € 730 million Intelligent Energy Europe(IEE) € 730 million SMEs, Eco-innovation

 38. Mladi i EUProgram Mladi na djelu namijenjen je svim proaktivnim i kreativnim mladim ljudima ili osobama koje rade s mladima

 39. Pregled Akcija: Akcija 1 • Mladi za Europu (potpora razmjenama mladih, inicijativama mladih i projektima demokracije mladih) Podakcije: • 1.1 - Razmjena mladih (decentralizirana i dostupna u Hrvatskoj u 2009. godini) • 1.2 - Inicijative mladih (decentralizirana, nije dostupna) • 1.3 - Projekti demokracije mladih (decentralizirana, nije dostupna)

 40. Akcija 2 Europska volonterska služba • (poticaj volonterskim aktivnostima u inozemstvu za dobrobit lokalnih zajednica; podakcija je decentralizirana i centralizirana, što znači da je projekte iz Hrvatske moguće prijaviti pri Agenciji za mobilnost i programe EU ali i pri Izvršnoj Agenciji (EACEA). Podakcija jedostupna u Hrvatskoj u 2009. godini)

 41. Akcija 3 - Mladi u svijetu (razmjene, edukacije, umrežavanje i suradnja sa susjednim zemljama i ostalim partnerskim zemljama svijeta)Podakcije: • 3.1 - Suradnja sa susjednim zemljama Europske unije (podakcija je decentralizirana i centralizirana; projekt ove akcije u 2009. godini moguće je prijaviti samo pri Izvršnoj Agenciji (EACEA). • 3.2 - Suradnja s drugim zemljama svijeta (podakcija je decentralizirana, nije dostupna)

 42. Akcija 4 - Sustavi podrške mladima • (promicanje i razvoj sustava razmjena, edukacija, umrežavanja i informiranja u sektoru mladih)Podakcije: • 4.1- Podrška tijelima aktivnima na europskoj razini u sektoru mladih (centralizirana, nije dostupna) • 4.2 - Podrška Europskom forumu mladih (centralizirana, nije dostupna) • 4.3 - Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih (decentralizirana i dostupna u Hrvatskoj u 2009. godini)  • 4.4 - Projekti koji potiču inovacije i kvalitetu (centralizirana, nije dostupna) • 4.5 - Informacijske aktivnosti za mlade i osobe aktivne u radu s mladima i u organizacijama mladih i za mlade (centralizirana, nije dostupna) • 4.6 - Partnerstva (centralizirana, nije dostupna) • 4.7 - Podrške strukturama Programa (centralizirana, nije dostupna) • 4.8 - Povećavanje vrijednosti Programa (centralizirana, nije dostupna)

 43. Akcija 5 - Europska suradnja u sektoru mladih • (potpora suradnji u razvoju politike za mlade na europskoj razini).Podakcije: • 5.1 - Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku za mlade (podakcija je decentralizirana i centralizirana i nije dostupna) • 5.2 - Podrška aktivnostima koje doprinose boljem razumijevanju sektora mladih (centralizirana, nije dostupna) • 5.3 - Suradnja s međunarodnim organizacijama (centralizirana, nije dostupna)

 44. Eurodysee •  međuregionalni program razmjene mladih između regija članica Skupštine Europskih regija (Assembly of European Regions - AER) koji mladima u dobi od 18 do 30 omogućava stjecanje profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika u trajanju od 3 do 6 mjeseci u nekoj od 28 europskih regija. • http://www.eurodyssee.eu/contacts.html

 45. Korisni linkovi: • http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php • http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?CFID=739694&CFTOKEN=a2b9f435e906986f-DA6CBAF5-C10D-1F89-E03DD6A3DF136002&jsessionid=b102210d0f9538ec39127b6262c422924181TR • http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720&lang=en • http://www.aer.eu/ • http://www.eurodyssee.eu/contacts.html • ec.europa.eu/europago/welcome.jsp

 46. INFORMO Iva Pamić info@informo.hr Tel. + 385 (0) 52 512 318 www.informo.hr

More Related