1 / 8

KOMMUNIKASJON

KOMMUNIKASJON. Samling 3 . Stabsutvikling. Kommunikasjon « communicare » gjøre felles / skape felles virkelighet KOMMUNIKASJON NOE ANNET ENN INFORMASJON. TANKER. TANKER. Det er ikke alltid like lett å oppfatte budskapet vi sender hverandre. I de fleste samtaler er det slik:. FØLELSER.

ciro
Download Presentation

KOMMUNIKASJON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KOMMUNIKASJON Samling 3 Stabsutvikling

  2. Kommunikasjon «communicare» gjøre felles / skape felles virkelighet KOMMUNIKASJON NOE ANNET ENN INFORMASJON Stabsutvikling Nidaros

  3. TANKER TANKER Det er ikke alltid like lett å oppfatte budskapet vi sender hverandre. I de fleste samtaler er det slik: FØLELSER FØLELSER ØNSKER HOLDNINGER JEG Ord DU ØNSKER HOLDNINGER Det du mener å si. Det du virkelig sier. Det den andre hører at du sier. Det den andre tror at du mener å si. Det den andre sier. Det du tror at den andre mener å si. TEMPRAMENT MENINGER MENINGER TEMPRAMENT Stabsutvikling Nidaros

  4. Kommunikasjonsregler Prøv: Unngå: Å snakke i generelle vendinger Man mener jo… En tror Vi føler Folk gjør u u Å snakke i JEG-FORM • Jeg mener • Jeg tror • Jeg føler v v Å snakke til den enkelte saken angår «Da du gjorde… » Å snakke generelt til gruppen i 3. person om den det angår « Da han gjorde… » Kommunikasjon Sesjon - 5 Stabsutvikling Nidaros 4 4

  5. Kroppsspråk • Hva preger kropps- språket hos dere ? • Hvordan bruker dere «kroppen» når dere snakker sammen ? • Hvordan «tolker» dere kroppsspråket hos hverandre ? Stabsutvikling Nidaros 5

  6. Aktiv lytting – hva er det og lytter vi aktivt til hverandre? Stabsutvikling Nidaros

  7. Kvalitet på kommunikasjon Kvaliteten på kommunikasjonen mellom mennesker påvirker i stor grad kvaliteten på arbeidsmåten og kvaliteten på de arbeidsresultater menneskene skaper sammen. Stabsutvikling Nidaros 7

  8. Kommunikasjonsutfordringer : • Fokuserer vi på problemsnakk eller løsningssnakk? • Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om. • Språk skaper virkelighet. Stabsutvikling Nidaros 8

More Related