Download
n ustamiss steemi arendamine k rghariduses n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nõustamissüsteemi arendamine kõrghariduses PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nõustamissüsteemi arendamine kõrghariduses

Nõustamissüsteemi arendamine kõrghariduses

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Nõustamissüsteemi arendamine kõrghariduses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nõustamissüsteemi arendamine kõrghariduses Piret Tatunts 01. märts 2007

  2. Idee, andmete kogumine ja valim • Nõustamissüsteemi ülesandeks on tagada tudengitele, õppejõududele, ülikoolitöötajatele ja ka lapsevanematele selge, arusaadav ja tõhusalt toimiv tugistruktuur, mis kindlustaks asjaosalisi neile vajaliku teabega ning muudaks õppeprotsessi võimalikult stressivabaks ning tulemuse efektiivseks(teadmiste omandamine, väljalangevuse vähendamine). • Ankeet (üliõpilased) ja fookusgrupi intervjuud • TTÜ, TLÜ, EMÜ ja TÜ

  3. Nõustamine • Õppekorralduslik nõustamine • Teaduskondades, osakondades, instituutides, õppetoolide juures • Kesksed nõustajad (üliõpilasnõustaja, akadeemiline nõustaja) • Välismaal õppimisega seotud nõustamine • Karjäärinõustamine • Psühholoogiline nõustamine • Tuutorlus

  4. Nõustamise olulisus üliõpilaste hulgas

  5. Rahulolu nõustamise tasemega

  6. Kelle poole tudengid erinevate probleemidega pöörduksid; nende inimeste kättesaadavus, rahuolu nõustamisega ja olulisus.

  7. Nõustamine peab olema nähtav ja kättesaadav • Ennetava nõustamise arendamine • Informatsioon on hea nõustamise aluseks ------------------------------------------------------------------- • Ruumiprobleemid - nõustamine vajab õiget (vastavat) keskkonda • Nõustajate võrgustike loomine koolides – koostöö kõrgkooli sees kui ka kõrgkoolide vahel • Nõustamissüsteemi arendamise eelduseks on, et kõik nõustajad identifitseerivad end nõustajatena. • Tugi nõustajatele peab olema kvaliteetne, efektiivne ja praktiline • Nõustajad tuleks kaasata alusdokumentide loomise või muutmise protsessidesse.

  8. Tänan tähelepanu eest!