atskats uz valst paveikto un att st bas perspekt vas sadz ves atkritumu apsaimnieko anas jom
Download
Skip this Video
Download Presentation
Atskats uz valstī paveikto un attīstības perspektīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Atskats uz valstī paveikto un attīstības perspektīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Atskats uz valstī paveikto un attīstības perspektīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā. Žaneta Mikosa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 27.01.2011. Saturs. Plānošana un ieviešanas instrumenti Plānošanas dox; Normatīvie akti (valsts, pašvaldība)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atskats uz valstī paveikto un attīstības perspektīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā' - shima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
atskats uz valst paveikto un att st bas perspekt vas sadz ves atkritumu apsaimnieko anas jom

Atskats uz valstī paveikto un attīstības perspektīvassadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā

Žaneta Mikosa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

27.01.2011.

saturs
Saturs
 • Plānošana un ieviešanas instrumenti
  • Plānošanas dox;
  • Normatīvie akti (valsts, pašvaldība)
  • Ekonomiskie instrumenti/ Finansējums
 • Sistēmas izveide
 • Esošā situācija (paveiktais)
 • Mērķi (jauni izaicinājumi)
 • Turpmākie soļi
pl no anas un ievie anas instrumenti
Plānošanas un ieviešanas instrumenti
 • Plānošanas dokumenti
  • Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģija (1998-2010)
  • AA Valsts plāns 2006-2012
  • Reģionālie AA plāni (10 plāni)
  • Direktīvu ieviešanas un finansēšanas plāni (Iepakojumu, Poligonu)
  • Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015
pl no anas un ievie anas instrumenti turp
Plānošanas un ieviešanas instrumenti (turp.)
 • Normatīvie akti:
  • Atkritumu apsaimniekošanas likums (01.01.2011.)

(jaunā Direktīvas 2008/98/EK)

  • MK noteikumi (jauni/spēkā esošie (līdz 30.11.11.)
  • ES Direktīvas un Regulas

(Regula Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem)

  • Pašvaldību saistošie noteikumi
   • līdz 01.04.2011. – jāizvērtē
   • līdz 01.10.2011. – izdod jaunus (ja nepieciešams)
galvenie uzdevumi i sist mas izveide
Galvenie uzdevumi I sistēmas izveide
 • Izveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu:

Apglabāšana (videi/cilvēkam droši)

  • Poligoni: izveidot 10 - 12 vides prasībām atbilstošas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ar atkritumu apstrādes iekārtām un poligoniem
  • Izgāztuves: rekultivēt visas slēgtās, vides aizsardzības prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves.

Savākšana (pakalpojuma pieejamība):

  • Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas izveide
  • Sadzīves atkritumu pakalpojums visiem pilsētu iedz. un vismaz 80% lauku iedz.
finans jums sist mas izveidei pl not s invest cijas aavp
Finansējums (sistēmas izveidei)- plānotās investīcijas (AAVP)

17.tabula. Nepieciešamās investīcijas sadzīves AA jomā

18.tabula. Sadzīves atkritumu izmaksas apsaimniekošanas iekārtu uzturēšanas

eso situ cija paveiktais
Esošā situācija - paveiktais

1. Poligoni

2. Dalītās vākšanas sistēma/vietas (ar ES fin-jumu)

3. Slēgtās/rekultivētās un rekultivējamās izgāztuves

4. Piesaistītais finansējums/Apstiprinātie projekti

5. Striktāka normatīvā regulējuma pieņemšana/finanšu instrumentu izmantošana

1 saa re ioni poligoni
1. SAA reģioni (poligoni)

ZIEMEĻVIDZEMES

(iedz.sk.190 tūkst. )

VENTSPILS

(iedz.sk.90 tūkst.)

PIEJŪRAS

(iedz.sk. 160 tūkst.)

MALIENAS

(iedz.sk. 90 tūkst.)

RĪGAS

(iedz.sk. 1 miljons)

RĪGA

AUSTRUMLATGALES

(iedz.sk. 110 tūkst.)

ZEMGALES

(iedz.sk.195 tūkst.)

LIEPĀJAS

(iedz.sk. 165 tūkst.)

VIDUSDAUGAVAS

(iedz.sk.130 tūkst.)

DIENVIDLATGALES

(iedz.sk.230 tūkst.)

5 strikt ka normat v regul juma pie em ana finan u instrumentu izmanto ana
5. Striktāka normatīvā regulējuma pieņemšana/finanšu instrumentu izmantošana
 • Pārstrādes mērķi
 • Regulējums efektīvākai pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju iesaistei
 • Raž. atbildības noteikšana (savākšanas/pārstrādes finansēšana)
 • Finanšu instrumentu izmantošana
  • DRN atbrīvojums – ražotāja efektīvākai līdzdalībai;
  • DRN paaugstināšana
  • Nodokļu politika – resursu patēriņa samazināšanai
dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisi iem
Dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisiņiem

Plastmasas maisiņiem, ko pievieno tirgotājs, neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa:

“mazajiem” (1000 maisiņu svars nepārsniedz 3 kilogramus), — 2,60 latu par vienu kilogramu;

“lielajiem” (1000 maisiņu svars pārsniedz 3 kilogramus), — 0,80 latu par vienu kilogramu.

“bioplastmasas”piemēro tādu pašu nodokļa likmi kā par iepakojumu no koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem –

0,15 latu par vienu kilogramu.

10.09.2014.

16

m r i izaicin jumi sa apsaimnieko anas jom
Mērķi (izaicinājumi) SA apsaimniekošanas jomā
 • Dalītās vākšanas sistēmu – līdz 2015
  • vismaz papīram, metālam, stiklam, plastmasai
 • Sagatavošana atkārotai izmantošanai un pārstrāde
  • papīram, plastmasai, metālam, stiklam no mājsaimniecībām un līdzīgiem avotiem

līdz 2020 - vismaz 50%

 • Reģenerēti
  • no ne-bīstamjiem celtniecības un nojaukšanas atkritumiem, izņemot dabiskos materiālus.

līdz 2020 - vismaz 70%

m r i izaicin jumi turp
Mērķi (izaicinājumi) turp.
 • Bioloģisko noārdāmie atkritumi
  • apglabājamo daudzuma samazināšana

(pret 1995.gadu)

Līdz 16.07.2010. - 75%

Līdz 16.07.2013 – 50 %

Līdz 16.07.2020 – 35 %

izaicin jumi
Izaicinājumi
 • Infrastruktūras pilnveidošana / attīstīšana
  • Efektīvākais attīstības modelis?
 • Piesārņotājs maksā principa adekvāta ieviešana – atkritumu apsaimniekošanu sedz atkritumu radītājs
  • Efektīvāka maksas noteikšanas politika / nodevas ieviešana?
 • Pārstrādes veicināšana / jaudu palielināšana
  • Efektīvāka dalītās vākšanas sistēmas izveide + depozīta sistēmas ieviešana
  • Privātā sektora adekvāta iesaiste
 • Tuvuma principa “iedzīvināšana”
 • Informēšana/ sabiedrības izglītošana/sabiedrības iesaiste
 • Pašvaldību efektīvāka iesaiste/līdzdalība (sk.aptauja)
 • Kontrole (darbības strikti regulētas, bet ieviešanu jāuzlabo)
turpm kie so i
Turpmākie soļi
 • Apsaimniekošanas sistēmas attīstīšana/veicināšana:
  • Reģionu griezumā - ES finansējums reģionālās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstīšanai
   • poligonu un infrastruktūras sakārtošanai
  • Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas veicināšana:
   • ES finansējuma novirzīšana
   • Normatīvās bāzes sakārtošana (iesk. depozīta sistēma)
   • Sabiedrības efektīvāka iesaiste
  • Sistēmas virzīšana uz max pārstrādi (nevis apglabāšanu):
   • Nodokļu politika (DRN)
   • Privātā sektora līdzdalības veicināšana (finansējumu saņēmēju loka paplašināšana/EMAS, ISO, inovācijas (ekomarķējumi)
   • Max sabiedrības iesaiste sistēmā / izglītošana
turpm kie so i1
Turpmākie soļi

Plānošanas dokumentu izstrāde

 • Apsaimniekošanas plāni kā pamatieviešanas instruments
 • Jauna Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna izstrāde

(kopā ar Atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu)

2011.-2012.gads

 • Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrāde (izvērtēšana kopā ar valsts plānu)

2012. -2013.gads

 • Jānotiek paralēlā izstrādes procesā (abu veidu plāni)
 • NAP (2014-2020) – kā pamatdox. finanšu plānošanai

izstrāde 2011-2012

  • prioritāšu noteikšanai / finansējuma plānošanai
  • ES finansējuma plānošana – saskaņā ar “AA hierarhiju”
turpm kie so i2
Turpmākie soļi

Normatīvo aktu izstrāde

 • Jaunu MK noteikumu izstrāde (sask. ar AAL ap 20) 2011.gads
 • Izsludināti:
  • par atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus
  • Kārtība, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu atkritumi
  • par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem
  • atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai
  • par EEI un bateriju.. ražotāju reģistrāciju/ datu uzturēšanas maksas apmēru un maksāšanas kārtību
  • Bīstamo atkritumu uzskaites, uzglabāšanas, iepakošanas, pārvadājumu u.tt kārtība
turpm kie so i3
Turpmākie soļi

Plānotais finansējums/ projekti (2007-2013)

paldies par uzman bu un uz turpm ku sadarb bu atv rtie jaut jumi uz galda

Paldies par uzmanībuun uz turpmāku sadarbībuatvērtie jautājumi “uz galda”

www.varam.gov.lv

ad