Download
kommunikasjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikasjon

Kommunikasjon

249 Views Download Presentation
Download Presentation

Kommunikasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kommunikasjon Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor

 2. Begrunnelse for temaet • Rammeplan og studieplan: • Kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn • Være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper • Tilegne seg grunnleggende kunnskaper om ulike kommunikasjonsteorier, språklige og ikke-språklige kommunikasjonsformer • Utvikle ferdigheter i ulike samarbeidsformer Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 3. Hva er kommunikasjon • Communicare = • Gjøre noe felles • Danne et fellesskap av to eller flere personer slik at meningsinnhold eller budskap kan utveksles • Målrettet • Prosessorientert • Den korteste veien mellom to mennesker er et ”SMIL” Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 4. Oppgave 1 • Len deg tilbake, lukk øynene og tenk deg inn i en kjent situasjon. • Tenk at nå skal du la være å kommunisere i situasjonen. • Hva kan du gjøre da? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 5. Oppgave 2 • Gå sammen to og to • En av dere skal informere den andre om en forestående blodprøvetaking Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 6. Kommunikasjonsmodell Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 7. Kommunikasjonsmodell • Sirkulær forklaring – relasjonelle årsaker Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 8. Hva kan påvirke kommunikasjonen? • Innhold • Forhold • Påvirkes av: • Omverdenen – fysisk og sosialt • Egenverden • Forforståelse • Opplevelses-fellesskap • Kulturbakgrunn • Kjønn Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 9. Kommunikasjonstegn • Verbal kommunikasjon – ordene • Non-verbal kommunikasjon; • Kroppsspråket • Stemmen • Handlingen • Berøringen Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 10. Senderen • Formidle informasjon, erfaringer, meninger eller følelser • Virkemiddel for å nå bestemte mål • Krever innlevelsesevne • Kjenne mottakeren Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 11. Oppgave 3 • Si følgende setning høyt til sidemann/dame: • Har du ryddet opp? • Har du ryddet opp? • Har du ryddet opp? • Hvordan kan de ulike versjonene bli tolket av mottaker? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 12. Budskap • Det vi ønsker å formidle; • Det du mener å si • Det du virkelig sier • Det den andre hører • Det den andre tror han hører • Det den andre svarer • Det du tror den andre svarer Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 13. Kongruens - inkongruens • Kongruens – høy grad av samsvar eller overenstemmelse mellom det vi kommuniserer på ulike nivå. • Inkongruens – manglende overenstemmelse eller samsvar mellom nivåene i kommunikasjon (verbale / nonverbale) Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 14. Mottakeren • Vurderer det en sender formidler • Forstå senderen • Aktiv lytting • Forforståelse Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 15. Å lytte • Å høre • Skape mening i det vi hører • Oppmerksomt, analytisk, åpent, empatisk, følsomt • Aktiv Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 16. Hvordan oppfatter vi budskapet? • Persepsjon og fortolkning – leter etter mening • Påvirket av: • Kunnskap • Interesser • Behov • Følelser • Erfaringer • Forventninger • Fare for stereotypier ”Vi ser og hører det vi forventer eller ønsker” Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 17. Persepsjon • Prosessen der man oppfatter, velger ut, organiserer og tolker sanseinformasjon. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 18. Kontekst • Den psykologiske eller mentale rammen vi forstår et fenomen eller en observasjon innenfor. • Gir et fenomen mening eller betydning. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 19. God kommunikasjon • Tydelig budskap • ”Rent hode” • Nysgjerrighet; • Åpne spørsmål • Oppklarende spørsmål • Enten-eller-spørsmål • Ledende spørsmål • Dristighet; • Tørre å ta opp ting • Etterprøve Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 20. Aktiv lytting • Være henvendt • Å lytte • Parafrasering; • Omformulering uten vurdering • Tilbakemelding på oppfatningen av budskapet • Speiling – verbalt/nonverbalt • Nøkkelord • Bruk av pauser ”Gud gav deg to ører og en munn. Kanskje det var meningen at du skulle lytte dobbelt så mye som du pratet” Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 21. Klargjøring • Vise at man forstår • Sette ord på følelser • Forebygge uklarheter • Klargjøre egen hensikt og rolle ”Dersom en feier alt under teppet, blir det etter hvert lavt under taket.” Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 22. Selvtillit i kommunikasjon • Jeg-form, øyekontakt med en bestemt, rolig stemme • Jeg ønsker at vi tar opp…..(nøytral) • Jeg synes du er flink til ……(positiv) • Jeg liker ikke at ……(konfroterende) • Jeg blir forstyrret så..(følelsesbeskrivende) • Jeg foreslår at…..(handlingsbeskrivende) Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 23. Oppgave 4 • Du har en medstudent som ikke er så nøye med den personlige hygiene og utseende. • Hvordan vil du meddele dette til vedkommende slik at det medfører minst mulig ubehag for medstudenten, men også slik at det fører til en endring/forbedring? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 24. Kommunikasjonsformer - Språklig • Språklig/verbal kommunikasjon; • Dagligdags samtale • Ordenes betydning i ulike sammenhenger • Retorisk; argumentere, overtale • Diskurs; avklare, enighet gjennom overbevisning Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 25. Kommunikasjonsformer - kroppsspråk • Uttrykke følelser, understreke, illustrere • Ansiktsuttrykk, håndbevegelser, kroppsstilling • Direkte, vanskelig å lyve med • Samsvar ord – kroppsspråk • Kontakt – berøring • Lek – skapende virksomhet Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 26. Digital kommunikasjon • Det entydige i kommunikasjonen – enkeltord, tegn og symbolske handlinger. • Er knyttet til innholdssiden i kommunikasjonen og er rasjonell eller logisk. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 27. Analog kommunikasjon • Alle de mangetydige uttrykk som tonefall, ansiktsuttrykk, kroppsspråk, setningsbygning, trykk, pauser og rytme. • Kommuniserer hovedsakelig om relasjoner. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 28. Kommunikasjonsformer • Enveis / massekommunikasjon: • Sender  mottaker uten tilbakemelding • Informasjonsformidling, reklame og lignende • Massemedier • Toveis kommunikasjon: • Dialog • Tilbakemelding til hverandre • Skaper tillit og kontakt • Lettere å avdekke og oppklare missforståelser • Dobbelkommunikasjon: • Sender ut to forskjellige budskap samtidig – verbalt/nonverbalt • Svekker troverdigheten • Metakommunikasjon • Kommuniserer om kommunikasjonen • Samtaler om hvordan vi samtaler • Kan forebygge uoverensstemmelser Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 29. Dialogisme • En måte å forstå psykologiske og sosiale fenomener på. • Mennesket utvikler sin identitet med kunnskaper, verdier og tanker gjennom kontakt med andre Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 30. Refleksjon • Betegner tankens bøyen tilbake på seg selv. • Gjennom en indre dialog med seg selv eller en ytre dialog med andre undersøker man nærmere det man tenker, mener eller tror. • En mental prosess der man forsøker å restrukturere sine erfaringer og kunnskaper. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 31. Profesjonell kommunikasjon • Formålet: • Bli kjent med en annen og bygge opp et tillitsforhold • Få og gi mest mulig informasjon med tanke på å gjøre en bedre jobb Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 32. Kommunikasjon - Yrkeskompetanse Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 33. Profesjonell kommunikasjon • Krever: • Kunnskaper og ferdigheter i faget • Etikk • Empati • Målorientering Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 34. Relasjoner • Bioingeniør • Pasient • Blodprøve -taking Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 35. Profesjonell omsorgsrelasjonell modell Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

 36. Oppgave 5 • Hva er viktig når dere som bioingeniør møter en pasient? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune