ACTIVITAT I - PowerPoint PPT Presentation

activitat i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACTIVITAT I PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACTIVITAT I

play fullscreen
1 / 4
ACTIVITAT I
103 Views
Download Presentation
vangie
Download Presentation

ACTIVITAT I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ACTIVITAT I Visita a l’arboretum Objectiu: Reconèixer algunes de les principals espècies vegetals representades al Desert de les Palmes. Procediment:a) fes un llistat de les espècies vegetals que creus que podries reconèixer amb facilitat. b) Quines de les espècies següents són típiques del Desert?: Carpobrotus SI/NO Margalló SI/NO Pi blanc SI/NO Xop SI/NO

  2. ACTIVITAT I c) Saps diferenciar entre arbre, arbust i herba?

  3. ACTIVITATI d) Saps dir què és una planta de fulles caduques i una de fulles perennes? Caduca: Perenne: e) Plantes aromàtiques: -Per què es diuen així? -Quines de les següens poden ser classificades com a aromàtiques? Timó SI/NO Llentiscle SI/NO Romer SI/NO Margalló SI/NO

  4. ACTIVITAT I f) Què és el margalló? Subratlla la correcta -una palmera - una planta -la palmera típica del Desert g) Pregunta als/ a les monitores sobre els usos humans del margalló. h) Quins són els dos tipus de sòl del Desert? i) Saps què és una clau dicotòmica? Aprendrem a utilitzar-ne una. (clau de Ricard de cistàcies)