VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST - PowerPoint PPT Presentation

vzgoja za zdravo spolnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST PowerPoint Presentation
Download Presentation
VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

play fullscreen
1 / 39
VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
480 Views
Download Presentation
afya
Download Presentation

VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST asist. Evita Leskovšek, dr.med, spec.soc.med. Inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije Vodja oddelka za duševno zdravje,varnost in ostale ključne probleme Strokovni posvet 16.3.2010

 2. Ljubezen je smisel življenja. Dr. Zoran Milivojevic

 3. HBSC • izdelati primerjave o vedenju, povezanem z zdravjem, slovenskih otrok in mladine z mladino v preostalih sodelujočih državah; • z ugotovitvami seznaniti ustrezne ciljne skupine, kot so raziskovalci, politiki (npr., zdravstvo, šolstvo, znanost, šport, družina, delo, socialne zadeve), učitelji, starši, mladostniki ...; • prispevati podlago in usmeritve za načrtovanje programov promocije zdravja in vzgoje za zdravje v Sloveniji in mednarodno; • povezati podatke s cilji strategije Zdravje v 21. stoletju Svetovne zdravstvene organizacije, Urada za Evropo, in prispevati k evalvaciji doseganja ciljev v Sloveniji oziroma Evropi; • podpirati in promovirati vzpostavitev znanja o vedenju, povezanem z zdravjem, in socialnem kontekstu zdravja šolskih otrok in mladine v Sloveniji in mednarodno; • sodelovati v mednarodni mreži strokovnjakov na področju proučevanja z zdravjem povezanega vedenja.

 4. HBSC • Vprašalnik je metodološko kodiran tako da je bila mogoča statistična obdelava podatkov s statističnim programom SPSS. Podatke smo statistično ovrednostili z deskriptivno analizo, Studentovim t-testom in testom hi-kvadrat. • Znanstveno literaturo lahko najdemo na spletni strani www.hbsc.org. Ker raziskava poteka že od leta 1983/84 je na to temo napisanih že več prispovkov avtorjev iz vsega sveta.

 5. SPOLNOST IN MLADI(HBSC) • samo 15 letniki, N = 1508 • Vprašanja: Odgovori: - Ali že imaš menstruacijo? Ne, še nikoli nisem imela menstruacije Da, prvo menstruacijo sem dobila, ko sem imela___let in ____mesecev • Sli si že kdaj imel/a spolne Da odnose? Ne • Koliko si bila star/a, ko Nikoli nisem imel/a spolnih odnosov si prvič imel/a spolne odnose? 11 let in manj, 12, 13, 14, 15,16 let

 6. ALI ŽE IMAŠ MENSTRUACIJO?N = 2493

 7. SI ŽE KDAJ IMEL/A SPOLNE ODNOSE?N = 1502, p < 0,0001

 8. SI ŽE KDAJ IMEL/A SPOLNE ODNOSE?Druge študije - Raziskava dejavniki tveganja za srednješolce l. 1998 (4600 dijakov): Spolne odnose je imelo 38 % vseh anketiranih (39 % deklet, 36 % fantov). S starostjo narašča odstotek anketiranih, ki vstopajo v spolne odnose, z 21 % deklet in 19 % fantov med 16-letniki in 58 % deklet in 50 % fantov med 19-letniki. Srednješolci, zlasti dekleta, se za prvi spolni odnos največkrat (45 %) odločijo zaradi ljubezni, vendar jih skoraj polovica vstopi v spolno življenje brez temeljitega premisleka. - Raziskava o spolnem vedenju slovenskih osmošolk in osmošolcev l. 1996/7 (1217): Ob koncu obveznega šolanja (do 15. leta starosti) je imelo spolne odnose 7 % deklet in 21 % fantov. - Raziskava med ljubljanskimi srednješolci, l. 1994: Polovica srednješolcev je spolno aktivnih v starosti 17,5 let. • HBSC 2001/2002: 26 % anketiranih je že imelo spolne odnose, 31 % fantov in 22 % deklet (11. mesto med 30 državami).

 9. KOLIKO SI BIL/A STAR/A, KO SI PRVIČ IMEL/A SPOLNE ODNOSE?N = 1487, p = NS

 10. SPOLNOST IN MLADI Vprašanje: Katero metodo za preprečevanje nosečnosti si ti ali tvoj partner/tvoja partnerka uporabil/a nazadnje, ko si imela spolni odnos? Odgovor: Nikoli nisem imela spolnih odnosov Nisva uporabila nobene metode za preprečevanje nosečnosti oz. kontracepcijske tablete da ne kondom da ne prekinjen spolni odnos da ne naravno metodo (varni dnevi) da ne neko drugo metodo da ne ne vem zagotovo da ne

 11. KATERO METODO ZA PREPREČEVANJE NOSEČNOSTI SI TI ALI TVOJ PATNER/ TVOJA PARTNERKA UPORABIL/A NAZADNJE, KO SI IMELA SPOLNI ODNOS?N = 1262

 12. KATERO METODO ZA PREPREČEVANJE NOSEČNOSTI SI TI ALI TVOJ PATNER/ TVOJA PARTNERKA UPORABIL/A, KO SI IMELA SPOLNI ODNOS?Druge študije - Raziskava dejavniki tveganja za srednješolce l. 1998 (4600 dijakov): Med spolnimi aktivnimi večina (60 %) uporablja kondom, še vedno pa ena petina (19 %) ne uporablja nobene kontracepcije. - HBSC 2001/2002: Vsaj eno obliko kontracepcije (kontracepcijske tablete, kondom, spermicidni sprej ali pena, naravna metoda, neka druga metoda) je uporabilo 83,3 % deklet in 89,2 % fantov.

 13. SPOLNOST IN MLADI Vprašanje: Ali si nazadnje, ko si imela spolne odnose, ti ali tvoj partner uporabil kondom? Odgovor: Nikoli nisem imel/a spolnih odnosov Da Ne

 14. ALI SI NAZADNJE, KO SI IMEL/A SPOLNE ODNOSE, TI ALI TVOJ PARTNER UPORABIL KONDOM?

 15. KAKŠNO JE MOJE TELO?ODGOVORI SAMO SPOLNO AKTIVNIHN = 1468, p < 0,0001

 16. ALI SI NA DIETI?ODGOVORI SAMO SPOLNO AKTIVNIHN = 1499, p < 0,0001

 17. KAJENJE X SPOLNA AKTIVNOSTn=1502, p < 0,0001kadilci, ki vsaj enkrat na teden kadijo

 18. REDNI PIVCI ALKOHOLA X SPOLNA AKTIVNOST, n = 1502, P < 0,0001pivci alkohola, ki pijejo alkoholne pijače vsaj 1-krat na mesec

 19. KAJENJE MARIHUANE X SPOLNA AKTIVNOST, n = 1502, p < 0,0001 kadilci marihuane so tisti, ki so v zadnjem letu kadili od 3-krat do 40-krat in več

 20. OPIJANJE X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1492, p < 0,0001

 21. USPEH V ŠOLI X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1495, p 0,034, p = NS

 22. VŠEČNOST ŠOLE X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1499, p = 0,009, p = 0,003

 23. DRUŽINA IN SPOLNA AKTIVNOSTN = 1502 pklasična = S, penostarševska = NS, pnadomestna fantje = NS, pnadomestna dekleta = S

 24. POGOVOR Z OČETOM O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1478, p = NS

 25. POGOVOR Z MATERJO O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1464, p = NS, p = 0,001

 26. POGOVOR S PRIJATELJEM ISTEGA SPOLA O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1453, p = NS

 27. POGOVOR S PRIJATELJEM NASPROTNEGA SPOLA O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1554, p = 0,021, p < 0,0001

 28. PO ŠOLI S PRIJATELJI X SPOLNA AKTIVNOST, N = 1491, p < 0,0001, p = 0,025

 29. ZAKLJUČKI • ¼ mladih začne s spolnim življenjem v povprečni starosti 14 let. Študija HBSC ne predstavlja idealnega sredstva za ustvarjanje celostne slike o tem, kdaj mladi začnejo živeti spolno dejavno življenje, saj so celo najstarejši anketiranci šele v svojem šestnajstem letu starosti, zato večina šolarjev še ni spolno dejavnih. Vendar pa populacijo, ki je v HBSC raziskavi prepoznavna kot spolno dejavna, zastopajo tisti z najnižjo starostjo ob inicijaciji v spolno življenje in na katere gledamo kot na tiste, ki imajo večje tveganje za nenačrtovan in nezaščiten spolni odnos, pa tudi za druge oblike tveganega obnašanja. • Med spolno aktivnimi sta se pred nenačrtovano nosečnostjo in možnostjo okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi s kondomi zaščitili 77 % fantov in 78,9 % deklet.

 30. ZAKLJUČKI • Pred nenačrtovano nosečnostjo so se zaščitili 31,6 % s kontracepcijskimi tabletami, 74,5 % s kondomi, 23,3 % s prekinjenim odnosom, 13,5 % z naravno metodo in 4,3 % z drugimi metodami. Nismo mogli določiti koliko jih je uporabljalo priporočljivo dvotirno oz. trotirno zaščito. Še vedno jih je 6 %, ki ne uporabljajo nobene kontracepcije. Kar kaže na to, da se preventivna sporočila o nujnosti uporabe kondoma zaradi prisotnosti okužbe s HIV/aidsom in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi niso prijela v vseh delih mlade populacije. Na drugi strani pa sorazmerno visok odstotek teh zgodnjih iniciatorjev poroča o uporabi kondoma oz. neke druge kontracepcijske metode. To ne pomeni zgolj, da je določen del mladih prejel različna sporočila o varni spolnosti, temveč tudi, da jih so jih sprejeli in se ravnajo v skladu z njimi. Nedvomno so potrebne nadaljnje raziskave in analize spolnega vedenja mladih, ki bi nudile več vpogleda v odločanje glede rabe kontracepcijskih sredstev.

 31. ZAKLJUČKI 4. Rezultati kažejo, da imajo spolno aktivna dekleta napačno samopodobo. 5. Zgodnejši začetek spolnega življenja korelira tudi z drugimi oblikami tveganega obnašanja (pitje alkohola, uporaba ilegalnih drog, tobaka). 6. Spolno aktivna dekleta so statistično značilno manj zadovoljna v življenju v primerjavi s spolno neaktivnimi. 7. Spolno aktivni fantje imajo statistično značilen slabši uspeh v šoli v primerjavi s spolno neaktivnimi. 8. Spolno aktivnim fantom in dekletom je šola statistično značilno manj všeč v primerjavi s spolno neaktivnimi.

 32. ZAKLJUČKI 9. Spolno aktivni fantje imajo statistično značilno pogosteje glavobol in so nervozni v primerjavi s spolno neaktivnimi. Spolno aktivna dekleta nimajo več psihosomatskih simptomov kot spolno neaktivna dekleta. 10. Življenje v klasični družini je varovalni faktor pred zgodnjo spolnostjo. 11. Pogovor z materjo teče statistično značilno težje pri spolno aktivnih dekletih, spolno aktivni fantje in dekleta se najlažje pogovarjajo z vrstniki nasprotnega spola. 12. Spolno aktivni fantje in dekleta se družijo statistično značilno večkrat po šoli ali zvečer s prijatelji. 13. Socioekonomski položaj anketirancev ne vpliva na njihovo spolno aktivnost.

 33. PRIPOROČILA • Oralna kontracepcija je zelo zanesljiva metoda preprečevanja neželjene nosečnosti, ne ščiti pa pred okužbami s spolno prenosnimi boleznimi. Zato še posebno mladim in zlasti vsem tistim, ki menjujejo spolne partnerje, poleg uporabe hormonske kontracepcije priporočamo t.i. dvojno zaščito s sočasno uporabo kondoma. 2. Priporočamo še upoštevanje t.i. A-B-C izbire, kar pomeni A za abstinenco od tveganih spolnih odnosov B za bodi zvest/a oz. za zmanjšanje menjave spolnih partnerjev C za kondom (skupno z morebitno kontracepcijsko metodo)

 34. HVALA ZA POZORNOST.