1 / 7

Programm “Õppenõustamissüsteemi arendamine” raamatupidajate infopäev

Programm “Õppenõustamissüsteemi arendamine” raamatupidajate infopäev. Riina Otti 27.01.2009 Tallinn. Päevakava. Tervitus, sissejuhatus / Riina Otti, Eksamikeskus

sani
Download Presentation

Programm “Õppenõustamissüsteemi arendamine” raamatupidajate infopäev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Programm “Õppenõustamissüsteemi arendamine” raamatupidajate infopäev Riina Otti 27.01.2009 Tallinn

  2. Päevakava • Tervitus, sissejuhatus / Riina Otti, Eksamikeskus • Programmide raamatupidamise korraldamine - programmiga seotud dokumentatsioon, programmi raamatupidamise korraldamine, nõuded programmi kuludokumentatsioonile / Anne Volmer, Katre Kuresson, SA Innove • 2007-2013 struktuuritoetuste auditeerimisest, sh auditeerimist reguleerivatest õigusaktidest, auditeeriva asutuse ja HTM koostööst, erinevatest auditi tüüpidest (juhtumis- ja kontrollisüsteemide ning projekti auditid) ja põhimõtetest ning vanal perioodil kuludokumentide auditis välja toodud enamesinenud probleemidest / Margit Männiksaar, HTM • Riigihangetest – hangete korraldamine , teavitus jm / Birgit Vilippus, Eksamikeskus • Tüüpilised head-vead, kuidas vormistada väljamaksetaotlusi, millised on elluviija erinõuded, kuidas toimub rahastamine jmt / Marge Kõiva, Külli Ruus, Monika Vasmann, Eksamikeskus

  3. Programmi taustinformatsioon. Eesmärgid. Rahastamine programmist alates 01.01.2009 – 31.12.2011 Eelarve on 15 577 361 krooni, mis teeb ühes aastas keskmiselt 5 192 454 krooni. Täpne rahastamise skeem töötatakse välja ekspertide kogu poolt. • Programmi alaeesmärk 2.2.2. nõustamisteenuse pakkumine on tagatud kõigis piirkondades; • Programmispetsiifilised indikaatorid Alaeesmärk 2.2.2 tulemusindikaator: õppenõustamisteenus on kättesaadav 15 maakonnas ja Tallinna linnas.

  4. Programmi taustinformatsioon. Keskuse eesmärgid. • Tagada psühholoogilise, eripedagoogilise (sh logopeedilise) ja sotsiaalpedagoogilise nõustamisteenuse kättesaadavus maakonnas/linnas; • Toetada nägemis- ja kuulmispuudega õppurite, nende vanemate ja õpetajate ülevabariigilise nõustamisteenuse osutamist • Leida iga haridusliku erivajadusega lapse jaoks vajalikud toetamise viisid ja võimalused; • Ennetada varast koolist väljalangevust

  5. Registreerimislehel küsiti I: • Kas raha on võimalik saada ka ettemaksuks, mida selleks tegema peab? Vastus: raha ei ole võimalik saada ettemaksuna • Erinevate aruannete seotuse näited. Vastus: loodetavalt saate täna vastuse. Kõik programmist tehtud kulutused peavad olema kaetud kuludokumentide koopiatega. • Muudatuste tegemine prognoosides? Vastus: vastavalt programmis sätestatule (punkt 17.7) tuleb partneril esitada korrigeeritud prognoos, kui muudatused on enam kui 25% • Seminaride kohvipauside kulud, isikliku sõiduauto kulud, spetsialistide rahastamine. Vastus: rahastatakse vaid abikõlbulikku kulu sh kohvipausid sinna alla ei kuulu.

  6. Registreerimislehel küsiti II: • Mitu % partneri kuludest hüvitatakse? Vastus: abikõlbulikud kulud hüvitatakse 100% (koordinaatori töötasu 12000,- netopalk, teenuse osutamise tasu vastavalt maakonnale ettenähtud summale) • Eelarve muudatustest; 10% muudatustest; eelmiste aastate vabade jääkide kasutamine; iga-aastase eelarve koostamine. Vastus: kui eelarve prognoos muutub enam kui 10%, tuleb eksamikeskust teavitada. Eelmise aasta jääk tuleb planeerida uude eelarvesse (punktid 18.11, 18.12, 18.13) Kõikidele teistele küsimustele saate vastuse päeva lõpuks, olles ära kuulanud kõik ettekanded. Alati on võimalik täiendavaid küsimusi küsida 

More Related