slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola pro děti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola pro děti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
ria-knapp

Škola pro děti - PowerPoint PPT Presentation

90 Views
Download Presentation
Škola pro děti
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Základní škola a Mateřská škola VětřníŠkolní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_08 Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová

  2. Co je teplo? • při hoření zemního plynu v kuchyňském sporáku ohříváme teplem vodu v hrnci • spalováním uhlí v kamnech ohříváme teplem vzduch v místnosti • v kotelnách se teplem vyhřívá voda pro ústřední vytápění domů • Jednotkou tepla je 1 kJ

  3. Termochemie • Obor, který studuje tepelné změny při chemických reakcích • Molární teplo Qm - veličina charakterizující teplo reakce, která proběhne v množstvích daných stechiometrickými koeficienty [Qm] = kJ/ mol • Teplo se během reakce může ♣ uvolňovat exotermická reakce ♣spotřebovávat endotermická reakce

  4. Termochemická rovnice • Je zápis chemických reakcí s uvedením molárního tepla Qm Qm exotermických reakcí má zápornou hodnotu (z reakce se uvolňuje) Qm endotermických reakcí má kladnou hodnotu (do reakce se dodává) • Uvádí skupenství látek – s (solid) – pevné - l (liquid) – kapalné - g (gas) – plynné - aq (aqua) – vodný roztok látky

  5. CaCO3 (s) + 2HCl (aq)→H2O (l) + CO2 (g) + CaCl2 (aq) Qm= - 16 kJ/ mol Endotermická reakce 2H2O (l) →2H2(g) + O2 (g) Qm= 572 kJ/ mol Exotermická reakce

  6. Obr.1: Výroba páleného vápna – Šachtová pec s vnějším topením 1 – přísun vápence 2 – přívod plynu 3 – přívod vzduchu 4 – odvod páleného vápna 5 – odvod spalin CaCO3 (s) CaO (s) + CO2 (g) Qm= 178 kJ/ mol Reakce ………………..? ÚKOL 1 1 5 teplo 2 2 3 4

  7. Metodické doporučení • Prezentace přináší základní pojmy z termochemie. Úkol procvičuje nabyté znalosti o endotermických a exotermic- kých reakcích.

  8. BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie. 2.díl. 3.vyd. Praha: Fortuna, 2004. 96 s. ISBN 80-7168-720-0, s. 21 – 23 Obr. 1 – LINGUISTIC DEMOGRAPHER. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/LDLimeShaftKilnBasic.jpg >