Download
v lkomna till s dert rns nyckeltal 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011

Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkomna tillSödertörns nyckeltal 2011 Madeleine Sjöstrand

 2. Förmiddagsprogram 9.00 Välkomna! • Mot ett hållbart Södertörn • Svepet – årets väggutställningar Paus • Är utredningstiderna inom IFO för långa? • Förskola i förändring • Medborgarundersökning Södertörn 12.00 Gemensam lunch 10.30

 3. Eftermiddagsprogram 13.00 • Strategier för en överetablerad bransch • Utvärdering av nyckeltalssamarbetet Paus • Är brukare inom LSS en homogen grupp? • Ingen skola är den andra lik 16.00 Tack för idag! 15.00

 4. Mot ett hållbart Södertörn Ebba Jordelius, Södertälje Jessica Elmgren, Huddinge Göran Norlin, Tyresö

 5. Mot ett hållbart Södertörn • Miljönyckeltalen är en möjlighet att driva miljöarbetet framåt! • Arbetsgrupp med miljöstrateger och miljö-samordnare som arbetar bland annat med miljönyckeltal.

 6. 7 Miljönyckeltal • Utsläpp av växthusgaser • Energianvändning • Lokaler • Transporter • Avfall • Miljöbilar • Bilpooler • Ekologiska livsmedel

 7. Utsläpp av växthusgaser

 8. Utsläpp av växthusgaser • Analys: Positiv utveckling på grund av omställningen till biobränslen. Särskilt i Södertörn. Men vi står still. • Utmaning: Fortsätta ställa om till förnyelsebara bränslen, ställa om transporterna samt energieffektivisera.

 9. Energianvändning för lokaler

 10. Energianvändning av lokaler • Analys: Svårt att analysera siffrorna som främst är framtagna för de egna kommunerna. Olika förutsättningar. De kommuner som ligger under den nationella nivån gör ett bra jobb. • Utmaning: Fortsatt energieffektiviseringen. Sätt tryck på att spara och minska energianvändningen och kostnader.

 11. Energianvändning för transporter

 12. Energianvändning av transporter • Analys: Olika förutsättningar. Många transporter på entreprenad • Utmaning: Ställ krav på att minska kostnader och följa upp förbrukning. Ställa krav i upphandling och på entreprenader.

 13. Andel återvunnit material

 14. Insamling av avfall • Analys:Klarar inte målen. Inte heller målen för det organiska. • Utmaning: Fortsätta samla in och sortera. Särskilt det organiska – ett viktigt utvecklings-område.

 15. Andel miljöbilar

 16. Miljöbilar • Analys: Flertalet kommuner ligger under det nationella genomsnittet. • Utmaning: Plan för att ställa om ytterligare! Krav i upphandling. Elfordon och infrastruktur för snabbladdstolpar.

 17. Bilpooler

 18. Bilpooler • Analys: Ok, men det går långsamt. • Utmaning: Fortsätt marknadsföra bilpool i kombination med kollektivtrafik, cykling och gång.

 19. Ekologiska livsmedel

 20. Ekologiska livsmedel • Analys: Flertalet kommuner ligger bra till. Stark utveckling och inte till en extra kostnad. • Utmaning: Lokalt producerad mat!

 21. Säkra skolvägar i Huddinge Så här gör vi - Presentation av Jessica Elmgren.

 22. Säkra skolvägar i Huddinge Jessica Elmgren Säkra Skolvägar Huddinge Kommun Tel: 08-535 364 74 Mob: 0726-23 77 94 Jessica.elmgren@huddinge.se Webbsida www.huddinge.se/sakerskolvag

 23. Laddstolpar för el-bilar • Långsamladdning • Ca: 8 - 12 tim • Fyller på lite el… • Centrum • Infartsparkeringar • Tillgängliga

 24. Laddstolpar användarvänligt • App • Iphone/Android • Enkelt • Tilltalande

 25. Elbilar på marknaden Citroen C-Zero 2011 Dong Feng EQ6400 ? EV Adapt Fiat 500 2011 Opel Ampera ? Peugeot Ion 2011 Tesla Roadster/Kombi 2011/12 Think City 2011 Volvo C30 EDrive 2011 Audi Etron Spyder 2012 Ford Focus Electric 2012 Nissan Leaf 2012 Toyota FT-EV 2012 Toyota Prius PHEV 2012 Renault Fluence ZE 2012 Renault ZOE ZE 2012 Mitsubishi I-Miev 2011 Chevrolet Volt 2012 Nationella elbilsupphandlingen är klar

 26. Nästa steg – snabbladdningAvsiktsförklaring

 27. Snabbladdstation - koncept • Laddar på 15 min –> 80% • Skapar en trygghet • Vindkraft i tanken • Tyresö - upplåter mark • Vattenfall - investeringen • Tyresö - tecknar abonnemang • Företag och privatpersoner • Vattenfall - kundhanteringen • Färdig station våren 2012

 28. Kostnad för Tyresö kommun Antal abonnemang Kostnadsmodell Avtal på 3-5 år med fallande kostnad ju fler abonnenter som ansluter sig Abonnenter laddar obegränsat till en fast månadskostnad

 29. Årets väggutställningar är … Personal - Moa Rosenqvist, Haninge Kultur & Fritid - Olle Lindström, Södertälje Finansiell analys - Jan Lorichs, Salem Lokaler - Bo Garneij, Huddinge Äldreomsorg - Kurt Johansson, Haninge

 30. Är utredningstiderna inom IFO för långa? Carina Thåström Aronsson, Huddinge

 31. Individ- och familjeomsorgen (IFO) Belyser verksamheterna inom försörjningsstöd, barn och ungdom samt missbruk

 32. Hur kommer rapporten att användas? • Genomgång i respektive kommun på olika nivåer • Kommunövergripande uppföljningsdag i december 2011 • Fortsatt uppdrag 2012 • Fördjupningsdag

 33. Kostnad för individ- och familjeomsorg i kronor per invånare

 34. Utredningstider - varför är de viktiga att mäta? • Rättssäkerhet • Historiskt har utredningarna kunnat hålla på flera år • Lagstadgad tid 4 månader • Svårt att få ned tiderna • Diskussion tidslängd vs kvalitet

 35. Utredningsprocessen • Ansökan/anmälan inkommer • Förhandsbedömning ca 2 veckor • Beslut fattas om utredning ska inledas • Utredningstid max 4 månader • Utredning genomförs utifrån utredningsplan • Ev förlängning av utredningstid • Beslut om avslut med eller utan insats

 36. Utredningstider 2007-2011

 37. Andel utredningar överstigande 4 månader

 38. Förlängningsbeslut och skäl • Särskilt beslut krävs, viss tid samt skäl ska anges • Giltiga skäl: inväntande utredning/utlåtande från annan myndighet, ny anmälan inkommer, familjen svår att få tag på. • De flesta av kommunernas beslutsskäl är giltiga, men det finns tveksamma fall och fall då skäl inte anges alls

 39. Andel utredningar med förlängningsbeslut

 40. Insatser vid utredning • Insats beviljades i drygt hälften av alla genomförda utredningar • Drygt hälften av insatserna sattes in under utredning • En fjärdedel avslutades utan fortsatt insats efter utredningen • Stora skillnader mellan kommunerna

 41. Är utredningstiderna inom IFO för långa? • Nästan 40% av utredningarna överstiger 4 månader • Knappt 60 % av dessa saknar beslut om förlängning Men! • Insatser sätts in i mer än hälften av alla utredningar och drygt hälften av dessa sätts in under utredning Vi lämnar inte familjerna: vi sätter in insatser tidigt och arbetar med förändring så att den totala tiden blir kortare för familjen

 42. Förskola i förändring Susanne Fritz, Södertälje

 43. Personaltäthet – antal barn per årsarbetare kommunal förskola • Utbildning – andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning – kommunal regi • Barn per avdelning

 44. Vad är det som påverkar tolkningen av nyckeltalet antal barn per årsarbetare? • Barnens vistelsetid • Siffran som anger nyckeltalet är statistisk och hur inrapporteringen skett

 45. kl 06:15-07:00 barn/åa 10,0 • Kl 07:00-08:00 barn/åa 6,4 • kl. 08:00-12:00 barn/åa 6,7 • 12:00-14:00 barn/åa 10,0 • 14:00-16:00 barn/åa 8,5 • 16:00 barn/åa 14,0 • 17:00 barn/åa 8,0

 46. Vad påverkar tolkningen av nyckeltalet utbildning - andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning – kommunal regi • Brist på behöriga förskollärare i regionen • Expanderande verksamhet

 47. Vad är det som påverkar tolkningen av nyckeltalet antal barn per avdelning?