slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varför upphandling? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varför upphandling?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Varför upphandling? - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

Göteborgs universitet Upphandling och inköp 2010-09-28 - Introduktion till lagstiftningen - Upphandlingsprocessen - Ändringar i LOU - Ramavtal - Direktupphandlingar - Stöd till att göra bra inköp - Elias-projektet. Varför upphandling?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Varför upphandling?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Göteborgs universitet Upphandling och inköp2010-09-28- Introduktion till lagstiftningen - Upphandlingsprocessen - Ändringar i LOU - Ramavtal - Direktupphandlingar - Stöd till att göra bra inköp - Elias-projektet

 2. Varför upphandling? Inte för att ställa till problem! • Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar all offentlig upphandling i Sverige och gäller sedan den 1 januari 1994. En större förändring genomfördes emellertid i början av 2008. • Lagen bygger på EG-direktiv. • Gemenskapsrättsliga principer påverkar också. • GU:s skyldighet som statlig myndighet att följa LOU vad det gälller all anskaffning av produkter (varor, tjänster och entreprenader). • Få ut så mycket som möjligt för våra skattepengar och anslag. • Ta hänsyn till miljö- och sociala krav.

 3. Introduktion till lagstiftningen • Redan på 1800-talet fanns det inom det militära bestämmelser för hur upphandling skulle gå till • Det "definitiva genombrottet" för offentlig upphandling kan dateras till 1920 års upphandlingsförordning. Svensk vara • 1952 – affärsmässighet, sysselsättning • 1973 – upphandlingskungörelsen, tjänster • 1986 – upphandlingsförordning uppgradering • 1994 – Lagen om offentlig upphandling • 2008 – nya Lagen om offentlig upphandling

 4. Regelverk offentlig upphandling • Lag (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU • Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – LUF • Lag (2008:962) om valfrihetssystem - LOV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Förordning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,SFS 2007:1099 • Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, SFS 2006:260 • Förordning om statlig inköpssamordning, SFS 1998:796 • Tillkännagivande (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling, SFS 2008:32 • EG-direktivet för de klassiska sektorn, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG • EG-direktivet för försörjningssektorerna, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG • EG-förordning om gemensam terminologi (CPV), Kommissionens förordning 2195/2002 • EG-förordning om standardformulär vid annonsering, Kommissionens förordning 1564/2005 • Direktiv om rättsmedel - överprövning och skadestånd, 89/665/EEG och 92/13/EEG -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU)

 5. Övrig relevant lagstiftning • Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen) • Köplagen (1990:931) • Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) • Förvaltningslagen (1986:223) • Kommunallagen (1991:900)

 6. Gemenskapsrättsliga principer Icke-diskrimineringsprincipen Likabehandlingsprincipen Transparensprincipen Proportionalitetsprincipen Principen om ömsesidigt erkännande

 7. GU:s Inköpspolicy, några utgångspunkter • Verksamhetens behov och mål är styrande • Anskaffning till rätt kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan • och till en kostnad som är långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktig för universitetet. • Alla inköp och alla upphandlingar skall ske i enlighet med riktlinjer och gällande lagstiftning.

 8. Upphandlingsprocessen enligt oss… Behovs-analys Marknads-analys Förfrågningsunderlag Anbuds-öppning Anbuds-utvärdering Annonsering Kvalificering Tilldelnings-beslut Avtals-tecknande Avtalsspärr Leverans Uppföljning

 9. Beställning avupphandling

 10. Upphandlare påbörjar processen • Kontaktar beställaren • Informerar om förutsättningarna med upphandling • Beställaren informerar om beställningens syfte • Enas om tillvägagångssätt och tidplan

 11. I praktiken Behovs-analys Marknads-analys Förfrågningsunderlag

 12. Vad ska ett förfrågningsunderlag innehålla? Del 1 Inledning och bakgrund Del 2 Administrativa bestämmelser Del 3 Anbudshandläggning/Tilldelning av kontrakt Del 4 Leverantörskvalificering (krav på leverantör) Del 5 Kravspecifikation (krav på produkt) Del 6 Kommersiella villkor Del 7 Bilagor

 13. I praktiken Behovs-analys Marknads-analys Förfrågningsunderlag Annonsering

 14. Annonsering • Annonstid under tröskelvärdet*: ca 3 veckor • Annonstid över tröskelvärdet: minst 40 dagar • * = ca 1,2 milj. för varor och tjänster

 15. I praktiken Behovs-analys Marknads-analys Förfrågningsunderlag Anbuds-öppning Annonsering

 16. Anbudsöppning • Den upphandlande myndigheten får inte ta del av innehållet i anbuden förrän tidsfristen för att komma in med anbud har gått ut. • Vid anbudsöppningen skall minst två personer delta. • Anbuden skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar vid anbudsöppningen.

 17. I praktiken Behovs-analys Marknads-analys Förfrågningsunderlag Anbuds-öppning Annonsering Kvalificering

 18. Kvalificering • Leverantörskvalificering: Först prövas att anbuden uppfyller administrativa krav och de krav som ställs på leverantören • Krav på produkt: Kvalificerad anbud genomgår därefter en prövning av att de obligatoriska kraven på produkten är uppfyllda

 19. I praktiken Behovs-analys Marknads-analys Förfrågningsunderlag Anbuds-öppning Anbuds-utvärdering Annonsering Kvalificering

 20. Utvärdering av anbud • Lägsta pris • Ekonomisk mest fördelaktigt ( t.ex. pris, kvalitet, service och support)

 21. I praktiken Behovs-analys Marknads-analys Förfrågningsunderlag Anbuds-öppning Anbuds-utvärdering Annonsering Kvalificering Tilldelnings-beslut

 22. Tilldelningsbeslut En upphandlande myndighet skall snarast möjligt skriftligen underrätta anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten.

 23. I praktiken Behovs-analys Marknads-analys Förfrågningsunderlag Anbuds-öppning Anbuds-utvärdering Annonsering Kvalificering Tilldelnings-beslut Avtalsspärr

 24. Avtalsspärr Förbud för den upphandlande myndigheten att ingå avtal. Möjlighet för leverantörer att ansöka om överprövning. • 10 dagar från det att tilldelningsbeslut skickats elektroniskt • 15 dagar om beslutet skickats på annat sätt.

 25. I praktiken Behovs-analys Marknads-analys Förfrågningsunderlag Anbuds-öppning Anbuds-utvärdering Annonsering Kvalificering Tilldelnings-beslut Avtals-tecknande Avtalsspärr

 26. Case • Avtalstecknande

 27. Nya regler i upphandlingslagstiftningen • Avtalsspärr • Möjlighet begära ogiltighet av ingångna avtal • Olika slags överprövningar - olika  tidsfrister för ansökan • Upphandlingsskadeavgift på talan av Konkurrensverket • Nya upphandlingsförfaranden: konkurrenspräglad dialog och elektronisk auktion • Fasta beloppsgränser för direktupphandling • Otillåtna direktupphandlingar • Miljöhänsyn och sociala hänsyn • Åberopa annans kapacitet • Förenklad bevishantering • Köp från egna bolag • Ovanstående gäller från 2010-07-15

 28. Syftet med förändringarna i LOU Förhindra otillåtna direktupphandlingar! • Med direktupphandling menas ”upphandling utan krav på anbud i viss form”. Målet uppnås via nedanstående tre vägar: • Genom ett effektivare förfarande för prövning av offentlig upphandling. • Införa en sanktionsavgift (upphandlingsskadeavgift). • Förenkla upphandlingsförfarandet.

 29. Ogiltighet av avtal • Ett avtal har tidigare setts som civilrättsligt bindande oavsett hur det har uppkommit mellan parterna. • Nu kan en förvaltningsdomstol ogiltigförklara en avtal om det inte har gjorts någon annonsering innan eller gjorts fel vid en förnyad konkurrensutsättning av ramavtal. • Prestationer ska återgå och om möjligt ska även förmögenhetsvärdet återställas. En leverantör som varit i god tro kan i sin tur begära skadestånd mot myndigheten. • Undantag finns från ogiltighet om det finns särskilda allmänintressen att ta hänsyn till.

 30. Upphandlingsskadeavgift • Påförs myndigheter vid överträdelser mot LOU. • Avgiften är lägst 10.000 kronor och högst 10.000.000 kronor, dock högst 10 % av kontraktets värde. • Konkurrensverket för talan vid förvaltningsdomstol och avgiften tillfaller staten. • Obligatoriskt vid domslut, men frivilligt vid otillåtna direktupphandlingar där informationen framkommit via ”tips” eller motsvarande. • Observera! Inga centrala medel finns enligt Lars Nilsson, ek.direktör.

 31. Konkurrenspräglad dialog • Avsikten är att skapa en flexibel procedur för särskilt komplicerade kontrakt när de normala upphandlingsformerna (öppen eller selektiv) inte räcker till. • Den upphandlande myndigheten känner ofta till vilket slutresultat som önskas, men inte hur det ska uppnås på bästa sätt i form av exempelvis finansiering, rättsfrågor eller tekniska lösningar. • Problem? Hur hålls sekretessen och vill leverantörer verkligen dela med sig utan att vara säker på att få ett avtal?

 32. Elektroniska auktioner Elektronisk auktion är inte ett fullständigt upphandlingsförfarande. En elektronisk auktion kan föregå tilldelningen av kontrakt där man efter bedömningen av anbuden inleder en auktion med hjälp av särskilda datasystem. Auktionen är omvänd och syftet med auktionen är att med hjälp av nya priser eller andra matematiskt mätbara värden sålla ut det fördelaktigaste slutresultatet för den upphandlande myndigheten. Elektronisk auktion är inte lämplig för byggentreprenader eller upphandling som förutsätter intellektuella prestationer. Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad har redan prövat detta på bland annat telefoni och bussdäck.

 33. Fasta beloppsgränser för direktupphandling • Tidigare ägde varje myndighet att fritt sätta sina egna gränser. Vid GU gällde då 4 prisbasbelopp för varor och tjänster samt 10 prisbasbelopp för byggentreprenader. (Prisbasbeloppen är just nu 42.400 kronor.) • Den fasta beloppsgränsen är nu satt till 15 % av det så kallade tröskelvärdet för varor, tjänster och byggentreprenader. • Tröskelvärdet justeras vartannat år och 15 % av detta skulle just nu ligga på 287.000 kronor. • Man ska se till det totala beloppet för hela kontraktstiden. Vet man inte tiden ska man räkna med 4 år.

 34. Otillåtna direktupphandlingar Exempel Ett renodlat direktköp (trots att borde ha annonserats) Uppdelning av avtal i mindre delar Förlängning av upphandlat avtal utan option Avrop av varor och tjänster som inte ingår i ramavtal Avrop från ramavtal trots att inte ursprungligen part Anser sig inte lyda under LOU, LUF

 35. Miljöhänsyn och sociala hänsyn • Det införs en målsättningsbestämmelse i LOU om att miljöhänsyn och sociala hänsyn bör beaktas där upphandlingens art motiverar detta. Bestämmelsen syftar till att uppmuntra upphandlande myndigheter att utnyttja de möjligheter att ta sådana hänsyn som finns i LOU.

 36. Uppförandekod för leverantörer – VGR, SLL, Region Skåne Våra leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter som levereras till landstinget/regionen skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med: ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 FN:s barnkonvention artikel 32 Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet Mänskliga rättigheter Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition.

 37. Köp från egna bolag Upphandlande myndigheter behöver inte tillämpa LOU vid köp av varor eller tjänster från bolag som de helt eller delvis äger. Två kriterier behöver dock vara uppfyllda (Teckal-kriterierna). 1. Kontrollkriteriet: Myndigheten måste utöva samma kontroll över bolaget som utövas över den egna förvaltningen. 2. Verksamhetskriteriet: Bolaget måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som är ägare. En analys måste göras i varje enskilt fall om kriterierna är uppfyllda eller inte. Bestämmelserna tolkas strikt och den som åberopar dem har bevisbördan.

 38. LOU 5 kap. – ramavtal I LOU stadgas tre olika typer av ramavtal: Ramavtal med en leverantör (5.4) Ramavtal med flera leverantörer där samtliga villkor för senaretilldelning av kontrakt är fastställda (5.6) = rangordning Ramavtal med flera leverantörer där samtliga villkor för senaretilldelning av kontrakt inte är fastställda (5.7) = förnyad konkurrensutsättning

 39. Exempelrangordning och förnyad konkurrensutsättning

 40. Direktupphandling – att tänka på Upphandling av lågt värde – under 287 000 kr Både varor och tjänster Offerter Leveransvillkor Betalningsvillkor Pris Garanti Ev. avtal

 41. Stöd till att göra bra inköp…..

 42. Inköpsroller, exempel från en institution                   Anställd som har behov Inköpsansvarig Beställare Inköpssamordnare (fakultet)

 43. A-Ö Hemsida www.ea.adm.gu.se/upphandling eller A-Ö, sök t.ex. ”Avtalsdatabas” ”Inköp” ”Upphandling”

 44. Avtalsdatabas A-Ö, sök ”Avtalsdatabas”

 45. GU:s kontaktperson Lämna kommentarer! Vägledning till beställning

 46. Miljötips vid inköp

 47. Inköpshandboken www.ea.adm.gu.se/upphandling Tips! Sök i pdf-filen!

 48. Inköpsnytt Prenumerera via hemsidan eller GU:s brevlistor

 49. Frågor, funderingar, tveksamhet? Kontakta gruppen för upphandling och inköp direkt! Ska du köpa varor eller tjänster? Ja Sök iAvtalsdatabasen Finns avtal? Köp från avtalsleverantör Nej Ja Belopp under 287 000 kr Köp från valfri leverantör Nej Kontakta upphandling och inköp