Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbeidsmiljøloven. Kapittel 1. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbeidsmiljøloven. Kapittel 1.

Arbeidsmiljøloven. Kapittel 1.

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Arbeidsmiljøloven. Kapittel 1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 600 ansatte i Arbeidstilsynet -på jobb for et godt arbeidsliv- i ca. 250 000 virksomheter med ca. 2,6 millioner arbeidstakere

 2. Arbeidsmiljøloven. Kapittel 1. § 1-1. Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv

 3. Arbeidstilsynet sitt mål er at: Arbeidstakere skal ha lovlige arbeidsbetingelser. Arbeidsrelaterte helseplager, sykdom, skader og ulykker skal reduseres Virksomhetene skal arbeide systematisk for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Virksomhetene skal sikre inkludering og tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli utstøtt fra arbeidslivet

 4. Virkemidler: Tilsyn somskal føre til en forbedring i virksomhetene. Veiledning om regelverk og om hva som gir et helsefremmende arbeidsmiljø. Samarbeid med andre innen helse miljø og sikkerhetsområdet. Herunder partene i arbeidslivet, HMS-etatene, NAV, politi. Premissgivning ;bidra til å utvikle arbeidsmiljøregelverket og legge premisser for arbeidsmiljøstandarden

 5. Arbeidstilsynet gjennomførte 15 145 tilsyn i 2012. Foto: Colourbox.no

 6. Prioriterte næringer 2012 - 2016 • Renhold • Helse og sosial • Bygg og anlegg • Overnatting/servering, og transport • Ny i arbeidslivet

 7. Unge i arbeidslivet

 8. Arbeidstilsynets svartjeneste:815 48 222svartjenesten@arbeidstilsynet.no

 9. Samarbeid med andre • Koordinering og samordning mellom HMS- etatene gir oss bedre oversikt og innsikt på et mer komplekst arbeidsliv • Samarbeid mellom flere tilsynsetater • Regelhjelp.no viser vei til regelverk for HMS og internkontroll

 10. Nytt regelverk

 11. Helsefremmende arbeid «Den prosessen som gjør individer, grupper og organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse»

 12. Begrepet Helsefremmende WHO «Helse er ikke bare frihet fra sykdom og lyte, men fullstendig legemlig, psykisk og sosialt velvære». Helsefremmende arbeid (Health promotion): ”den prosess som setter folk bedre i stand til å få økt kontroll over og forbedre og bevare sin helse” Nutbeam (1986) 1986 Ottawa Charteret Angir fem strategier for helsefremmende arbeid. God helse betraktes som en ressurs og ikke som et tilværelsenes mål. Helse er et positivt begrep som legger vekt på sosiale og personlige ressurser samt fysisk yteevne. Helse skapes og utvikles i hverdagslivet. 1997 Luxembourgdeklarasjonen. Helsefremmende arbeidsplasser handler om å forbedre det fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøet, fremme aktiv deltakelse og styrke de ansattes faglige og personlige utvikling 2002 Lillestrømerklæringen Norsk oppfølgingen av Luxembourgdeklarasjonen. Grunnlagsdokument Fremhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes når virksomheten blir en vekstplass for den ansatte med en bedriftskultur som inkluderer og er åpen for egenart og mangfold. Arbeidsplasser som møter den enkeltes behov, ressurser og potensial. Helsefremmende arbeidsplasser utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser. Et viktig element er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som reduserer risiko for sykdom og ulykker. 2006 Arbeidsmiljøloven av 01.01. 2006 har tatt inn i formålsparagrafen at loven skal bidra til helsefremmende arbeidsmiljø og til et inkluderende arbeidsliv. Helsefremmende Arbeidsplasser

 13. Helsefremmende perspektiv Helsefremmende Arbeidsplasser

 14. Helsefremmende arbeidsplass En helsefremmende arbeidsplass setter fokus på hvordan man kan organisere arbeidet, skape et arbeidsmiljø og en samværskultur som gir god helse og utvikling for alle ansatte • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for å reduserer risiko for sykdom og ulykker • Ikke bare fokusere på uheldige forhold, men også rette fokus på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet • Kombinasjon arbeidsorganisering og arbeidsmiljø: aktiv medvirkning, motivering til personlig utvikling, styrke ansattes mestringsfølelseog skape et meningsfylt arbeid. • Arbeidet organiseres og tilpasses den enkeltes arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Mestring er avgjørende.