Pa š valdību problēmas ceļu uzturē š anas jomā - PowerPoint PPT Presentation

pa vald bu probl mas ce u uztur anas jom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pa š valdību problēmas ceļu uzturē š anas jomā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pa š valdību problēmas ceļu uzturē š anas jomā

play fullscreen
1 / 16
Pa š valdību problēmas ceļu uzturē š anas jomā
224 Views
Download Presentation
lizina
Download Presentation

Pa š valdību problēmas ceļu uzturē š anas jomā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pašvaldību problēmas ceļu uzturēšanas jomā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Pašvaldību attīstības departamenta vecākā eksperte Veronika Jurča 67770451, 29168551 Rīga, 2010

 2. RAPLM līdzdalība pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas problēmu risināšanā, pildot MP rezolūciju RAPLM iesaiste • 2010.gada 28.janvāra Novadu apvienības valdes tikšanās ar Ministru prezidentu • 2010.gada 9.februāra ministru prezidenta rezolūcija ar uzdevumiem: 1.Satiksmes ministram: • līdz 19.02.2010. rast pagaidu risinājumu, novēršot pastāvošai situācijai neatbilstošu pašvaldību sodīšanu, kā arī, ja nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos, tās iesniegt MK līdz 2010.gada 1.maijam; • Sadarbībā ar IeM, Novadu apvienības valdi un RAPLM izvērtēt pašvaldībām piešķirtā valsts budžeta finansējuma apmēru pašvaldību ceļu uzturēšanai, iesniedzot informāciju Ministru prezidentam līdz 2010.gada 1.aprīlim; 2. Iekšlietu ministrei: -izvērtēt IeM kontroles institūciju par pašvaldību autoceļu uzturēšanu darbību un veikto pārbaužu biežumu samazināta finansējuma apstākļos 3.RAPLM nodrošināt Satiksmes ministru ar nepieciešamo informatīvo atbalstu, apkopojot un sniedzot informāciju par pašvaldību problēmām pašvaldību ceļu uzturēšanas jomā.

 3. RAPLM līdzdalība pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas problēmu risināšanā, pildot MP rezolūciju Rezolūcijas izpilde: 1. RAPLM 2010.gada 09.02. vēstule SM par MP rezolūcijas izpildi, minot sekojošas problēmas pašvaldību ceļu uzturēšanā • Nepietiekošs finansējums; • Normatīvo aktu prasības samazināta finansējuma apstākļos; • Valsts vietējo autoceļu uzturēšana 2. Satiksmes ministrijas izveidotā darba grupa • Darba grupas sanāksme 2010.gada 23.februārī, kur nolēma: RAPLM pieprasīt informāciju pašvaldībām par konkrētām problēmām, SM lūgt pagarinājumu iesniegt informāciju MP uz 1.jūniju) • RAPLM 2010.gada 18.marta vēstule visām pašvaldībām, atkārtota vēstule 22.aprīlī 38 pašvaldībām 3. LPS 2010. gada 12.marta vēstule SM, kurā izteikts priekšlikums: SM un RAPLM apkopot datus par pašvaldību ceļu un ielu fondu izlietojumu atbilstoši pašvaldību apstiprinātām programmām, norādot kādu daļu no nepieciešamā finansējuma pašvaldības spiestas plānot no sava budžeta neapmaksāto līgumsaistību izpildei. Pēc datu apkopošanas RAPLM sagatavot pieprasījumu valdībā par līdzekļu kompensāciju no valsts budžeta līdzekļiem

 4. RAPLM līdzdalība pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas problēmu risināšanā, pildot MP rezolūciju Rezolūcijas izpilde: RAPLM 2010.gada 18.marta vēstulē pašvaldībām lūdza iesniegt: 1. rakstisku informāciju par pašvaldību problēmām ceļu un ielu uzturēšanā; 2. Par saņemtā finansējuma izlietojumu no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām, kā arī no pašvaldības budžetiem; 3. Sadarbībā ar plānošanas reģionu aktualizēt 2009.gada Satiksmes ministrijai RAPLM iesniegto informāciju par novadu darbības nodrošināšanai svarīgu ceļa posmu sakārtošanu

 5. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Pašvaldību iesniegtās atbildes • Uz 2010.gada 27.aprīli : 1.Rakstisku informāciju par problēmām iesniedza 5 pilsētas un 21 novads; 2. Tabulas par finansējumu ir iesniegušas 9 pilsētu pašvaldības un 88 novadu pašvaldības; 3.Tabulas par aktualizētiem ceļu posmiem 78 novadu pašvaldības

 6. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Vispārējā problēma 1.Nepietiekošs finansējums pašvaldību autoceļu uzturēšanai kopumā: • Valsts autoceļu programmai faktiski atvēlētais līdzekļu daudzums milj.Ls: 2009.gads-121,86 (pašvaldībām- 28,26 Ls jeb 23 %, valstij 93,60 Ls jeb 77%) 2010.gads - 89,68 (pašvaldībām-20,37 Ls jeb 22%, valstij-69,31 Ls jeb 78%) • Finansējuma samazinājums salīdzinājumā ar 2009.: • gadu pašvaldībām 7,8 milj.Ls jeb 28 %; • valsts ceļiem- 24,3 milj.Ls jeb 26% Attiecīgi kopīgais valsts un pašvaldību ielu un ceļu kopgarums-59,4 tūkstoši km, no kuriem: • valsts ceļi-20,2 (kompleksā ietilpst arī 934 tilti un satiksmes pārvadi 30 km garumā); • pašvaldībām-39,2 Secinājums: nepietiekošs finansējums ceļiem kopumā. Izvērtējams būtu finansējuma procentuālais sadalījums-valsts ceļiem un un pašvaldību ceļiem, atgriežoties pie procentuālā sadalījuma 30 un 70; Priekšlikums: lai varētu veikt tikai pašvaldību ceļu uzturēšanu līdzšinējā līmenī, būtu nepieciešams atgriezties pie 2009.gada finansējuma

 7. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Problēmas 1.1.Daļai pašvaldību palielināti tēriņi ielu un ceļu uzturēšanai 2010.gada 1.ceturksnī: • Pilsētu pašvaldību grupā palielinājums ielu uzturēšanai 4 pašvaldībām par 267,179 tūkst. Ls salīdzinājumā ar 2009.gada attiecīgo periodu; • Novadu pašvaldību grupā 50 pašvaldībām palielināti tēriņi • Vidēji visās pašvaldībās 45 tūkst.Ls Secinājums: 1.atsevišķas pašvaldības 2010.gada ziemas periodā izlietojušas vairāk līdzekļu nekā plānots. Līdz ar to šīm pašvaldībām paliek mazāk finansējuma vasaras periodā ceļu rekonstrukcijai, satiksmes drošības uzlabošanai u.c. pasākumiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto;

 8. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Problēmas 2. Normatīvajos aktos paredzēto prasību ievērošanas problēmas samazināta finansējuma apstākļos Pašvaldību priekšlikumi: 2.1. Papildināt Ceļu satiksmes likuma 6.pantu, paredzot, ka tajos gadījumos, kad ceļu pārvaldītājs ir pašvaldība, tā šajā pantā noteiktos pienākumus pilda atbilstoši pašvaldības un valsts budžeta piešķirtajam finansējumam; 2.2. Izslēgt no Ceļu satiksmes likuma 6.panta 8.punktu “atlīdzināt personām zaudējumus, kuri radušies šo pienākumu neizpildes gadījumā”. (Autovadītājam jānovērtē ceļa stāvoklis) 2.3.Grozīt Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 37. punktu, kas uzliek pašvaldībai pienākumu no tās budžeta līdzekļiem nodrošināt attiecīgās tranzīta ielas uzturēšanai līdzfinansējumu, kam jābūt līdzvērtīgam vai lielākam par valsts autoceļu fonda programmai piešķirto finansējumu. Uzskatām, ka minētais punkts ir jāgroza, paredzot pašvaldības pienākumu līdzfinansēt tranzīta ielu uzturēšanu, bet atbilstoši tās budžeta iespējām.

 9. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Problēmas 2.4. Papildināt Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23. punktu, paredzot no minētajiem līdzekļiem veikt publisko auto stāvlaukumu remontu un tīrīšanu, un koplietošanas ceļu tīrīšanu un remontu iekškvartālos (iekšējās ielas), kas līdz šim ir aizliegts remontēt un uzturēt par mērķdotāciju līdzekļiem; 2.5. Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36. punkts nosaka, ka pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai līdzekļus Satiksmes ministrija piešķir 50 procentu apmērā no finansējuma, kas plānots attiecīgajā maršrutā iekļautās tranzīta ielas turpinājumā esošā valsts galvenā vai reģionālā autoceļa ikdienas uzturēšanas finansēšanai. Reāli finansējums sastāda 20-30% no faktiskajām tranzīta ielu uzturēšanas izmaksām. Palielināt procentuālo apmēru līdz 70-80%;

 10. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Problēmas: 2.6. 2010.gada 9.martā izdotie MK noteikumi Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (spēkā no 2010.gada 13.marta) paredz virkni jaunu uzturēšanas prasību, kas iepriekšējos noteikumos nebija paredzētas. Ogres novada pašvaldības speciālisti ir izanalizējusi, šo jauno prasību izpildei, nepieciešamo papildu finansējuma apjomu, kas sastāda aptuveni 500 000 Ls, Ogres novada pašvaldībai 2010.gada speciālajā budžetā ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai paredzēti – 369 693 Ls; 2.7. Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punkts nosaka, ka pašvaldību autoceļu sarakstus apstiprina attiecīgā pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Priekšlikums ir atgriezties pie iepriekšējās kārtības, kas noteica, ka sarakstus apstiprina attiecīgā pašvaldība;

 11. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Problēmas: 2.8.Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” noteikt autoceļu seguma uzturēšanas prasību diferencēšanu ne tikai starp uzturēšanas klasēm, bet arī starp valsts un pašvaldību ceļiem, samazinot uzturēšanas prasības pašvaldību ceļiem; 2.9. Svītrot no Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumu Nr. 456. “Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 5.punktā iekļauto normu, kas nosaka, ka informāciju par to, ka uz valsts autoceļiem vai pašvaldību ceļiem tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, attiecīgais ceļu pārvaldītājs desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī attiecīgajā vietējā laikrakstā, norādot autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiņu un kontakttālruni. Informācija par pašvaldību autoceļiem var tikt ievietota pašvaldības mājas lapā internetā;

 12. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Problēmas: 2.10.Grozījumi normatīvajos aktos, kas paredzētu meža tehnikas un citas smagās tehnikas pārvietošanos pa pašvaldību ceļiem ar attiecīgās pašvaldības saskaņojumu, slēdzot vienošanos par ceļu infrastruktūras sakārtošanu; 2.11.Ceļa zīmju (novada administratīvās teritorijas nosaukums) uzstādīšana uz valsts ceļiem jāparedz no valsts budžeta līdzekļiem, nevis no pašvaldības budžeta; 2.12. Pilsētas ielu uzkopšanu apgrūtinailgstoši stāvošās mašīnasielu malās

 13. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Problēmas: 2.13. VAS “Latvjjas valsts ceļi” izvirza papildu noteikumus tranzīta ielu uzturēšanai, izvirza prasību slēgt līgumu uz visu uzturēšanas darbu kompleksu, kas neļauj veikt iepirkumu uz atsevišķiem darbiem, izvēloties lētāko darbu veicēju. Tas ir uzskatāms, kā iejaukšanās pašvaldību kompetencē; 2.14.Līdzfinansējumu ieskaitīt pašvaldību ceļu fondā ar mērķi “tranzīta ielām”; 2.15.Tiltu sliktais stāvoklis: Līvānu novadā tilts pār Dubnas upi (saistīts ar nekvalitatīvu rekonstrukciju), Krāslavas novadā tilts pār Daugavu (nav veikti remontdarbi no nodošanas ekspluatācijā 1993.g.) Secinājumi: 1.nepietiekošs finansējums normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei Priekšlikums: nepietiekoša finansējuma apstākļos normatīvajos aktos noteiktās papildus ceļu apsaimniekošanas prasības (MK 2010.9.03. noteikumi Nr. 224” noteikt kā rekomendējošas

 14. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Problēmas 3. Neapmierinošs valsts vietējo ceļu tehniskais stāvoklis un to uzturēšana -atsevišķos gadījumos pašvaldības spiestas veikt šo ceļu uzturēšanu Priekšlikumi: • 1. Nodot atsevišķus Valsts vietējo autoceļu posmus uzturēšanai vietējo pašvaldību pārziņā (iespējams reģioniem), piešķirot no valsts budžeta nepieciešamo finansējumu; • 2. Izstrādāt papildus kritērijus Valsts vietējo autoceļu uzturēšanai, nosakot papildus ceļu uzturēšanas klasi skolēnu regulāro pārvadājumu nodrošināšanai; • Nepieciešama programma Valsts vietējo autoceļu sakārtošanai, kuras finansējumu SM paredzēt no ES struktūrfondu līdzekļiem

 15. RAPLM pašvaldībām pieprasītās informācijas apkopošanas rezultāti Sadarbībā ar plānošanas reģionu aktualizēt 2009.gada Satiksmes ministrijai RAPLM iesniegto informāciju par novadu darbības nodrošināšanai svarīgu ceļa posmu sakārtošanu • Ekonomiskā profila izstrāde; • Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.pants: -pašvaldību speciālo budžetu izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa programmām

 16. Paldies par uzmanību! Veronika Jurča e-pasts: veronika.jurca@raplm.gov.lvtālr.67770451, mob.tālr. 29168551