Pras bas elektriskaj m un elektroniskaj m iek rt m un to atkritumu apsaimnieko anai
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Prasības elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un to atkritumu apsaimniekošanai. I.Doniņa, Vides ministrija, 7026515, ilze.donina@vidm.gov.lv. Uzstāšanās saturs. ES direktīvas elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu jomā; Direktīvu transpozīcija Latvijas likumdošanā;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - opal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pras bas elektriskaj m un elektroniskaj m iek rt m un to atkritumu apsaimnieko anai

Prasības elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un to atkritumu apsaimniekošanai

I.Doniņa,

Vides ministrija,

7026515, ilze.donina@vidm.gov.lv


Uzst an s saturs
Uzstāšanās saturs to atkritumu apsaimniekošanai

 • ES direktīvas elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu jomā;

 • Direktīvu transpozīcija Latvijas likumdošanā;

 • Galvenās prasības attiecībā uz elektriskajām un elektroniskajām iekārtām

 • Galvenās prasības attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

 • ES direktīvu/nacionālās likumdošanas prasību ieviešana


Direkt vas elektrisko un elektronisko iek rtu un to atkritumu jom
Direktīvas elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu jomā

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)


Direkt vu pie em anas pamatojums
Direktīvu pieņemšanas pamatojums atkritumu jomā

 • 6.Vides rīcības programma - mērķis “Ilgtspējīgas dabas resursu izmantošana un atkritumu apsaimniekošana”:

  - resursu patēriņš un šīs darbības ietekme nedrīkst būtiski ietekmēt vidi;

  - ir jāpārrauj saikne starp ekonomisko izaugsmi un resursu izmantošanu;

  - būtiski jāsamazina radītie sadzīves un bīstamo atkritumu daudzumi


Eeia eiropas savien bas kontekst
EEIA Eiropas savienības kontekstā atkritumu jomā

 • 1 iedzīvotājs gadā rada 14 kg EEIA (15 “vecās” ES dalībvalstis);

 • gadā rodas apmēram 5 miljoni tonnu šādu atkritumu;

 • visātrāk augošā atkritumu plūsma (apjomi pieaug 3 reizes ātrāk nekā citas atkritumu plūsmas);

 • gandrīz 90% no EEIA tiek apglabāti, sadedzināti vai pārstrādi bez jebkādas iepriekšējas apstrādes.


Direkt vas 2002 96 ek m r i
Direktīvas 2002/96/EK mērķi atkritumu jomā

 • Novērst EEIA apglabāšanu poligonos un sadedzināšanu, veicināt šo atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu videi draudzīgā veidā;

 • nodrošināt taupīgu dabas resursu izmantošanu


Galven s direkt vas 2002 96 ek defin cijas
Galvenās direktīvas 2002/96/EK definīcijas atkritumu jomā

 • Elektriskās un elektroniskās iekārtas - iekārtas, ko darbina ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku, un iekārtas elektriskās strāvas un elektromagnētiskā lauka ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas konstruētas izmantošanai ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus maiņstrāvai un 1500 voltus līdzstrāvai, un kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām kategorijām

 • Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi- Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas uzskatāmas par atkritumiem, ieskaitot visas sastāvdaļas, detaļu blokus un palīgmateriālus, kas ir attiecīgās iekārtas daļa brīdī, kad iekārta kļūst par atkritumu.

 • Ražotājs - Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs ir jebkura persona, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma:

 • 1) izgatavo un pārdod elektriskās un elektroniskās iekārtas ar savu firmas zīmi;

 • 2) pārdod ar savu firmas zīmi elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko izgatavojušas citas personas, izņemot gadījumus, kad uz iekārtas ir arī izgatavotāja firmas zīme;

 • 3) savas komercdarbības ietvaros importē vai eksportē elektriskās un elektroniskās iekārtas.

 • Izplatītājs - Komersants, kas piegādā jaunas mājsaimniecības elektriskās vai elektroniskās iekārtas tieši to lietotājam


Direkt vas 2002 96 ek darb bas joma
Direktīvas 2002/96/EK darbības joma atkritumu jomā

 • 10 iekārtu kategorijas:

  1.kategorija. Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas

  2.kategorija. Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas

  3.kategorija. Informācijas tehnoloģijas un elektrosakaru iekārtas

  4.kategorija. Patērētāju iekārtas

  5.kategorija. Apgaismes iekārtas

  6.kategorija. Elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)

  7.kategorija. Rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi

  8.kategorija. Medicīniskās ierīces (izņemot visas implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)

  9.kategorija. Monitoringa un kontroles instrumenti

  10.kategorija. Tirdzniecības automāti


Direkt vas 2002 96 ek darb bas joma1
Direktīvas 2002/96/EK darbības joma atkritumu jomā

 • Izņēmumi:

  - Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras ir citu iekārtu daļa un kuras neietilpst direktīvas 2002/96/EK darbības jomā;

  - elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras tieši tiek izmantotas valsts drošības interešu aizsardzībai un militāriem nolūkiem, uz ieročiem, munīciju un citām specifiskām militārām iekārtām;


B tisk k s direkt vas 2002 96 ek pras bas
Būtiskākās Direktīvas 2002/96/EK prasības atkritumu jomā

 • Elektrisko un elektronisko iekārtu izgatavošana

  - ražotājs veic elektrisko un elektronisko iekārtu izstrādi un ražošanu tā, ka ir iespējama to demontāža un reģenerācija, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtota izmantošana un pārstrāde.

  - Elektrisko un elektronisko iekārtu izstrādē un ražošanā nedrīkst lietot paņēmienus, kuri apgrūtina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu, izņemot gadījumus, kad šādu paņēmienu lietošana būtiski uzlabo vides aizsardzības vai drošības prasību piemērošanu.


Pras bas elektrisko un elektronisko iek rtu atkritumu sav k anai
Prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanai

 • Dalītā vākšana mājsaimniecības EEIA:

 • jāizveido sistēmas, kas ļauj mājsaimniecības EEIA nodot atpakaļ bez maksas to lietotājiem;

 • ražotājiem jāizveido individuālas vai kolektīvas sistēmas EEIA pieņemšanai;

 • Savāktie EEIA ir jānogādā uz apstrādes iekārtām, ja vien nesadalāmas iekārtas netiek lietotas atkārtoti;

 • Jānodrošina, ka vēlākais līdz 2008.g.31.decembrim no privātām mājsaimniecībām gadā uz 1 iedzīvotāju savāc 4 kg EEIA.

 • Dalītās vākšanas sistēmu citiem EEIA organizē ražotājs.


Apstr de
Apstrāde savākšanai

- ražotāji vai to pilnvarotas personas izveido sistēmas EEIA apstrādei un reģenerācijai, kurās izmanto labākās pieejamās tehnoloģijas. Sistēmas var būt individuālas vai kolektīvas;

 • EEIA apstrādei ir jāsaņem atļauja; minimālās prasības apstrādes iekārtām

 • No iekārtām jāatdala un atsevišķi jāapstrādā komponenti, kuri var radīt problēmas pārstrādei;

 • Apstrādi var veikt arī ārpus ES, bet jānodrošina atbilstība ES prasībām. Eksportētājam jāsniedz pierādījumi šādai atbilstībai.


Atk rtota izmanto ana re ener cija un p rstr de
Atkārtota izmantošana, reģenerācija un pārstrāde savākšanai

Priekšroka jādod veselu iekārtu atkārotai izmantošanai.

Atkārotas izmantošanas un pārstrādes mērķi:

- Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas un tirdzniecības automāti - 80% pārstrāde, 75% komponentu, materiālu un vielu reģenerācija un atkārtota izmantošana;

- IT un patērētāju iekārtas - pārstrāde 75%, reģenerācija un atkārtota izmantošana - 65%;

- Gāzu izlādes lampas - pārstrāde un atkārota izmantošana 80%

- Citas iekārtas (izņemot medicīnas iekārtas) - 70% pārstrāde; 50% - reģenerācija un atkārota izmantošana.

Ražotājiem vai to pilnvarotām personām jāveic EEIA, to sastāvdaļu, materiālu un vielu uzskaite, kad tie nonāk apstrādes vai pārstrādes iekārtās un kad tie atstāj šīs iekārtas.


M jsaimniec bas eeia apsaimnieko anas finans ana
Mājsaimniecības EEIA apsaimniekošanas finansēšana savākšanai

“Jaunie atkritumi” (no iekārtām, kuras ir realizētas pēc 2005.g.13.augusta):

- ražotāji atbildīgi par savu saražoto produktu apsaimniekošanas finansēšanu;

- ražotāji var izvēlēties, vai šo pienākumu pildīt individuāli vai arī pievienojoties kolektīvai sistēmai;

Finanšu garantijas:

 • Piedalīšanās EEIA apsaimniekošanas finansēšanas shēmās (individuālas vai kolektīvas);

 • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par pārstrādi;

 • Bankas garantijas.


M jsaimniec bas eeia apsaimnieko anas finans ana1
Mājsaimniecības EEIA apsaimniekošanas finansēšana savākšanai

 • Vēsturisko atkritumu( no iekārtām, kuras ir realizētas pirms 2005.gada 13.augusta)

 • izstrādājumiem, kurus laiž tirgū pirms 2005.g.13.augusta (“vēsturiskie atkritumi”), paredz tādu sistēmu ieviešanu, kurās visi izdevumu rašanās laikā tirgū esošie ražotāji veic proporcionālas iemaksas, piemēram, proporcionāli savai tirgus daļai, ko nosaka katram iekārtas tipam.

 • Iespēja produkta iegādes brīdī norādīt atkritumu savākšanas, pārstrādes un apglabāšanas izmaksas.


Citu eeia apsaimnieko anas finans ana
Citu EEIA apsaimniekošanas finansēšana savākšanai

 • Ražotājs sedz izmaksas iekārtu atkritumiem, kas realizētas pēc 2005.gada 13.augusta

 • Par EEIA, kuras ir realizētas pirms 2005.gada 13.augusta, apsaimniekošanu maksā lietotājs, izņemot gadījumus, ja vecās iekārtas tiek aizstātas ar jaunām identiskām iekārtām vai iekārtām, kuras veic identiskas funkcijas. Šajos gadījumos EEIA apsaimniekošanas izmaksas sedz ražotājs.


Inform cijas snieg anas pras bas
Informācijas sniegšanas prasības savākšanai

 • Ražotāji sniedz informāciju lietotājiem par iespēju vākt šādus EEIA dalīti; pieejamāsatkritumu nodošanas iespējas un savākšanas sistēmas, u.c.;

 • Ražotāji nodrošina, ka pēc 2005.gada 13.augusta tirgū piedāvātās EEI tiek marķētas (pārsvītrots atkritumu konteiners uz ritentiņiem)

 • Gada laikā pēc jauna veida EEI piedāvāšanas tirgū ražotāji sniedz informāciju apstrādes uzņēmumiem par bīstamo vielu un komponentu izvietojumu iekārtās.


Zi o anas pras bas direkt v 2002 96 ek
Ziņošanas prasības direktīvā 2002/96/EK savākšanai

 • Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs, ikgadēja informācijas, tai skaitā pamatotu vērtējumu, sniegšana par tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumiem un kategorijām, kas savāktas, izmantojot visdažādākos kanālus, dalībvalstīs kā atkārtoti izmantotās, otrreizēji pārstrādātās un reģenerētās, kā arī par savākto atkritumu izvešanu pēc to svara, vai, ja tas nav iespējams, pēc skaita - jāsniedz informācija Komisijai ik pēc 2 gadiem;

 • Ziņojums par direktīvas ieviešanu dalībvalstī jāsniedz ik pēc trijiem gadiem.


Direkt vas 2002 96 ek ietekme
Direktīvas 2002/96/EK ietekme savākšanai

 • Eiropas Savienības mērogā direktīvas ieviešanas izmaksas ir 500- 900 miljoni eiro (“vecās” dalībvalstis):

 • savākšanai - 300 - 600 miljoni eiro

 • pārstrāde, reģenerācija, atkārtota izmantošana - 200 - 300 miljoni eiro;

 • preču cenu pieaugums robežās no 1% līdz 3%.


P rejas periodi
Pārejas periodi savākšanai

Grieķija, Īrija, jaunās dalībvalstis:

 • mājsaimniecības EEIA mērķa sasniegšanai - papildus 24 mēneši, mērķa sasniegšana jānodrošina līdz 2008.gada 31.decembrim;

 • reģenerācijas, pārstrādes un atkārotas izmantošanas mērķu sasniegšanai - papildus 24 mēneši, mērķa sasniegšana jānodrošina līdz 2008.gada 31.decembrim.


B tisk k s direkt vas 2002 95 ek pras bas
Būtiskākās direktīvas 2002/95/EK prasības savākšanai

 • Dalībvalstis nodrošina, ka no 2006. gada 1. jūlija jaunās elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas laistas tirgū, nesatur svinu, dzīvsudrabu, kadmiju, sešvērtīgo hromu, polibromdifenilu (PBB) vai polibromētu difenilēteri (PBDE).

 • Prasība neattiecas uz pielikumā minētajiem izmantošanas veidiem, piemēram, dzīvsudrabs dažāda veida lampās, svins dažāda veida lodējumos IT iekārtās, u.c.


Direkt vas 2002 96 ek pras bu transpoz cija latvijas likumdo an
Direktīvas 2002/96/EK prasību transpozīcija Latvijas likumdošanā

1. Definīcijas - Atkritumu apsaimniekošanas likums;

2. Darbības joma - MK 27.07.2004.noteikumi Nr.624 “Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām”;

3. Prasības elektrisko un elektronisko iekārtu izgatavošanai - Atkritumu apsaimniekošanas likums;

4. Prasības EEIA savākšanai - Atkritumu apsaimniekošanas likums, MK 9.11.2004 noteikumi nr.923 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;


Direkt vas 2002 96 ek pras bu transpoz cija latvijas likumdo an1
Direktīvas 2002/96/EK prasību transpozīcija Latvijas likumdošanā

5. Prasības EEIA apstrādei - Atkritumu apsaimniekošanas likums, MK 9.11.2004 noteikumi nr.923 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;

6. Pārstrāde, reģenerācija un atkārtota izmantošana - MK 9.11.2004 noteikumi nr.923 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;

7. Mājsaimniecības EEIA apsaimniekošanas finansēšana - Atkritumu apsaimniekošanas likums, likumprojekts “Par dabas resursu nodokli”


Direkt vas 2002 96 ek pras bu transpoz cija latvijas likumdo an2
Direktīvas 2002/96/EK prasību transpozīcija Latvijas likumdošanā

8. Citu EEIA apsaimniekošanas finansēšana - Atkritumu apsaimniekošanas likums, likums “Par dabas resursu nodokli”;

9. Informācijas sniegšanas prasības - MK 24.08.2004 noteikumi Nr.736 “Elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas un informācijas sniegšanas prasības”;

10. Ziņošanas prasības - MK 9.11.2004 noteikumi Nr.923 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”; MK noteikumu projekts par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistru;


Direkt vas 2002 95 ek transpoz cija latvijas likumdo an
Direktīvas 2002/95/EK transpozīcija Latvijas likumdošanā likumdošanā

 • Direktīva 2002/95/EK - transponēta ar Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr.723 “Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”


Direkt vas 2002 96 ek transpoz cijas pabeig anai nepiecie amie pas kumi
Direktīvas 2002/96/EK transpozīcijas pabeigšanai nepieciešamie pasākumi

 • Ministru kabineta noteikumu projekts par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistru:

 • nosaka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtību, iesniedzamos dokumentus, kā arī iestādi/personu apvienību, kura uzturēs reģistru;

 • var prognozēt, ka noteikumi stāsies spēkā š.g. okobrī

 • MK noteikumu projekts tiks iesniegts Valsts kancelejā līdz š.g.jūlija beigām.


Direkt vas 2002 96 ek transpoz cijas pabeig anai nepiecie amie pas kumi1
Direktīvas 2002/96/EK transpozīcijas pabeigšanai nepieciešamie pasākumi

 • Grozījumi MK 9.11.2004 noteikumos Nr.923 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”:

  - ziņošanas veidlapas izstrādāšana atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam;

  - prasības EEIA uzskaitei apstrādes un pārstrādes uzņēmumos;

  - prasības EEIA savākšanas un pārstrādes mērķu pakāpeniskai sasniegšanai;

 • Tiks izsludināti valsts sekretāru sanāksmē š.g.jūlija beigās.


Direkt vas 2002 96 ek transpoz cijas pabeig anai nepiecie amie pas kumi2
Direktīvas 2002/96/EK transpozīcijas pabeigšanai nepieciešamie pasākumi

 • Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot sodus par šādiem pārkāpumiem:

  - nereģistrēšanās elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā;

  - marķējuma, kas attiecas uz EEIA dalīto vākšanu, nelietošana;

  - ziņojumu nesniegšana par realizētajām elektriskajām un elektriskajām iekārtām un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanu;

  Sodu apjoms ir robežās no 100 līdz 500 latiem.

  Tiks iesniegti Saeimas Juridiskajā komisijā otrajam lasījumam.


Direkt vu transpoz cija latvijas likumdo an
Direktīvu transpozīcija Latvijas likumdošanā nepieciešamie pasākumi

 • Citi veicamie pasākumi:

  - ES lēmumu par izņēmumiem attiecībā uz direktīvas 2002/95/EK noteikto vielu lietošanas aizliegumu;

 • Vēsturisko atkritumu finansēšanas kārtība (iespējams, saistībā ar likumprojektu “Par dabas resursu nodokli”);

 • Prasības individuālajām un kolektīvajām ražotāju atbildības sistēmām (iespējams, saistībā ar likumprojektu “Par dabas resursu nodokli”;

 • Citu finansēšanas mehānismu izmantošanai nepieciešamo MK noteikumu sagatavošana (pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas Atkritumu apsaimniekošanas likumā).


Citi veicamie pas kumi
Citi veicamie pasākumi nepieciešamie pasākumi

 • Pasākumi direktīvas 2002/95/EK prasību piemērošanai:

  - pagaidām nav skaidrs, kādā veidā ražotāji varēs pierādīt, ka saražotā produkcija nesatur direktīvā minētās aizliegtās vielas lielākos daudzumos, nekā tas ir atļauts;


Situ cija eeia apsaimnieko an latvij
Situācija EEIA apsaimniekošanā Latvijā nepieciešamie pasākumi

 • 2003.gadā veikta pētījuma ietvaros ir novērtēts, ka viens iedzīvotājs gada laikā rada apmēram 7,5 kilogramus mājsaimniecības atkritumu;

 • Šim daudzumam ir tendence pieaugt;

 • Nav informācijas par cita veida EEIA;

 • EEIA uzkrāšanas tendences mājsaimniecībās;

 • Direktīvas 2002/96/EK prasības attiecas uz apmēram 4000 koercsabiedrību;

 • Ir realizēti vairāki projekti par EEIA savākšanu no iedzīvotājiem;

 • Ar EEIA pārstrādi nodarbojas vairākas firmas;

 • Ir izveidota viena ražotāju atbildības organizācija (A/S “Latvijas Zaļais Elektrons), vairākas citas organizācijas vēl tiek veidotas.

 • Lielākoties EEIA netiek atdalīti no sadzīves atkritumu masas un tiek apglabāti sadzīves atkritumu poligonos un izgāztuvēs.


Kas notiek 2005 gada 13 august
Kas notiek 2005.gada 13.augustā? nepieciešamie pasākumi

 • Stājas spēkā Atkritumu apsaimniekošanas likuma normas par ražotāja atbildību par EEIA apsaimniekošanu no mājsaimniecībām - ražotāji vai nu veido individuālu EEIA apsaimniekošanas sistēmu vai arī slēdz līgumu ar kolektīvu EEIA apsaimniekošanas sistēmu;

 • stājas spēkā MK 24.08.2004 noteikumu Nr.736 ““Elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas un informācijas sniegšanas prasības” prasības attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanu, kas tiek piedāvātas tirgū pēc 2005.gada 13.augusta. Ir izstrādāts CEN/CENELEC standarts šajā jomā, pieejams nacionālajā standartizācijas organizācijā - “Latvijas Standarts”.


Citi b tiski datumi
Citi būtiski datumi nepieciešamie pasākumi

 • 2005.g.oktobris - stājas spēkā MK noteikumi par reģistru. Var prognozēt, ka esošajiem uzņēmumiem būtu jāreģistrējas līdz gada beigām.

 • 2006.g.1.janvāris - stājas spēkā jaunais likums “Par dabas resursu nodokli”.

  - Stājas spēkā prasības par ziņojumu sniegšanu atbilstoši MK 9.11.2004 noteikumos Nr.923 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;

  - stājas spēkā grozījumi Administratīvo pārkāpumu likumā;


Citi b tiski datumi1
Citi būtiski datumi nepieciešamie pasākumi

 • 2006.gada 1.marts - elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, EEIA apstrādes un pārstrādes uzņēmumi iesniedz informāciju par tirgū piedāvātajām iekārtām un par EEIA apsaimniekošanu 2005.gadā;

 • 2006.gada 1.jūlijs - elektriskajām un elektroniskajām iekārtām sāk piemērot dabas resursu nodokli. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji vai nu maksā šo nodokli, vai arī ir izveidojuši savu EEIA apsaimniekošanas sistēmu un noslēguši līgumu ar VIDM, vai arī noslēguši līgumu ar kolektīvu sistēmu, kurai ir noslēgts līgums ar VIDM, tādējādi saņemot dabas resursu nodokļa atbrīvojumu;


Citi b tiski datumi2
Citi būtiski datumi nepieciešamie pasākumi

 • 2007.gada 1.marts - elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, EEIA apstrādes un pārstrādes uzņēmumi iesniedz informāciju par tirgū piedāvātajām iekārtām un par EEIA apsaimniekošanu 2006.gadā;

 • 2007.gada septembris - VIDM iesniedz Eiropas Komisijā ziņojumu par Direktīvas ieviešanu;

 • 2008.gada 1.marts - elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, EEIA apstrādes un pārstrādes uzņēmumi iesniedz informāciju par tirgū piedāvātajām iekārtām un par EEIA apsaimniekošanu 2007.gadā;


Citi b tiski datumi3
Citi būtiski datumi nepieciešamie pasākumi

 • 2008.gada jūlijs - VIDM Eiropas Komisijā iesniedz informāciju par EEIA savākšanas un pārstrādes mērķu izpildi 2005.un 2006.gadā;

 • 2008.gada 31.decembris - Latvijai jānodrošina, ka no viena iedzīvotāja gadā tiek savākti 4 kg mājsaimniecības EEIA un tiek nodrošināta EEIA pārstrāde atbilstoši direktīvā noteiktajiem mērķiem;

 • līdz 2008.gada 31.decembrim Eiropas Komisijai sadarbībā ar Eiropas Parlamentu un Padomi ir jānosaka jauni EEIA savākšanas un pārstrādes mērķi.


Paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību! nepieciešamie pasākumi