SEMINAR: ČRPANJE EVROPSKIH KOHEZIJSKIH SREDSTEV IN POENOSTAVITVE 11.04.2011 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEMINAR: ČRPANJE EVROPSKIH KOHEZIJSKIH SREDSTEV IN POENOSTAVITVE 11.04.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEMINAR: ČRPANJE EVROPSKIH KOHEZIJSKIH SREDSTEV IN POENOSTAVITVE 11.04.2011

play fullscreen
1 / 76
SEMINAR: ČRPANJE EVROPSKIH KOHEZIJSKIH SREDSTEV IN POENOSTAVITVE 11.04.2011
89 Views
Download Presentation
mignon
Download Presentation

SEMINAR: ČRPANJE EVROPSKIH KOHEZIJSKIH SREDSTEV IN POENOSTAVITVE 11.04.2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEMINAR: ČRPANJE EVROPSKIH KOHEZIJSKIH SREDSTEV IN POENOSTAVITVE 11.04.2011

 2. STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE ZAKONSKI OKVIR KP LIZBONSKA STRATEGIJA National Development Programme RS 2007-2013 NACIONALNI STRATEŠKI REFERENČNI OKVIR OP RR OP RČV OP ROPI NADZORNI ODBOR PARTNERSTVO, REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI RAZPISI

 3. SISTEM IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE

 4. ORGANA UPRAVLJANJA ODGOVOREN ZA VSE, vendar … … je določen del nalog prenesen na posredniška telesa, zlasti priprava vsebin razpisov, pogojev, rokov, ocenjevanja in izbora projektov, spremljanja izvajanja projektov, … Organ upravljanja je skrbnik sistema : Skrbi za delovanje sistema, za postavitev pravil izvajanja kohezijske politike, pripravo navodil za poročanje, izvajanje kontrol, …

 5. POSREDNIŠKA TELESA

 6. PROCESI V IZVAJANJU KP OPREDELJULJEJO NAVODILA KP1: Načrtovanje in spremljanje izvajanja MP: Proces upravljanja Načrtovanje na ravni PU Spremljanje postopkov izbora in izvajanja operacij Vrednotenje, Končno poročilo PU Vzpostavitev sistema Spremljanje učinkovitosti in prilagajanje sistema Zaključevanje Zaključno poročilo OP KP2: Finančno upravljanje Proračun NRP Spremljanje pravic porabe in prerazporejanje sredstev Zaključevanje Vračila KP3: Upravljalna preverjanja Postopek izvedbe inštr. Kontrola sistema, kontrole po 13. členu in nepravilnosti Končna kontrola PP1: Informacijski sistem Vpis matičnih podatkov Finančna realizacija, ZZI, ZZP Spremljanje kazalnikov Zaključno poročilo PP2: Informiranje in obveščanje Ocena potreb Informiranje in obveščanje Zaključevanje PP3: Tehnična pomoč Priprava programa TP Izvajanje tehnične pomoči v sistemu Zaključevanje programa TP

 7. PROCESI V IZVAJANJU KP IN “PROJEKTNI” PROCES Zagon Izvajanje Zaključevanje VKLJUČITEV V PROCESE UKP Koordinacija in komunikacija Proces upravljanja Načrtovanje in spremljanje izvajanja PU Finančno upravljanje Upravljalna preverjanja Informacijski sistem Informiranje in obveščanje Tehnična pomoč

 8. PROCES ‘’BOLJ ENOSTAVNO’’ • Posredniški telo pripravi javni razpis • Organ upravljanja javni razpis potrdi • Posredniško telo objavi razpis, potencialni upravičenci se prijavijo • Posredniško telo opravi izbor in izda sklepe o izbranih projektih • Posredniško telo in upravičenec podpišeta pogodbo o sofinanciranju • Upravičenec začne z izvajanjem projekta in s poročanjem o izvajanju • poročanje: priprava zahtevkov za izplačilo in podporne dokumentacije • posredniško telo opravi administrativno kontrolo izplačila in potrdi ustreznost zahtevka • sledi povračilo sredstev iz nacionalnega proračuna upravičencu • posredniško telo in organ upravljanja izvedeta kontrole na kraju samem (vzorčno) • Zaključek projekta

 9. KORAKI UPRAVIČENCA ZA PRIDOBITEV EU SREDSTEV • korak: identifikacija vsebin in potencialnih projektov pri upravičencu • korak: identifikacija ustreznih razpisov • korak: kvalitetna prijava (in dobro načrtovanje!!!) • korak: podpis pogodbe o sofinanciranju • korak: izvajanje projekta in poročanje • korak: povračilo sredstev na podlagi zahtevka za izplačilo (oziroma avansi)

 10. Vsi OPji

 11. Vsi OPji

 12. ČRPANJE V ŠTEVILKAH • Za 3,5 milijarde evrov (EU + SI del) potrjenih instrumentov (150 % razpoložljivih pravic porabe za obdobje 2007-2010), • Za 2,7 milijard evrov (EU + SI del) potrjenih operacij – projektov (114% razpoložljivih pravic porabe 2007-2010), • 1,3 milijarde evrov (EU + SI del) izplačanih iz državnega proračuna, • za 955 milijonov evrov (EU del) posredovanih zahtevkov za povračilo na Ministrstvo za finance • 890 milijonov evrov (EU del) povrnjenih v državni proračun

 13. TEŽAVE IN NAPAKE PRI IZVAJANJU KOHEZIJSKE POLITIKE

 14. TEŽAVE • ZALAGANJE SREDSTEV in FINANČNA ZMOŽNOST UPRAVIČENCEV • zlasti pri velikih infrastrukturnih projektih • visoki stroški pridobitve avansa v višini 30% pogodbene vrednosti • likvidnostne težave upravičencev • dolgotrajni postopki vračanja sredstev oziroma izplačil iz proračuna 2. IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL • zamude pri izvajanju JN zaradi pritožb neizbranih ponudnikov • neznanje upravičencev s področja JN

 15. TEŽAVE 3. IZVAJANJE PROJEKTA • neenotnost in nejasnost pravnih podlag • dolgi in zapleteni postopki poročanja • vnašanje podatkov v sistem ISARR • administrativno breme nesorazmerno z vrednostjo projekta • obsežna podporna dokumentacija pri pripravi zahtevka za izplačilo • informacijski sistem (centovske razlike, predplačila, DDV, vnos podatkov in priprava zahtevka za izplačilo, …) • kadrovska podhranjenost in usposobljenost • Informiranje in obveščanje 4. ZAKLJUČEVANJE OPERACIJE • spremenjena dinamika izvajanja projekta in upoštevanje rokov, opredeljenih v pogodbi o sofinanciranju • nedoseganje ciljev in kazalnikov

 16. NAPAKE • POROČANJE O IZVAJANJU PROJEKTA • zlasti, če je prilagojeno in ne izhaja iz dejanskega stanja 2. IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL • sklepanje aneksov k pogodbi o izvedbi dodatnih del in storitev na projektu • zniževanje vrednosti javnega naročila • drobljenje javnih naročil (sum dogovarjanja) • UPRAVIČENOST STROŠKOV • neupoštevanje navodil oziroma določil iz javnega razpisa o upravičenih stroških, posledično financiranje neupravičenih stroškov (npr. potovanja, zaposlovanje)

 17. NAPAKE • NEIZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ POGODBE O SOFINANCIRANJU • neustrezno upoštevanje pravnih podlag – nepravilno izvajanje • neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in sprotno prilagajanje izvajanja projekta 5. ZAKLJUČEVANJE OPERACIJE • kaj šteje kot rok zaključka operacije? • nepravočasno podaljšanje obdobja izvajanja projekta oz. obdobja upravičenosti 6. DVOJNO FINANCIRANJE • financiranje iz različnih projektov za iste ljudi in iste aktivnosti 7. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE • table, logotipi

 18. Poenostavitve in izboljšave • Uvedba predplačil • Uvedba DDV kot upravičenega stroška • Uvedba pavšalov za ESS in ESRR – 20 % na neposredne upravičene stroške, veljavno od začetka leta 2011 naprej • Uvedba krajših plačilnih rokov za inv. transfere - zagotovitev plačila občinam iz proračuna RS dan pred zapadlostjo plačila situacije izvajalcu • Nova Navodila o upravičenih stroških, ki predstavljajo bistveno poenostavitev pri poročanju o izvajanju projektov • Uvedba novih finančnih instrumentov za pospešeno črpanje evropskih sredstev • Poenostavitve v postopku priprave in potrjevanja instrumentov • Odprava večkratnih kontrol in s tem pomembno skrajšanje časa do izplačila iz proračuna RS • Za prihodnost: uvedba vzorčnih kontrol

 19. Evropski sklad za regionalni razvoj1975

 20. CILJ OP RR Inovativna, dinamična in odprta Slovenijaz razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječim gospodarstvom.

 21. STRUKTURA RAZVOJNIH PRIORITET IN FINANČNI NAČRT OP RR

 22. 1. Razvojna prioriteta Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost Skupni cilj: Zagotavljanje razvojno tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti.

 23. 1. RP: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

 24. PU 1.1. Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost Potrjenih 7 javnih razpisov v vrednosti 500,5 mio € 149 projektov Upravičenci: Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav.

 25. PU 1.2. Spodbujanje podjetništva Potrjeni 4 javni razpisi in 2 programa v vrednosti 217,9 mio € 726 projektov Upravičenci: So mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja.

 26. 2. Razvojna prioriteta Gospodarsko razvojna infrastruktura Skupni cilj: Koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva.

 27. 2. RP: Gospodarsko-razvojna infrastruktura

 28. PU 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura Potrjena 2 javna razpisa v vrednosti 73,4 mio € 12 projektov Upravičenci: Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto. V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) so to javni vzgojno izobraževalni zavodi.

 29. PU 2.2. Informacijska družba Potrjenih 5 javnih razpisov v vrednosti 100 mio € 59 projektov Upravičenci: Zasebni uporabniki in gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne ustanove. Ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine vsa podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali, posebno pozornost pa je potrebno nameniti starejšim, ljudem s posebnimi potrebami in ruralnim področjem.

 30. PU 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura Neposredno potrjena 2 projekta v vrednosti 29,5 mio € Upravičenci: Visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti.

 31. PU 2.4. Mreža urgentnih centrov V okviru prednostne usmeritve bodo izvedene naložbe v zdravstveno infrastrukturo, t.j. izgradnjo mreže urgentnih centrov. Upravičenci: Ministrstvo za zdravje.

 32. 3. Razvojna prioriteta Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov Skupni cilj: Ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma.

 33. 3. RP: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

 34. PU 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva Potrjenih 8 javnih razpisov in 2 projekta neposredno v vrednosti 147,9 mio € 151 projektov Upravičenci: Predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.

 35. PU 3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov Potrjeni 3 javni razpisi in 2 projekta neposredno v vrednosti 38,8 mio € 12 projektov Upravičenci: Republika Slovenija (ministrstva za spomenike v lasti RS), Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), javni zavodi in podobno.

 36. PU 3.3. Športna rekreacijska infrastruktura Potrjeni 3 javni razpisi v vrednosti 47,4 mio € 10 projektov Upravičenci: Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti.

 37. 4. Razvojna prioriteta Razvoj regij Skupni cilj: Skladen razvoj regij.

 38. 4. RP: Razvoj regij

 39. “Bottom up” pristop • Regije pripravijo regionalne razvojne programe (RRP), ki temeljijo na analizi razvojnih potencialov in priložnostih posamezne regije. • Upoštevanje strateških razvojnih dokumentov. • Odločitev je v pristojnosti Svetov regij, ki potrjujejo RRP. • Sveti regij pripravijo Izvedbene načrte RRP, ki vključujejo prioritetne regionalne projekte.

 40. Regionalni razvojni programi Indikativna razporeditev sredstev ESRR med regije

 41. PU 4.1. Regionalni razvojni programi Potrjeni 4 javni razpisi in 1 javni poziv v vrednosti 692,1 mio € 440 projektov Upravičenci: Samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje,subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

 42. PU 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško Potrjeni 4 javni razpisi v vrednosti 46,2 mio € 79 projektov Upravičenci: Samoupravne lokalne skupnosti.

 43. OP ROPI- Razvojne prioritete in prednostne usmeritve

 44. Ravnanje s komunalnimi odpadki • izgradnja in posodobitev regijskih centrov za ravnanje z odpadki; • izgradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov • ureditev ravnanja z blatom iz čistilnih naprav.

 45. Indikativna lista projektov

 46. Odobritve

 47. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo skladno s predpristopno pogodbo in z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

 48. Indikativna lista projektov