KOMMUNIKASJON - PowerPoint PPT Presentation

kommunikasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMMUNIKASJON PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMMUNIKASJON

play fullscreen
1 / 18
KOMMUNIKASJON
146 Views
Download Presentation
tejana
Download Presentation

KOMMUNIKASJON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOMMUNIKASJON Likeverd Anerkjennelse

 2. Kjenne på • Erkjenne: gi seg selv lov til å komme nær og bli kjent med det som er • Anerkjenne: en relasjonsmåte som inkluderer likeverdighet og respekt

 3. Anerkjenne • En grunnleggende måte å være i relasjon til andre. • Åpen • Lyttende • Gå inn i den andres opplevelsesverden • Gi opp egne grenser for så å hente de inn igjen

 4. Definisjonsmakt • Den voksne har en mektig posisjon • Asymmetrisk relasjon • Være bevisst på oss selv • Måten vi svarer på b.s kommunikasjon

 5. Anerkjennende grunnholdning • Barnesentrert og voksensentrert • Dobbelstperspektiv • Vise forståelse • Bekrefte • Lytte • Forstå • Akseptere • Tolerere

 6. BekreftelseBare gjennom bekreftelse og anerkjennelse får vi et forhold til oss selv. • Gi kraft til andres opplevelse • Gjenta • Speiling • Akseptering

 7. Eksistens og essens via refleksjon erkjennelse anerkjennelse Essensen: sosialiseringsprosessen

 8. Eksistens: evnen til å reflektere velge reflektere stille spørsmål forandre

 9. Selvet og relasjonsutvikling • To motstridende behov som er avhengig av hverandre for å komme videre • Ha en egen selvstendig mening • Ha en tilknytning, være nær, være i relasjon.

 10. Å se barnet som subjekt Menneskerettighetssynspunkter Utvikling av demokrati

 11. Å se barnets som objekt • Institusjonspreg • Voksne påvirker og former • Regler og rutiner • Ser barnet som problemet • Stigmatiserer barn

 12. Å se barnet som subjekt • Fokuserer på barnet som deltaker eller aktør i sitt eget liv • De voksne må se på barn med rettigheter i forhold til eget liv • Barna er unike • Er opptatt av motivet for barns atferd • Relasjonen • Kunne metakommunisere i relasjonen

 13. Human becommings • De voksne er opptatt av å påvirke og forandre • Fokuserer på mangler og problemer • Regler og rutiner • Lite fleksibelt, de voksne tar avgjørelser uten refleksjoner knyttet til barnet signaler

 14. Human beings • Se øyeblikket • Barna ER her og nå, hvert barn har tanker, følelser, meninger • Et fullverdig menneske • De voksne fokuserer muligheter • De voksne er bevisst på språket sitt, uttrykksmåter

 15. Syn på barn • De er født relasjonsorientert • De er meningsskapende • De er sosiale • De uttrykker seg også gjennom kroppslige og nonverbale kommunikasjonssignaler

 16. Hva er problemet: • Barn er ikke et problem i seg selv • Manglende impulsstyring Respons på relasjoner barnet er i. Finn nye og konstruktive veier

 17. Anerkjennende pedagogikk • Er ikke en metode • Er et menneskesyn • En måte å møte andre mennesker på • Betyr ikke at alt barnet gjør er OK • Du skal være en veileder og konsulent for barna.

 18. mulighetsorientert • Gir positive forandringer • Observer i hvilke situasjoner og i fht hvem • dobbeltperspektiv