Tillämpad IT - PowerPoint PPT Presentation

till mpad it n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tillämpad IT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tillämpad IT

play fullscreen
1 / 12
Tillämpad IT
121 Views
Download Presentation
shana
Download Presentation

Tillämpad IT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tillämpad IT Strategiskt utvecklingsområde vid Umeå universitet 2007-2009

 2. Styrgrupp och rådgivande grupp Styrgrupp: Jonny Holmström (ordf.), informatik, Per Levén (sekr.), UCIT , Erik Elmroth, datavetenskap, Claire Englund, UPC, och Patrik Svensson, HUMlab. Rådgivande grupp: Kenneth Bodin, HPC2N/VRlab, Anna Croon Fors, informatik, Daniel Fällman, designhögskolan, Olof Lindahl, tillämpad fysik och elektronik (TFE), Fredrik Paulsson, IML, Jan Snygg, Umeå kommun, Tor Söderström, pedagogik, Johan Trygg, kemi.

 3. Tillämpad IT: Vision och fokus • Tillämpad IT vid Umeå universitet handlar om utveckling och förståelse av IT och IT-användning. • Innovationssystemet omfattar drygt 150 forskare från universitetets samtliga fakulteter • Visionen: att utveckla Tillämpad IT vid Umeå universitet till Europas främsta IT-innovationsmiljö med stark regional förankring. • Tillämpad IT ska vara en synnerligen attraktiv innovationsmiljö med fokus på: • grundutbildning baserad på ledande forskning, starka företagsamarbeten och ett entreprenöriellt generöst tilltaget innovationsutrymme. • forskning genomförd av studenter/forskare och seniora forskare av hög internationell klass, inriktad mot relevanta studieobjekt och ofta i nära samarbete med engagerade företag/organisationer. • samverkan inriktad mot kompetensnätverk, kunskapsspridning/-överföring och innovation inspirerad av forskningsbaserad kunskap, innovationsorienterad kompetens och effektiva former av kommersialiseringsprocesser.

 4. Innovationssystemet: synergier mellan forskning, grundutbildning och samverkan

 5. Tillämpad IT: Bredd och djup • Tillämpningsområden: • Industriell IT • Hälsa/sjukvård • e-science • Nya medier • Publika tjänster • Utbildning & lärande • Särskilda styrkeområden: • Industriell IT • Hälsa/sjukvård • e-Science

 6. Handlingsplan 2007-2009 • Etablera och organisera Tillämpad IT UmU som centrumbildning vid Umeå universitet • Gemensam resursförstärkning avseende kommande 5-årsperiod • Profilering och positionering av Tillämpad IT UmU som IT-innovationsmiljö • Stärkta innovations- och kommersialiseringsprocesser • Förankring av Tillämpad IT UmU:s vision bland övriga relevanta regionala aktörer

 7. Hållbart nyttjande av skogslandskapet (UmU/SLU)Ett strategiskt utvecklingsområde • Styrgrupp Tomas Lundmark, ordf SLU Ulf Edlund, vice ordf UmU Kerstin Westin, UmU Göran Ståhl, SLU Rådgivande grupp: A. Nordin, P. Gustafsson,K Palmqvist, Runar Brännlund, E. Mårald, C. Keskitalo, UmU H. Olsson, P. Högberg, A. Nordin, M. Nilsson, B. Ranneby, A. Dolling, SLU

 8. Självvärdering SWOT analys Finansieringsplan Kommunikationsplan Innovationsplan Omvärldsanalys Hållbart nyttjande Upplägg

 9. Vision Drivande universitet inom ”Hållbart nyttjande av skogslandskapet” Utveckla och förmedla såväl ny som befintlig kunskap Aktivt delta i samhällsdebatten Ge våra studenter högkvalitativ kunskap och kompetens

 10. Strategi Samla aktuella forskare vid UmU/SLU till breda analyser och synteser Skapa resurser och incitament för långsiktig sammanhållning Syntesverkstad bör etableras som mottagare av resultat från enskilda program Kraftfullare analyser

 11. Genomförande • Bevaka området för Umeå Universitet och SLU • Vara universitetens ansikte utåt • Aktivt arbeta för att finna finansiering till större gemensamma program. • Vara bollplank för initiativtagare från SLU och Umeå Universitet • Samordna och prioritera forsknings- och utbildningsansatser inom området (se fig x) • För universitetens räkning samordna insatser för industriell utveckling längs norrlandskusten

 12. Finansieringsplan • Stöd för större program med tonvikt flerdisciplinär syntesverksamhet (ca 10 milj) • MISTRA, SSF, Sparbanksstiftelsen, FP 7 • Minst 3 större program 2008-2010, minst 50 milj ytterligare