Horizon 2020 Sağlık, Demografik D eğişim ve Refah - PowerPoint PPT Presentation

horizon 2020 sa l k demografik d e i im ve refah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Horizon 2020 Sağlık, Demografik D eğişim ve Refah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Horizon 2020 Sağlık, Demografik D eğişim ve Refah

play fullscreen
1 / 40
Horizon 2020 Sağlık, Demografik D eğişim ve Refah
314 Views
Download Presentation
tadhg
Download Presentation

Horizon 2020 Sağlık, Demografik D eğişim ve Refah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah K. Melike Sevimli Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ulusal İrtibat Noktası

 2. Sunum İçeriği • Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı • Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nda Sağlık Alanı • 7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler • Horizon 2020 2014 Yılı Çağrı Bilgileri • Öneriler

 3. Horizon 2020 Üç Bileşen… 7 öncelik

 4. Toplumsal Sorunlara Çözümler • Sağlık, demografik değişim ve refah • Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve bio-ekonomi • Güvenli, temiz ve verimli enerji • Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma • İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler • Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar • Güvenli toplumlar

 5. Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında Sağlık Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan ve 8 milyar Euro’lukbütçesiyle en büyük bütçeye sahip alt alandır. 7. ÇP H2020 6. ÇP 2002-2006 (5 yıl) 2,2 Milyar Euro 2007-2013 (7 yıl) 6,1 Milyar Euro 2014-2020 (7 yıl) ~8 milyar Euro

 6. Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Amaç: Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi, Avrupa vatandaşlarının refahının korunması ve gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların desteklenmesi. Çağrı konuları 7 alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklar kısa dönem inovasyon projelerini, orta ve uzun dönem araştırmaları destekleyerek ; laboratuvar ortamı, klinik çalışmalar, bilişim sistemleri ve hasta arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.

 7. H2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı İçeriği • 7. ÇP’de İşbirliği Özel Programı altında bulunan Sağlık tematik alanı, Bilgi İletişim teknolojileri alanındaki e-Sağlık başlıkları ve CIP altındaki ilgili konu başlıkları H2020’de “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı altında tek bir programda birleştirilmiştir. • Ayrıca KOBİ’lere özel çağrılarla 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ odaklı bakış açısı, ödüller, işbirlikçi araştırma projeleri odağı da devam ettirilecektir. 7. ÇP Sağlık Alanı 7. ÇP ICT Alanı e-Sağlık başlıkları

 8. 7. ÇP’denHorizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler 7. ÇP Sağlık Alanı Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama Teşhisin iyileştirilmesi Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri Aktif ve sağlıklı yaşlanma Entegre sağlık hizmeti sunumu Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi Biyoteknolojive insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler İnsan sağlığı konusundaki çevrimsel araştırmalar  Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının optimizasyonu Sağlık Alanındaki diğer yatay konular

 9. Genel Çağrı Bilgileri • 7. ÇP’den farkı Çalışma Programları 2 yıllık hazırlanmaktadır. • Alt konu başlıkları kapsamında yapılacak araştırma projeleri, seçilen bir odak konu etrafında şekillendirilmektedir. • 2014 ve 2015 yılları toplam çağrı bütçesi: 1 milyar Euro

 10. 2014 Çağrı Bilgileri (2014-15 çalışma programı bilgileri?) 2014 çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013 2 temel çağrı açılacak: • Odak alan çağrısı : Sağlık ve tedavinin kişiselleştirilmesi (PHC)  H2020-PHC-2014 • Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı  H2020-HCO-2014 * Sürekli açık olacak FastTracktoInnovation çağrısı ile ilgili bilgi henüz paylaşılmamıştır.

 11. 2014/2015 Çağrısı Çağrı Odağı: Sağlık ve Tedavinin Kişiselleştirilmesi

 12. 2014 Çağrısında Desteklenmesi Planlanan Konular

 13. 1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması

 14. 1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması • Amaç: Hastalıklara ve yaşlanmaya sebep olan genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin araştırılarak; daha iyi korunma, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi. • Kapsam: Farklı kaynaklardan alınan dataların birleştirilerek yaşlanma ve hastalık mekanizmalarına sistemli bir bakış sağlanması.

 15. 2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama

 16. 2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama • Amaç: «Her alanda sağlık» amacına uygun olarak, çevre, sağlık ve enformasyon sektörlerinin entegrasyonu; buradan elde edilecek bilgilerin halk sağlığına yönelik tarama ve tedbir programlarında kullanılması. • Kapsam: Kişiselleştirilmiş ve/veya popülasyon bilgilerinden elde edilmiş tarama ve hastalık önleme programlarının oluşturulması.

 17. 3. Teşhisin iyileştirilmesi

 18. 3. Teşhisin iyileştirilmesi • Amaç: Multidisipliner bilimsel ve teknolojik bilgilerin kullanılarak teşhis yöntemlerinin iyileştirilmesi. • Kapsam: Yeni teşhis yöntemlerinin gelişmesine yönelik önergeler. • Yeni in vitroaraçlar ve tarama yöntemleri geliştirilmesi (+KOBİ) • Biyogöstergelerin(biomarker) klinik olarak kullanılması için doğrulanması (+KOBİ/ SME instrument)

 19. 4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri

 20. 4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri • Amaç: Uzun süreli tedavileri ve hastanede yatış sürelerini engellemek amacıyla; erken teşhis ve önleme programlarını geliştirmek, elde edilen bilgilerin klinik doğrulamasını sağlamak. • Kapsam: Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, pre-klinik çalışmalar ve hayvan modellerinin oluşturulması. • Kronik hastalıklar için yeni tedavilerin klinik araştırmalarla onaylanması • Rejeneratiftıbbın klinik kullanıma yönelik hale getirilmesi (+KOBİ) • Yaşlanan Avrupa nüfusunun eşzamanlı hastalık, çoklu ilaç kullanımı vb durumlarına yönelik tıbbi ve sosyal müdahalelerin etkisini ölçmek, iyileşmesini sağlamak

 21. 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma

 22. 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma • Amaç: Yaşlanan nüfusun evde tedavisinin sağlanması, hastanede geçirilen günlerin azaltılarak hayat kalitesinin yükseltilmesi, maliyetin düşürülmesi. • Kapsam: Yardım alınarak ve yalnız yaşama alanlarında servis robotiklerinin geliştirilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak pilot projeler kurulması. • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlı nüfusun yardım aldığı yaşam alanlarında kullanılması • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması (Innovation)

 23. 6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu

 24. 6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu • Amaç: Halk sağlığı, biyomedikal ve klinik araştırmalardan gelen bilgilerin toplanarak sağlık hizmetlerinin kişiye yönelik olarak geliştirilmesi. • Kapsam: Kişiye yönelik, güvenli ve sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşturulması için model geliştirme. Hastaların kendi sağlık durumlarını ve hastalık süreçlerini izleyip kontrol edebilecekleri platformlar ve mSağlık aplikasyonları oluşturma.

 25. 7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi

 26. 7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi • Amaç: Biyoenformatik, çevresel, genetik ve klinik bilgileri birleştirerek sağlığa yönelik kapsamlı bir politika geliştirmek. • Kapsam: Avrupa’da sağlık ve yaşlanmayı etkileyen etmenleri belirlemek. Yeni matematiksel, bilgi işlem tabanlı yaklaşımlar geliştirmek. • Biyoenformasyonun klinik ve laboratuvar kullanımına yönelik olarak geliştirilmesi (+KOBİ) • eHealth (Coordinationandsupport)

 27. KOBİ’lerin katılımının önemli olduğu ve desteklendiği başlıklar PHC 10– 2014:Yeni teşhis teknolojilerinin geliştirilmesi: in vitroaraçlar, testler ve platformlar PHC 15 –2014 &2015: Yenilenebilir tıp alanında klinik araştırmalar PHC 20 – 2014: BİT ile aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması PHC 30 – 2014:Biyomedikal ve klinik ihtiyaçların karşılanabilmesi için biyoenformatikyöntemlerin geliştirilmesi PHC 33 –2014: Biyomedikal ve klinik ihtiyaçları karşılamak için biyoenformatik uygulamaların geliştirilmesi SME Instrument başlıkları: PHC 12– 2014 and 2015:Potansiyel Biyomarkerların doğrulanması

 28. 2014 Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı

 29. Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri * • Amaç: Tip-2-Diyabet hastalığının tedavisinde yerel, global ve cinsiyete bağlı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak. • Kapsam: Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki Tip-2-Diyabet konusunda yeni müdahale ve yürütme projeleri. * Bunlara ek olarak Türkiye’den sadece fonlama kuruluşlarının yer alabileceği bazı ERA-NET başlıkları vardır.

 30. Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri • Amaç: Bu çağrı fokusu kapsamındaki araştırma ve yenilik çalışmalarının üst düzeyde ve ihtiyaçlara cevap verir olmasını sağlamak için ülkeler arası birlik oluşturma. • Kapsam: Mobilisationand Mutual Learning Action Plans (MML) ortak etkinlik planları oluşturma.

 31. Konu başlıkları bazında uygun konsorsiyum oluşturulması

 32. Konsorsiyum Kimlerden Oluşabilir?

 33. Projedeki durumunuzu belirlemek... Konuya hakimiyet KOORDİNATÖR • Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz? • ÇP proje deneyiminiz var mı? • Konunun tüm yönlerine hakim misiniz? • Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz? • Araştırma ve insan kaynağı yeterli mi? ORTAK • Projedeki görevler => İş paketleri • Projedeki görevlerini yerine getirmek • Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek • İlk defa 7.ÇP’de yer alacak ekiplerin projelerde ortak olarak başlamaları önerilmektedir!! • Ancak %70-80 oranında size uygun bir başlık varsa koordinatör olarak katılma konusu düşünebilir!!! %70-80 %20-30

 34. Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim? • http://cordis.europa.eu/home_en.html

 35. Türkiye’deki resmi iletişim kanalı H2020 web sitesi yapım aşamasında ve www.fp7.org.tr adresinden ilan edilecektir. www.h2020.org.tr • Ortak Arama Duyuruları • Etkinlikler, haberler, çağrılar • E-öğrenme aracı Üye olarak haberlerimize ve e-öğrenme aracımıza ulaşabilirsiniz.

 36. Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim? • Kendi Bağlantılarınızı kullanabilirsiniz. • Avrupa Teknoloji Platformları ve COST projelerinin aktörleri • Proje Pazarlarına Katılım –UKO Desteği • Google araması • Ulusal İrtibat Noktaları • Haritalama Çalışması • Eşleştirme

 37. UKO Destek Programları H2020 Programında etkinliği arttırmak için yeni destek programları tasarlanmaktadır.

 38. Öneriler • Projelere dahil olurken Türkiye’den sanayi kuruluşları ile ortaklık • Hakemlik kaydı: Bireysel yeni başvurular, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir. • Network oluşturma amaçlı faaliyetlere katılım • Bilgi günlerine, proje pazarlarına, önemli Avrupa Teknoloji Platformu toplantılarına • Altyapı projelerinin uluslararası erişim çağrılarından faydalanma • ERANET projelerinde ortaklık • Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak • AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek ve girdi sağlamak

 39. K.Melike SEVİMLİ • A.Özge GÖZAY • Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ekibi • TÜBİTAK • AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi • Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara • Telefon: + 90 (312) 468 5300 /1976-1007 • E-posta: ncphealth@tubitak.gov.tr

 40. Değerlendirme Anketi • Lütfen etkinlik ile ilgili yorum ve önerileriniz için online anketi doldurunuz. http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=51441&lang=tr