1 / 26

… cap a una alimentaci ó i activitat f í sica saludables …

PAAS. … cap a una alimentaci ó i activitat f í sica saludables …. Objectius de la presentació. Informar els professionals de la salut d’Atenció primària de les diferents accions que es duen a terme per a la prevenció de l’obesitat a Catalunya.

jerusha
Download Presentation

… cap a una alimentaci ó i activitat f í sica saludables …

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PAAS... …cap a una alimentació i activitat física saludables…

 2. Objectius de la presentació • Informar els professionalsde la salut d’Atenció primària de les diferents accions que es duen a terme per a la prevenció de l’obesitat a Catalunya. • Proporcionar idees i einesper a la prevenció de l’obesitat infantil a través de la intervenció i l’experiència dels diferents agents de la comunitat. • El PAAS proposa: • Dissenyar accions i difondre-lesal territori en col·laboració amb altres entitats (fundacions, municipis, universitats, mitjans de comunicació, altres departaments, societats científiques...) • Promoure, potenciar i donar suport a accions localsamb objectius comuns i fer-ne difusió FER FÀCILS LES OPCIONS SALUDABLES

 3. PER QUÈ? Promoció d’aliments d’alt contingut calòric per mitja de Publicitat Preus favorables Màrqueting a l’escola Begudes ensucrades Menjar fora de casa Esports i lleure Manca d’instal·lacions escolars Poques àrees de joc al carrer Àmplia accessibilitat a activitats de lleure passives, d’interior Carrers poc segurs Poques rutes per a bicicletes ENTORN OBESOGÈNIC Família Predisposició genètica Excés de pes en els pares/mares Insuficient alletament matern Coneixements de salut, recursos econòmics i habilitats culinàries dels pares/mares Educació i informació Informació a l’escola Estils de vida Nutrició Cuina Missatges als mitjans de comunicació Modes PRESSIÓ AMBIENTAL

 4. INICIATIVES INSTITUCIONALS ESTRATÈGIA NAOS Estrategia mundial OMS sobre dieta, actividad física y salud

 5. Escola Ajuntament Institut Centre comunitari Itineraris + Retolació Accés Instal·lacions esportives Tallers de formació (nens/grans) Programes Educació sanitària en població desfavorida Menús escolars Promoció activitat física Empresa Menús saludables Atenció Promoció Primària activitat de Salut fí sica Prescripció activitat física Indústria Alimentària Codi de bones pràctiques Restauració Comerç & Mitjans de comunicació i Menús aliments AMed PROGRAMA PAAS

 6. AccionsPAAS … alguns exemples Què s’està fent?

 7. ÀMBITS D’ACTUACIÓ: • EDUCATIU 5 • SISTEMA DE SALUT 3 • COMUNITARI 10 • LABORAL 1

 8. Guia: L’alimentació saludable en l’etapa escolar • Document de consens sobre l’alimentació de nens i adolescents i protocol per a l’elaboració de programacions de menús en l’àmbit docent • Editada en col·laboració amb el Departament d’Educació. Distribució de 10.000 exemplars (escoles, AMPA, centres de recursos educatius, equips de pediatria de centres de salut) http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/guialimentacio.pdf • Segons recomanacions pactades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud CISNS, juny de 2005

 9. Revisió de menús de centres docents de Catalunya • Conveni de col·laboració entre Departament d’Educació i Departament de Salut per a l’avaluació de les programacions de menús escolars (inici maig 2006) • Sol·licitud per part de qualsevol centre escolar públic, concertat o privat, AMPA, Consell Comarcal, Municipi, dirigida als Departaments de Salut o d’Educació. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1955/doc11316.html

 10. Document de consens sobre màquines expenedores d’aliments i begudes MEAB Consens de recomanacions en relació ala ubicació, la publicitat i el contingut d’aliments i begudesen màquines expenedores ubicades en espais per a infants i joves de Catalunya. Departament de Salut, Departament d’Educació,Secretaria General de Joventut,Agència de Salut Pública de Barcelona, CESNID (Centre d’Ensenyament Superior en Nutrició i Dietètica), ACV (Associació Catalana de Vending) Associació Catalana de Pediatria, www.gencat/salut

 11. TALLERS “5 AL DIA” SUBVENCIONATS • Acord de col·laboració per a la promoció del consum de fruites i verdures a les escoles amb la “Fundación 5 al día”. Més de 70 escoles finançades. http://www.5aldia.es

 12. Altres accions amb suport del PAAS Guia didàctica de productes agroalimentaris del Vallès Oriental. Consell Comarcal del Vallès Oriental. S’ha donat assessorament tècnic. ProjecteAVALL http://www.thao-salud.es Calendari dites i aliments Observatori de la Salut Carles Vallbona (OSVA) projecte “Alimentació, Nutrició i Salut” Consell Comarcal Vallès Oriental Guia didàctica de productes agroalimentaris del Vallès Oriental

 13. ÀMBIT SISTEMA DE SALUT • Desplegament del llibre blanc d’Activitats Preventives a l’Atenció Primària http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/llibreblancprimaria.pdf • Formació continuada per a professionals d’AP • www.gencat.cat/salut professionals/cursos i formació • Consell alimentari a l’atenció primària de salut • Consell alimentari a la població immigrant • Consell alimentari i d’activitat física per a gent gran • Consell alimentari i malaltia crònica • Consell alimentari en intoleràncies i al·lèrgies alimentàries • Prevenció i tractament de l’obesitat infantil (inclou TCA) • Estratègies psicològiques per millorar l’adherència • Noves tecnologies alimentàries Realització a petició del centre Horari, lloc i dates adaptades a les necessitats del centre Despeses a càrrec dels recursos de formació de cada centre

 14. ÀMBIT SISTEMA DE SALUT (PAFES) http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/llibreblancprimaria.pdf

 15. Atenció Primària de Salut • Guia de Prescripció d’exercici físic per a la salut: versió de butxaca i extensa (39 situacions diferents) • Document de consens: CAMFiC, ACI, AIFICC, SME, COPLEFC, ACEMEFIDE, altres societats http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/guiexe2007.pdf(extensa) http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/guiapefsbutx.pdf(de butxaca)

 16. MATERIAL PAAS D’INFORMACIÓ SOBRE ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA

 17. ÀMBIT COMUNITARI Dieta mediterrània als restaurants www.amed.cat

 18. ÀMBIT COMUNITARI Festival de la infància 2006-07 i 2007-08

 19. Projecte “VIURE MÉS I MILLOR” • Col·laboració amb “la Caixa” • Tallers als 186 esplais de “la Caixa”  4.725 participants • 4 Conferències descentralitzades  1.005 assistents • 5.730 participants en total • Distribució d’un manual i un podòmetre http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/taali2007.pdf

 20. FIRAGRAN 2008 • Del 7 a l’11 de maig de 2008 • La Farga de l’Hospitalet • La primera edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya es va inaugurar l’any 1999, coincidint amb l’any Internacional de la Gent Gran.

 21. Biciescola per a adults 2006-2008 Capacitació població http://www.bacc.info/content/view/140/251/

 22. ÀMBIT LABORAL Programa d’activitat física i alimentació saludables al Departament de Salut

 23. L’alimentació saludable en l’entorn de treball • Recomanacions per a esmorzars, aperitius, i dinars de treball Recomanacions per a màquines expenedores d’aliments i begudes

 24. Accions PAAS de suport a la recerca aplicada • DE-PLAN: prevenció de diabetis • PREDIMED: prevenció primària MCV • EDAL: prevenció obesitat infantil accions a l’àmbit escolar • AVALL: prevenció obesitat infantil accions a l’àmbit escolar

 25. Contactes d’interès • Secretaria tècnica difusió PAAS: - Nom: M. Àngels Mariano - Adreça electrònica: aci@aci.cat • Consultes sobre les activitats del PAAS: - Nom: Lydia Allueva - Adreça electrònica:lydia.allueva@gencat.cat • Sol·licitud de díptics, pòsters, etc: - Adreça electrònica:publicacions.salut@gencat.cat

 26. moltesgràcies !

More Related