Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACTIVITAT D’ACOLLIDA ALS NOUS CICLES FORMATIUS Família professional ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACTIVITAT D’ACOLLIDA ALS NOUS CICLES FORMATIUS Família professional ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

ACTIVITAT D’ACOLLIDA ALS NOUS CICLES FORMATIUS Família professional ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

116 Views Download Presentation
Download Presentation

ACTIVITAT D’ACOLLIDA ALS NOUS CICLES FORMATIUS Família professional ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ACTIVITAT D’ACOLLIDA ALS NOUS CICLES FORMATIUS Família professional ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ Juny/juliol de 2010

 2. Estructura dels nous títols LOE Juny/juliol de 2010

 3. Presentació Qualificacions INCUAL Grup treball Qualificacions ICQP Títol “MEC” Grup treball Títol “català”

 4. Marc legal • LOGSE (1990): FP dissenyada en cicles formatius d’acord amb les necessitats del sistema productiu Canvis en l’entorn sociolaboral LOE (2006) • Reial Decret d’ordenació de la FP (2006): fixa l’estructura dels nous títols de FP i pren com a base elCatálogo Nacional de Cualificaciones Profesionaleselaborat per l’INCUAL. • Cada títol inclou, com a mínim, una qualificació professional completa i pot contenir altres unitats de competència del Catálogo Nacional de Cualificaciones Porfesionales.

 5. Marc legal Què és el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales? El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) és el conjunt de qualificacions professionals organitzades en famílies professionals (26) i nivells de competència. Constitueix la base per a elaborar l'oferta formativa dels títols i els certificats de professionalitat. Què és és una qualificació professional? La qualificació professional és el conjunt de competències professionals amb significació en l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació, així com a través de l'experiència laboral. Actualment hi ha 413 qualificacions publicades al BOE

 6. Marc legal • definició • elaboració • manteniment actualitzat Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales INCUAL Consejo General de Formación Profesional Ministerio de Educación Presidència: Ministerio de Trabajo e Inmigración Ministerio de Educación Administracions Públiques Organitzacions empresarials Organitzacions sindicals

 7. Característiques de les qualificacionsprofessionals (INCUAL)

 8. Característiques de les qualificacionsprofessionals (INCUAL)

 9. Característiques de les qualificacionsprofessionals (INCUAL) • FAMÍLIA PROFESSIONAL • NIVELL: 1, 2, 3 • COMPETÈNCIA GENERAL • UNITATS DE COMPETÈNCIA • FORMACIÓ ASSOCIADA

 10. Característiques de les qualificacionsprofessionals (INCUAL) • LES QUALIFICACIONS NO SERAN TITOLACIONS • SÓN LA REFERÈNCIA PER A L’ESTABLIMENT DE TÍTOLS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (Administració educativa) I ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (Administració laboral)

 11. Característiques de les qualificacionsprofessionals (INCUAL) • FAMÍLIA PROFESSIONAL • NIVELL: 1, 2, 3 • COMPETÈNCIA GENERAL

 12. Característiques de les qualificacionsprofessionals (INCUAL) QP: ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE RECEPCIÓ I RELACIÓ AMB EL CLIENT • UC RECEPCIONAR I PROCESSAR LES COMUNICACIONS, INTERNES I EXTERNES n2 • UC REALITZAR LES GESTIONS ADMINISTRATIVES DEL PROCÉS COMERCIAL n2 • UC INTRODUIR DADES I TEXTOS EN TERMINALS INFORMÀTICS EN CONDICIONS DE SEGURETAT, QUALITAT I EFICIÈNCIA n1 • UC GESTIONAR L’ARXIU EN SUPORT CONVENCIONAL I INFORMÀTIC n2 • UC COMUNICAR-SE EN LLENGUA ESTRANGERA AMB UN NIVELL D’USUARI I INDEPENDENT EN LES ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA EN RELACIÓ AMB EL CLIENT n2 • UC UTILITZAR APLICACIONS OFIMÀTIQUES EN LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ n2

 13. Característiques de les qualificacionsprofessionals (INCUAL) QP: ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA • UC REALITZAR LES GESTIONS ADMINISTRATIVES DEL PROCÉS COMERCIAL n2 • UC REALITZAR LES GESTIONS ADMINISTRATIVES DE TRESORERIA n2 • UC EFECTUAR LES ACTIVITATS DE SUPORT ADMINISTRATIU DE RECURSOS HUMANS • UC REALITZAR REGISTRES COMPTABLES n2 • UC INTRODUIR DADES I TEXTOS EN TERMINALS INFORMÀTICS EN CONDICIONS DE SEGURETAT, QUALITAT I EFICIÈNCIA n1 • UC GESTIONAR L’ARXIU EN SUPORT CONVENCIONAL I INFORMÀTIC n2 • UC UTILITZAR APLICACIONS OFIMÀTIQUES EN LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ n2

 14. Característiques de les qualificacionsprofessionals (INCUAL) Família professional Administració i Gestió

 15. Qualificacions professionals de la família d’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

 16. REFERENT: qualificacions professionals INCUAL 2000 hores de FORMACIÓ Novetats títols LOE (55% títol) • TRANSVERSALITAT de mòduls professionals • Mòdul d’Anglès en els cicles de la família ADG • Mòdul de PROJECTE en els CFGS

 17. Adaptació a novetats tecnològiques i organitzatives mantenint el caràcter de polivalència Formació en processos integrats Cursos d’ESPECIALITZACIÓ (400 a 600 hores) Novetats títols LOE

 18. Característiques dels nous títols Identificació del títol i perfil professional • Denominació • Nivell • Perfil professional

 19. Característiques dels nous títols Identificació del títol i perfil professional • Competència general • Competències professionals, personals i socials

 20. Característiques dels nous títols Identificació del títol i perfil professional

 21. Característiques dels nous títols Identificació del títol i perfil professional

 22. Característiques dels nous títols

 23. Característiques dels nous títols Ensenyaments mínims MP 01 Comunicació empresarial i atenció al client MP 02 Operacions administ. de compravenda MP 03 Operacions administ. de recursos humans MP 04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria MP 05 Tècnica comptable MP 06 Tractament de la documentació comptable MP 07 Tractament informàtic de la informació MP 09 Anglès MP 10 Empresa i administració MP 11 Empresa a l’aula MP 12 Formació i orientació laboral • Mòduls competencials • Mòduls de suport i transversals • Mòduls de FOL i EIE (a ADG únicament FOL) • Mòdul de Projecte (CFGS)

 24. Característiques dels nous títols Estructura dels mòduls professionals Resultatsd’aprenentatge: Selecciona tècnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura y la imagen de la empresa y los flujos de información existentes en ella. Criterisd’avaluació: Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas. Bloc de continguts: Selección de técnicas de comunicación empresarial Continguts: Elementos y barreras de la comunicación. Comunicación e información y comportamiento. …