Download
kommunikasjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikasjon

Kommunikasjon

203 Views Download Presentation
Download Presentation

Kommunikasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kommunikasjon For lokale tillitsvalgte

  2. Definisjoner Informasjon:Formidle et budskap fra avsender til mottaker. Budskapet må bli forstått av mottaker. Kommunikasjon:En prosess der budskap utveksles mellom to parter.

  3. Generell kommunikasjonsmodell Avsender Budskap Kanal Mottaker

  4. Eksempel på kommunikasjonssituasjon En tillitsvalgt skal ta opp en sak med sin leder. For å få en løsning på saken må det være en form, for kommunikasjon mellom tillitsvalgt og leder. Den tillitsvalgte må også kommunisere saken med sine medlemmer. Alt en tillitsvalgt gjør for sine medlemmer handler om kommunikasjon

  5. Vær en god lytter • Lytt til det som sies • Forstå innholdet • Lytt med åpent sinn • Ta deg tid til å lytte • Vær en aktiv lytter – spør når det er noe du ikke forstår

  6. Fallgruver i kommunikasjon • Manglende tillit mellom partene • Uklare budskap • Manglende lytting • Manglende åpenhet og ærlighet • Skjult agenda

  7. Vær bevisst på hvordan du ønsker å bli oppfattet Vær saklig Forhold deg alltid til fakta Vær en god aktiv lytter Forsikre deg om at budskapet er forstått Tips for god kommunikasjon

  8. Kommunikasjonsklima I et klima preget av tillit, der partene stoler på hverandre, vil budskapet tolkes med stor velvilje. I et klima preget av usikkerhet og mistro vil alt som blir sagt, bli tolket i verste mening Eks: ”Vi kan ikke regne med budsjettøkninger neste år.”- Å jaså, da blir det vel kraftige innsparinger. ”Alle avdelinger må tilpasse seg markedssituasjonen.”- Da skal vel flere avdelinger legges ned, da. ”Ledelsen har foreløpig ikke tatt noen beslutning.”- Å jo da, de vil bare ikke si det til oss.

  9. Generell kommunikasjonsmodell Avsender Budskap Kanal Mottaker