Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation

regionalny program operacyjny wojew dztwa dolno l skiego 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

play fullscreen
1 / 52
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
276 Views
Download Presentation
sani
Download Presentation

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 RPO WD 2014-2020 Konsultacje społeczne

 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Cele Tematyczne Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (EFRR) Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych(EFRR) Podniesienie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (EFRR) Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (EFRR) Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem (EFRR) Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów (EFRR) Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (EFRR) Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (EFS i EFRR) Wspieranie włączenia społecznego (EFS i EFRR) Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (EFS i EFRR) Zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez wzmacnianie potencjału administracji publicznej oraz służb publicznych wdrażających EFRR i EFS (EFRR i EFS) Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 3. Oś Priorytetowa 1: PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Cel ogólny Osi Priorytetowej Wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój, innowacje oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw Priorytety inwestycyjne: • Wzmacnianie potencjału B+R jednostek naukowych • Innowacyjne przedsiębiorstwa • Rozwój przedsiębiorczości • Internacjonalizacja przedsiębiorstw • Rozwój produktów i usług w MŚP Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 3

 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet inwestycyjny: Wzmacnianie potencjału B+R jednostek naukowych (PI 1.1)

 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet inwestycyjny: Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.2)

 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.1)

 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet inwestycyjny: Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.2)

 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet inwestycyjny: Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.3)

 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 2: TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE Cel ogólny Osi Priorytetowej Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie Priorytet inwestycyjny: • E-usługi publiczne Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 9

 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet inwestycyjny: E-usługi publiczne (PI 2.3)

 11. Oś Priorytetowa 3: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Cel ogólny Osi Priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrost udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej Priorytety inwestycyjne: • Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych • Efektywność energetyczna i użycie OŹE w przedsiębiorstwach • Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym • Wdrażanie strategii niskoemisyjnych • Wysokosprawna kogeneracja Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 11

 12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (PI 4.1)

 13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny: Efektywność energetyczna i użycie OŹE w przedsiębiorstwach (PI 4.2)

 14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym (PI 4.3)

 15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych (PI 4.5)

 16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: Wysokosprawnakogeneracja(PI 4.7)

 17. Oś Priorytetowa 4: ŚRODOWISKO I ZASOBY Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Cel ogólny Osi Priorytetowej Poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych Priorytety inwestycyjne: • Gospodarka odpadami • Gospodarka wodno-ściekowa • Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych i kulturowych Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 17

 18. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: Gospodarka odpadami (PI 6.1)

 19. Priorytet Inwestycyjny: Gospodarka wodno-ściekowa (PI 6.2) Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

 20. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych i kulturowych (PI 6.3 i PI 6.4)

 21. Oś Priorytetowa 5: TRANSPORT Cel ogólny Osi Priorytetowej Poprawa dostępności transportowej regionu oraz jakości i standardów transportu na Dolnym Śląsku Priorytety inwestycyjne: • Drogowa dostępność transportowa • System transportu kolejowego Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 21

 22. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: Drogowa dostępność transportowa (PI 7.2)

 23. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: System transportu kolejowego (PI 7.4)

 24. OŚ PRIORYTETOWA 6: INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Cel ogólny Osi Priorytetowej Zapewnienie infrastruktury dla spójności społecznej i poprawy jakości życia, w szczególności ubogich społeczności Priorytety inwestycyjne: • Inwestycje w infrastrukturę społeczną • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną • Rewitalizacja zdegradowanych obszarów • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 24

 25. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę społeczną (PI 9.1) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 26. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (PI 9.1) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 27. Priorytet Inwestycyjny: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (PI 9.2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 28. Oś Priorytetowa 7: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Cel ogólny Osi Priorytetowej Modernizacja i wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Priorytety inwestycyjne: • Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną • Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 28

 29. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (PI 10.4) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 30. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną (PI 10.4) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 31. Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Cel ogólny Osi Priorytetowej Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników Priorytety inwestycyjne: • Zapewnianie dostępu do zatrudnienia • Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy • Godzenie życia zawodowego i prywatnego • Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian • Aktywne i zdrowe starzenie się . • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 31

 32. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie dostępu do zatrudnienia (PI 8.5) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 33. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.7) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 34. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.8) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 35. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.9) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 36. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.10) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 37. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE • Cel ogólny Osi Priorytetowej • Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia • Priorytety inwestycyjne: • Aktywna integracja • Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych • Wspieranie gospodarki społecznej

 38. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: Aktywna integracja (PI 9.4)

 39. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych (PI 9.7)

 40. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 • Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie gospodarki społecznej (PI 9.8)

 41. Oś Priorytetowa 10: EDUKACJA Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Cel ogólny Osi Priorytetowej Podniesienie jakości i dostępności edukacji Priorytety inwestycyjne: • Zapewnienie jakości i równego dostępu do edukacji przedszkolnej podstawowej i gimnazjalnej • Zapewnienie jakości i równego dostępu do kształcenia ponadgimnazjalnego • Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 41

 42. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie jakości i równego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej (PI 10.1) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 43. Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do kształcenia ponadgimnazjalnego (PI 10.1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 44. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Priorytet Inwestycyjny: Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (PI 10.3) • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 45. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 • Budżet Unii Europejskiej • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 46. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Środki z UE dla Polski • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 47. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 Koncentracja tematyczna (tzw. „ring-fencing”) • Konieczność przeznaczenia w ramach RPO określonych środków na cele objęte koncentracją tematyczną. Zakłada się, że każdy RPO w równym stopniu będzie przyczyniał się do osiągnięcia wymaganego poziomu koncentracji. Obecnie wymagane poziomy kształtują się następująco: • Cel 1, 2, 3, 4 – 38,3% alokacji każdego RPO • Cel 4 – 13,1% alokacji każdego RPO • Cel 9 – 7,8% alokacji każdego RPO • Co najmniej 60% EFS musi zostać przeznaczone na maksymalnie 4 priorytety inwestycyjne • Udział pomocy technicznej nie powinien przekraczać 3,5% alokacji RPO • Konieczność przeznaczenia 5% środków EFRR dla miast. „Ring-fencing” dla miast jest do rozdysponowania dowolnie między celami tematycznymi, może również obejmować środki z celówobjętychinnymi „ring-fencingami”.

 48. wymagane przez MRR 38,3%, w tym 13,1% -Oś 3

 49. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Plan finansowy Programu w podziale na osie priorytetowe • Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020

 50. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 Podejście terytorialne - Instrumenty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Kontrakt Dolnośląski (KD) Zrównoważony Rozwój Miast (ZRM)