Download
kvaliteedikultuuri arendamine likoolides n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvaliteedikultuuri arendamine ülikoolides PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvaliteedikultuuri arendamine ülikoolides

Kvaliteedikultuuri arendamine ülikoolides

201 Views Download Presentation
Download Presentation

Kvaliteedikultuuri arendamine ülikoolides

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvaliteedikultuuri arendamine ülikoolides Kairi Solmann Kvaliteedi alaprojekti kaasjuht Kairi.Solmann@ut.ee, 7366861

 2. KOMPASS uuringud KOMPASS alaprojekti raames on toimunud: • Kvaliteedialase olukorra kaardistamine; • Vilistlaste hinnangute uuring, koostöös nõustamise alaprojektiga. Oma ettekandes keskendun küsimusele: • Mida oleme teada saanud ja järeldanud ülikoolides läbi viidud kvaliteedialase olukorra kaardistamise tulemusena? Tegemist oli ülikooli osapooltele (juhtkond, akadeemiline ja mitteakadeemiline personal ning üliõpilased) rahulolu-uuringuga

 3. Kvaliteedialase olukorra kaardistamisel saadud tulemused I X-ei oska öelda, 1-ei nõustu üldse, 2-pigem mitte, 3-pigem jah, 4-nõustun, 5-nõustun täielikult

 4. Tulemused II

 5. Tulemused III

 6. Tulemused IV

 7. Tulemused V

 8. Tulemused VI

 9. Tulemused VII

 10. Tulemused VIII

 11. Tulemused IX

 12. Tulemused X

 13. Järeldused I • Mitmed kvaliteedisüsteemi aspektid (tagasiside kogumine üliõpilastelt, vilistlastelt) toimivad ning projekti järgnevate tegevuste raames on vaja need tegevused siduda terviklikuks süsteemiks. • Oluline on tekitada seosed, et tulemuste, tagasiside ja analüüside tulemuste põhjal tehtud järeldused viiksid juhtimisotsusteni, õppetegevuse kvaliteedi parendamisele. • Kvaliteedisüsteemi loomisel tuleb lähtuda eelkõige olemasolevatest süsteemi osadest. Vältida tuleb dubleerimise tekkimist, bürokraatia kasvu ning õppejõudude ülekoormamist.

 14. Järeldused II • Akadeemilise personalile tuleb selgitada töötulemuste hindamiskriteeriumeid, täiendamist vajab motivatsioonisüsteem õppejõududele. • Enam tuleb tähelepanu pöörata koostööle partneritega väljaspool ülikooli: tööandjad, üliõpilaskandidaadid. Samuti toetada enam õppejõudude rolli ühiskonnas aktiivse arvamusliidrina. • Kvaliteedisüsteemi loomise järgmise sammuna on vajalik tõsta erinevate osapoolte teadlikkust kvaliteedist. Seda teeme projekti tegevusena viies ülikoolides läbi kvaliteedikoolitused.

 15. Tänan tähelepanu eest! Uuringu aruanne: www.ut.ee/lykka Kvaliteedi alaprojekti materjalid