slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizacijska shema Zavoda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizacijska shema Zavoda

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 49
Download Presentation

Organizacijska shema Zavoda - PowerPoint PPT Presentation

brant
139 Views
Download Presentation

Organizacijska shema Zavoda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Predstavitev ZRSZ študentom PF Organizacijska shema Zavoda Svet Zavoda Odbor(i) Sveta Zavoda Strokovni svet Generalni direktor Centralna služba Območne službe CE KP KR LJ MB MS NG NM PT SE TR VE 59 uradov za delo

 2. Predstavitev ZRSZ študentom PF Upravljanje Zavoda 6 predstavnikov Vlade RS 3 predstavniki delodajalcev 3 predstavniki delojemalcev (sindikatov) 1 predstavnik Sveta delavcev Zavoda Svet Zavoda Generalni direktor Zavoda

 3. Predstavitev ZRSZ študentom PF Območne službe ZRSZ

 4. Predstavitev ZRSZ študentom PF Uradi za delo Območne službe Ljubljana

 5. Predstavitev ZRSZ študentom PF TEMELJNE DEJAVNOSTI ZAVODA • Posredovanje zaposlitve • Zaposlitveno svetovanje • Poklicna orientacija • Uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti • Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja • Izdaja delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev • Izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti ZRSZ • Informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja

 6. Predstavitev ZRSZ študentom PF TEMELJNE PRAVNE PODLAGE • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti • Zakon o zaposlovanju in delu tujcev • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov • Statut Zavoda • Drugi zakoni in podzakonski predpisi, vključno s pravnim redom Evropske unije

 7. Predstavitev ZRSZ študentom PF UPORABNIKI STORITEV • Delodajalci • Brezposelne osebe • Iskalci zaposlitve z domačega in tujega trga delovne sile • Invalidi • Dijaki in študenti • Delavci v postopku prenehanja zaposlitve iz poslovnih razlogov • Izvajalci storitev in programov s področja dejavnosti Zavoda

 8. Predstavitev ZRSZ študentom PF Trg dela v Sloveniji

 9. Predstavitev ZRSZ študentom PF • Število brezposelnih v novembru 2010: - 103.831 oseb - 8,8 % več kot v novembru 2009 • Povprečno število brezposelnih v obdobju od 1.1. do 30.11.2010: - 99.639 oseb - 16,7 % več kot v primerljivem obdobju leta 2009 • Stopnja registrirane brezposelnosti v septembru 2010: - 10,5 %.

 10. Predstavitev ZRSZ študentom PF Stopnje registrirane brezposelnosti po območnih službah, september 2010

 11. Predstavitev ZRSZ študentom PF Struktura brezposelnih oseb, november 2010 Delež v%

 12. Predstavitev ZRSZ študentom PF Struktura brezposelnih oseb po izobrazbi, november 2010 Stopnja izobrazbe (delež v %)

 13. Predstavitev ZRSZ študentom PF Poklici, za katere je bilo prijavljenih največ prostih delovnih mest, november 2010 • Prodajalec • Voznik tovornjaka • Natakar • Čistilec prostorov • Varnostnik • Delavec za druga preprosta dela • Varilec • Komercialist za prodajo • Zidar • Kuhar • Administrator • Ključavničar • Delavec za preprosta dela pri visokih gradnjah • Kuhinjski pomočnik (ne na domu) • Monter kovinskih konstrukcij V tem mesecu je bilo prijavljenih 14.749 prostih delovnih mest.

 14. Predstavitev ZRSZ študentom PF Število prijavljenih prostih delovnih mest, november 2009 – november 2010 od oktobra 2007 do oktobra 2008 Za določen čas Za nedoločen čas Mesec

 15. Predstavitev ZRSZ študentom PF WWW.ESS.GOV.SI SPLETNA STRAN ZAVODA

 16. Predstavitev ZRSZ študentom PF e-STORITVE iskalcem zaposlitve omogočajo • Prijavo v evidenco brezposelnih oseb in oddajo zahtevka za denarno nadomestilo • Naročilo potrdila iz uradnih evidenc • Vpis v bazo iskalcev zaposlitve in izdelavo eŽivljenjepisa (eCV) • Uporabo elektronskega poštnega predala • eSvetovanje

 17. Predstavitev ZRSZ študentom PF e-STORITVE delodajalcem omogočajo • Evidentiranje prostih delovnih mest • Obveščanje o sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodbah • Iskanje po življenjepisih iskalcev zaposlitve • Anketa LP Zap • Vpogled v vloge za izdajo delovnih dovoljenj

 18. Predstavitev ZRSZ študentom PF e- SVETOVANJE • Spletno svetovalno orodje za ugotavljanje poklicnih interesov ter določanje poklicnih in zaposlitvenih ciljev • Omogoča hitrejši in preprostejši dostop do informacij o prostih delovnih mestih, o položaju posameznih poklicev na trgu dela in podatkih o brezposelnih in delovnih mestih • Izhodišče je izobrazba ali poklic • Pomoč e-Svetovalca

 19. EURES Predstavitev ZRSZ študentom PF • EURES– EURopeanEmploymentServices je omrežje javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev, katerih cilj je podpora pri uresničevanju prostega pretoka delavcev • Več kot 700 svetovalcev v državah EU in na Norveškem, Islandiji, Liechtensteinu ter Švici

 20. Predstavitev ZRSZ študentom PF EURES • Informiranje, • Svetovanje, • Posredovanje dela in zaposlitve, • Organizacija zaposlitvenih sejmov in • informativnih seminarjev... • SPLETNA STRAN EURES: • http://ec.europa.eu/eures • SPLETNA STRAN ZA PRIPRAVO MEDNARODNEGA ŽIVLJENJEPISA (CV): http://www.europass.si/

 21. Predstavitev ZRSZ študentom PF CIPS – center za informiranje in poklicno svetovanje • Pisna gradiva (opisi poklicev, informacije o izobraževanjih) • Poklicno svetovanje • Predavanja o poklicih • Preverjanje poklicnih interesov in • sposobnosti • Pomoč pri iskanju zaposlitve Lokacija: SMOLETOVA 12, LJ

 22. Predstavitev ZRSZ študentom PF VLOGA ZAVODA • INFORMIRANJE IN SVETOVANJE • izvajanje optimalne pomoči brezposelnim osebam za čim hitrejši prehod v zaposlitev • določitev zaposlitvenih ciljev in zaposlitveni načrt • ukrepi za povečevanje zaposljivosti (delavnice za iskanje zaposlitve in programi APZ) • POSREDOVANJE PROSTIH DELOVNIH MEST (NAPOTOVANJE) • obravnava brezposelnih oseb in sodelovanje z delodajalci za posredovanje ustreznih kandidatov na prosta delovna mesta SKUPNI CILJ = ZAPOSLITEV

 23. Predstavitev ZRSZ študentom PF ZAPOSLITVENI NAČRT • Je PISNI dogovor med brezposelno osebo in Zavodom o vseh časovno predvidenih dejavnostih brezposelne osebe. • pri iskanju zaposlitve • vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja

 24. Predstavitev ZRSZ študentom PF ZAPOSLITVENI NAČRT Moje aktivnosti Moji zaposlitveni cilji Kdaj sem dosegljiv/a

 25. Predstavitev ZRSZ študentom PF ZAPOSLITVENI CILJI • ZAPOSLITVENE CILJE DOLOČIMO NA PODLAGI: • Izobrazbe • Znanj • Sposobnosti • Delovnih izkušenj • V skladu z aktualnimi potrebami na trgu dela

 26. Predstavitev ZRSZ študentom PF OBVEZNOSTI BREZPOSELNIH OSEB • Aktivno iskanje zaposlitve in izpolnjevanje dogovorov zapisanih v zaposlitvenem načrtu • Sprejeti ustrezno zaposlitev • Sprejetiprimerno zaposlitev (po 3-h oz. 6-ih mesecih prijave na Zavodu) • Sprejeti vsako zaposlitev (prejemniki DSP) • Sprejetiprimerno delo po podjemni pogodbi oz. pogodbi o naročilu avtorskega dela • Primerno začasno, občasno humanitarno ali drugo podobno delo

 27. Predstavitev ZRSZ študentom PF OBVEZNOSTI (nadaljevanje) • Dosegljivostob dogovorjenih urah • Za vsako odsotnost predhodni dogovor s svojim svetovalcem oz. ga obvestiti • ObveščatiZavod o ostalih opravičljivih razlogih • Sporočanje sprememb pomembnih podatkov • (naslov, telefon, dosegljivost, odsotnosti, • zaposlitev…) • Obveščati Zavod o pridobivanju dodatnih • dohodkov

 28. Predstavitev ZRSZ študentom PF

 29. Predstavitev ZRSZ študentom PF PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI • Povračilo stroškov javnega prevoza • Povračilo stroškov za priporočenepoštne pošiljke • Povračilostroškov selitve • Denarno nadomestilo

 30. Predstavitev ZRSZ študentom PF DENARNO NADOMESTILO KOT BREZPOSELNA OSEBA PRIDOBITE, ČE… • Ste bili v delovnem razmerju vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih • Za vas ni na voljo ustrezne zaposlitve • Vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši volji ali krivdi • Ste se v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerjaprijavili na zavodu in vložili zahtevek za pridobitev denarnega nadomestila

 31. Predstavitev ZRSZ študentom PF AKTIVNOSTI • Spremljanjejavnih objav prostih delovnih mest, ki jih zagotavlja Zavod na oglasnih deskah (medijih, spletnih straneh,…) in prijava na ustrezna in primerna delovna mesta • Odzivanje na napotnicein obvestila • Zavoda • Odzivanje na SMS-je, e-PD-je, obvestila, • povabila (soočenja) in telefonske klice s • strani Zavoda

 32. Predstavitev ZRSZ študentom PF AKTIVNOSTI • Uporabastoritev na spletni strani ZRSZ • ObiskCIPS-a, zaposlitvenih kotičkov • Prijava v baze iskalcev zaposlitve agencij za zaposlovanjein odzivanje na njihovo ponudbo • Načrtno zbiranje informacij pri znancih, • sorodnikih • in navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci

 33. Predstavitev ZRSZ študentom PF VEŠČINE ISKANJA ZAPOSLITVE • Pridobivanje informacij • Aktivna udeležba na zaposlitvenih sejmih • Napisati dobro prijavo na delovno mesto • Odkrivanje potencialnihdelovnih mest • Napisati dobro ponudbo • Dobro opraviti zaposlitveni razgovor • Analizirati zaposlitveni razgovor in izpopolnjevati svojo komunikacijo

 34. Predstavitev ZRSZ študentom PF VIRI INFORMACIJ FORMALNI NEFORMALNI Mreženje: Stiki z znanci Stiki s prijatelji Stiki s potencialnimi delodajalci,… • Oglasna deska-ZRSZ • Internet www.ess.gov.si • Drugi zaposlitveni portali • Radio, časopisi (članki) • Agencije

 35. Predstavitev ZRSZ študentom PF TRG DELA • POVPRAŠEVANJE po delovni sili • delodajalci • PONUDBA • delovne sile • brezposelne osebe • zaposleni • drugi iskalci zaposlitve POMEMBNO: IZBOLJŠATI ZAPOSLITVENE ZMOŽNOSTI

 36. Predstavitev ZRSZ študentom PF Ukrepi aktivne politike zaposlovanja v letu 2010

 37. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je nabor ukrepov, s katerimi država aktivno posega na trg dela Namen: Odpravljanje neskladij med ponudbo in povpraševanjem Zavod RS za zaposlovanje – ima pomembno vlogo pri izvajanju vsakoletnega programa ukrepov APZ, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja Predstavitev ZRSZ študentom PF

 38. 4 ukrepi Vladnega programa APZ: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve: Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje, motiviranje, Pomoč pri iskanju zaposlitve (klub za iskanje zaposlitve, delavnice, drugače o poklicih itd). Usposabljanje in izobraževanje: Programi praktičnega usposabljanja: usposabljanje na delovnem mestu, Absolvent - aktiviraj se, delovni preizkus, Programi izobraževanja: formalno izobraževanje, Projektno učenje za mlade (PUM), Programi institucionalnega usposabljanja in priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Predstavitev ZRSZ študentom PF

 39. 3.Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja Spodbujanje samozaposlovanja (delavnica in subvencija), Subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin Povračilo stroškov dela (prispevkov delodajalca). 4. Programi za povečevanje socialne vključenosti: Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebna asistenca, Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih, Javna dela Socialno podjetništvo Predstavitev ZRSZ študentom PF

 40. Predstavitev ZRSZ študentom PF Vključitve v programe zaposlovanja v Sloveniji

 41. Predstavitev ZRSZ študentom PF Brezposelnost in zaposlovanje univ. dipl. pravnikov v Sloveniji

 42. Predstavitev ZRSZ študentom PF Registrirane brezposelne osebe, prijavljene na dan 30.11.2010, po nazivih izobrazbe

 43. Predstavitev ZRSZ študentom PF Priliv v brezposelnost in zaposlovanje univerzitetnih diplomiranih pravnikov

 44. Predstavitev ZRSZ študentom PF Zaposlovanje in brezposelnost univerzitetnih diplomiranih pravnikov, po območnih službah

 45. Predstavitev ZRSZ študentom PF Zaposlitve univerzitetnih diplomiranih pravnikov v obdobju od 1.1.-30.11.2010 (krite potrebe po delavcih) V obdobju od 1.1. do 30.11.2010 se je zaposlilo 880 univerzitetnih diplomiranih pravnikov.

 46. Predstavitev ZRSZ študentom PF Delovna mesta, za katera delodajalci iščejo univerzitetne diplomirane pravnike • Pravnik • Odvetnik • Pravni svetovalec • Strokovni sodelavec v pravosodnih organih • Pravnik za javnoupravne zadeve • Direktor družbe • Svetovalec za kadrovanje • Višji sodnik • Strokovnjak za druge naloge v javni upravi • Pomočnik direktorja družbe • Menedžer pravne enote družbe • Poslovni sekretar • Menedžer enote za splošne zadeve v družbi • Notar • Referent za javnoupravne zadeve Število prijavljenih prostih delovnih mest za univerzitetne diplomirane pravnike v Sloveniji: 1.059 v letu 2009 997 v obdobju od 1.1. do 30.11.2010

 47. Predstavitev ZRSZ študentom PF Povprečno trajanje brezposelnosti univerzitetnih diplomiranih pravnikov • Univ. dipl. pravniki, ki so bili na ZRSZ prijavljeni na dan 30.11.2010, so bili v povprečju brezposelni 10 mesecev in pol. • Brezposelni univerzitetni diplomirani pravniki, ki so se zaposlili v obdobju od 1.1. do 30.11.2010, so bili v povprečju brezposelni 7 mesecev in 12 dni.

 48. Hvala za pozornost Predstavitev ZRSZ študentom PF Vprašanja