Download
noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine

Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine

247 Views Download Presentation
Download Presentation

Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine Ardo Rohtla Noorteosakond 20. juuni 2006 Tallinnas

  2. Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine Elukeskkonna arendamise rakenduskava Hariduse infrastruktuuri arendamine Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine

  3. Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine Eesmärk: noorsootöö infrastruktuur toetab noorsootöö teenuste regionaalset kättesaadavust ja noorte kaasatust noorsootöö tegevustesse

  4. Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine Toetatavad tegevused: Avatud noortekeskuste, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste ja huvikoolide ruumide ja hoonete ja teenuse osutamiseks kasutatava ümbritseva keskkonna renoveerimine ja ehitamine;

  5. Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine Toetatavad tegevused: Infotehnoloogiliste infrastruktuuride väljaarendamine; Noorsootööd toetava tehnilise ja materiaalse baasi kindlustamiseks vajalike kaasaegsete seadmete, inventari ja töövahendite hankimine.

  6. Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine Toetuse saajad KOV asutused või KOV haldusalas olevad asutused, sihtasutused, mittetulundusühingud, riigi haldusalas olevad asutused, eraõiguslikud asutused.

  7. Noortevaldkonna infrastruktuuri arendamine ERF maht 316 mln Indikaator: 32 objekti Eeltaotlusvoor juuli-september 2007 Investeeringute kava oktoobris 2007

  8. Noorsootöö kvaliteedi arendamine Inimressursi arendamise rakenduskava Elukestev õpe Programm: noorsootöö kvaliteedi arendamine Suunatud noorte võimaluste parandamisele tööturul osaluseks ning sotsiaalse tõrjutuse ennetamisele

  9. Noorsootöö kvaliteedi arendamine Tegevused: Noortega töötavate spetsialistide koolitus, koolituse kvaliteedi toetamine ning noorsootöös omandatud teadmiste ja oskuste ning noorsootöötajate kutse väärtustamine Noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise süsteemi väljatöötamine ning rakendamine

  10. Teavitamis- ja nõustamisteenuste arendamine 2 programmi: Karjääritenuste arendamine Pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise arendamine Tegevused: metoodika arendamine, koolitused, uuringud, võrgustikutöö, teavitamine