Download
vrednovanje i samovrednovanja rada kola n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA ŠKOLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA ŠKOLA

VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA ŠKOLA

275 Views Download Presentation
Download Presentation

VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA ŠKOLA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA ŠKOLA Suzana Hitrec, prof. 18. 11. 2008., Zagreb Stručni skup ravnatelja osnovnih škola u 4. godini prvog mandata

 2. Osiguranje KVALITETE Vanjskovrednovanje moć dijalog kontrola Samovrednovanje razvoj povjerenje odgovornost Unutrašnje vrednovanje VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 3. VREDNOVANJE RADA • ŠKOLE • UČITELJA, RAVNATELJA • UČENIKA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 4. INDIKATORI KVALITETE prema područjima • KURIKULUM • POSTIGNUĆA • UČENJE I POUČAVANJE • PODRŠKA UČENICIMA • ŠKOLSKA ETIKA • RESURSI • MENADŽMENT, RUKOVOĐENJE, OSIGURAVANJE KVALITETE VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 5. EUROPSKI INDIKATORI KVALITETE • INDIKATORI vezani uz nastavna područja • MATEMATIKA • ČITANJE • PRIRODNE ZNANOSTI • ICT • STRANI JEZICI • UČENJE UČENJA • GRAĐANSKI ODGOJ I INICIJATIVA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 6. KILPATRICKOV MODEL VREDNOVANJA PROJEKTA • REAKCIJA – trenutne reakcije sudionika u projektu • UČENJE – promjene u razumijevanju, senzibiliziranje • PONAŠANJE – promjene u ponašanju • REZULTATI – dugoročni utjecaj projekta u mjerljivim dokazima VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 7. VREDNOVANJE RADA UČITELJA • SAMOPROCJENA • PROCJENA UČENIKA • PROCJENA KOLEGA – SUSTRUČNJAKA (kritičkih prijatelja) • PROCJENA KOLEGA MENTORA/SAVJETNIKA • PROCJENA (VANJSKIH) SAVJETNIKA • PROCJENA RAVNATELJA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 8. PITANJA ZA UČITELJE • Koja mi područja/uloge u poučavanju pružaju najviše zadovoljstva? • Koja područja poučavanja procjenjujem važnima, ali nisam zadovoljan s trenutnim stanjem i zašto? • Postoje li područja poučavanja u koja nisam sada uključen, a htio bih to i zašto? • Postoje li područja u kojima bih htio savjet? • Postoji li neko područje moga rada koje bih htio razvijati? Koliko je to povezano s planom i programom rada škole? • Kakva mi je podrška potrebna da bih to ostvario? • Kako da znam idem li u željenom smjeru? • Je li moguće ostvariti postavljene ciljeve? Imam li dovoljno vremena? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 9. PROMATRANJE NASTAVE • NAČINI POUČAVANJA • UČENJE • POSTIGNUĆA • STAVOVI I PONAŠANJE VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 10. ŠTO SE PROMATRA NA SATU? • KAKO SE UČENICI PRIPREMAJU ZA RAD • ZAGRIJAVANJE, “LEDOLOMCI” • UPOZNAVANJE S NAČINOM RADA, SVRHOM I TEMOM • OČEKIVANJA • SOCIJALNI OBLICI (INDIVIDUALNO, GRUPA, PAR) • AKTIVNOST UČENIKA • RAZLIČITI IZVORI PREMA STILOVIMA UČENJA • REFLEKSIJA NA LEKCIJU, JESU LI POSTIGNUTI CILJEVI • NAJAVA SLJEDEĆEG SATA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 11. VREDNOVANJE RADA UČENIKA UČENIK TREBA ZNATI: • Je li postigao odgovarajući napredak? • Treba li još nešto učiniti i što treba učiniti da bi poboljšao svoj rad? • Vodi li se računa o njegovim individualnim potrebama? • Je li rad učenika i s učenikom planiran upravo prema njemu (nije pretežak i nije prelagan), bez obzira na nacionalni kurikulum i državne testove? • Postoji li odgovarajuća ravnoteža između nastavnih predmeta (područja)? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 12. PITANJA ZA UČENIKE • Što znam? • Što želim znati? • Kako ću naučiti? • Što sam naučio? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 13. SAMOVREDNOVANJE • UNUTRAŠNJI POGLEDNA RAZVOJNE PROCESE U ŠKOLI • POTICAJ ZAPROCESPREOBRAZBEKOJI OMOGUĆUJE SVJESNIJE PROMIŠLJANJE O PROBLEMIMA I AKCIJAMA ŠKOLSKE ZAJEDNICE • OSTVARUJE SE KROZPREUZIMANJE ODGOVORNOSTI VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 14. OPIS SITUACIJE • Škole same provode razne modele • Sustavna provedba u SŠ (od šk. god. 2006./07.), pilot u OŠ (šk. god. 2007./08.) KORIST OTPOR zadovoljstvo strah izazov ograničeni uvjeti samopotvrda upotreba rezultata VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 15. LJUDI NEMAJU NIŠTA PROTIV PROMJENA, ALI IMAJU PROTIV TOGA DA SE NJIH MIJENJA. Paul Evans VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 16. POLAZIŠTA • “bottom–up” pristup, promjene koje dolaze IZNUTRA • SLOBODA - dobrovoljnost, fleksibilnost, otvorenost • SPECIFIČNOSTI – uvjeti, prethodno iskustvo, potrebe, interesi • CJELOVITOST rada škole • Jednostavnost, naglasak na PRAKTIČNU PROVEDBU • Unapređivanje škole kroz artikulirani SAMORAZVOJ, uspoređivanje sa sobom VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 17. SUSTAV PROCJENE ZA 21. STOLJEĆE (Jeannett Vos) VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 18. PODRŽAVAJUĆE SILE SAMOVREDNOVANJA • OSOBNI INTERES SUDIONIKA • POZITIVNO ISKUSTVO • UMREŽAVANJE • NOVA PRAKSA I REZULTATI VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 19. KAKVU ŠKOLU ŽELIMO? KVALITETNA ŠKOLA Razina hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava Školska razina (vrijednosti, uvjerenja, stavovi, MISIJA i VIZIJA) VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 20. OPĆI CILJEVI • Unapređivanje kvalitete škole kao organizacije • Unapređivanje kvalitete nastave te učitelja kao profesionalaca • Unapređivanje postignuća učenika, razvoj kompetencija VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 21. SPECIFIČNI CILJEVI • Snimanje postojeće situacije u školi (DIJAGNOSTIČKA FUNKCIJA) • Opisivanje funkcioniranja škole kao organizacije • Opisivanje procesa učenja • Prikupljanje informacija o metodologiji i strategijama poučavanja i učenja u školi • Omogućavanje dostupnosti učenika informacijama • Prepoznavanje uvjeta daljnjeg razvoja (FUNKCIJA UNAPREĐIVANJA) • Motiviranje zaposlenika i učenika (MOTIVACIJSKA FUNKCIJA) VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 22. KORIST SAMOVREDNOVANJA ZAJEDNIČKI SA SVIM SUBJEKTIMA UNUTAR ŠKOLE I S VANJSKIM PARTNERIMA MOŽEMO: • Prepoznati ključne snage • Identificirati područja kvalitete koje škola želi zadržati i koje treba unapređivati • Identificirati prioritete za razvojni plan škole i školski kurikulum • Prikupiti pokazatelje kvalitete rada za izvješće o radu škole VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 23. PODRUČJA • UVJETI(infrastruktura, financije, menadžment, osiguranje kvalitete, karakteristike učenika koji su se upisali u školu, podrška vanjskih struktura, vanjska i unutarnja komunikacija) • PROCES (kurikulum, povratna informacija učenicima, školska klima) • REZULTATI (postignuća učenika, zadovoljstvo svih partnera škole) VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 24. TEMELJNA PITANJA • Kakva je trenutna situacija u školi? • Kakva je naša škola danas? • Kako možemo prepoznati trenutnu situaciju? • Po čemu znamo da smo tamo gdje mislimo da jesmo? • Što ćemo nakon analize situacije učiniti? • Kako možemo unaprijediti rad škole? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 25. NOSITELJI Svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa i ostali subjekti uključeni u rad škole OCIJENJENIOCJENJIVAČI TIM ZA KVALITETU Izrađuje školski priručnik za kvalitetu Prati provedbu Izrađuje izvješće VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 26. ULOGA RAVNATELJA • STRATEG,ORGANIZATOR,KONTROLOR,KOMUNIKATOR,DONOSITELJ ODLUKA,INOVATOR,VODITELJ TIMA,MOTIVATOR • Osvijestiti potrebu i korist • Osigurati uključivanje i sudjelovanje svih subjekata u proces samovrjednovanja • Imenovati školski tim za kvalitetu • Provesti decentralizaciju moći • Stvoriti uvjete u kojima će svaki zaposlenik moći jačati svoje jake strane • Samovrjednovati svoj rad VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 27. PRIKUPLJANJE POKAZATELJA METODE I INSTRUMENTI • Za prikupljanje mišljenja, procjenu zadovoljstva te prijedloga poboljšanja: • Upitnici • Rasprave, fokus-grupe, simulacije, neformalni razgovori • Izrada SWOT-analize, analize dionika, diskrepancijska analiza • Oluja ideja, rješavanje problema VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 28. ULAZNA SITUACIJA - učenici VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 29. IZLAZNA SITUACIJA - učenici VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 30. POUČAVANJE I PODRŠKA UČENJU VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 31. STRUČNO USAVRŠAVANJE I PROFESIONALNI RAZVOJ VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 32. MATERIJALNI UVJETI VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 33. RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 34. SURADNJA S OKRUŽJEM VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 35. METODOLOGIJA • RAZINE UČINKOVITOSTI (s opisima) od 1 do 5 • IZRADA ŠKOLSKE STRATEGIJE • vrijednosti, uvjerenja, stavovi • vizija, misija • izbor prioritetnog područja • izrada razvojnog plana • PRAĆENJE I VRJEDNOVANJE PROVEDBE VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 36. UPOTREBA POKAZATELJA • Svaka škola (školski tim) odlučuje AUTONOMNO • Podaci se analiziraju i interpretiraju UNUTAR SVAKE ŠKOLE • Zaposlenici su upoznati sa svim elementima izvješća • Izvješće koristi školi za PRAĆENJE I UNAPRJEĐIVANJE procesa • Sažetak i zaključci se koriste za izvješće o radu škole za tekuću godinu • Ukoliko želi, škola može dio ili cijelo izvješće objaviti na svojim internetskim stranicama VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 37. VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 38. ULOGA SURADNIKA KOLEGIJALNE PODRŠKE • Strukturiran pogled “izvana” osobe koja dobro poznaje sustav i u njemu ostvaruje istu ili sličnu ulogu • Nema ulogu vanjskog procjenitelja kvalitete • Školski tim AUTONOMNO odlučuje želi li pozvati u školi suradnike (izabire koga želi, zajednički određuju ciljeve, termine i učestalost sastanaka) • Izrađuje analizu ili izvješće koje dostavlja školi VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 39. OČEKIVANI REZULTATI • Razina samovrjednovanja IZBOR je svake škole i proizlazi iz unutarnjih potreba i uvjeta • U početku provođenja djelovati u manje prioritetnih područja (mali koraci u područjima gdje se mogu ostvariti pomaci oslanjanjem na vlastite resurse) • Razvijanje strukturiranog pristupa s naglaskom na preuzimanje odgovornosti za rezultate svog rada VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 40. MOGUĆE TEŠKOĆE • MOTIVIRANOST dijela ili svih zaposlenika • Nakon početnog entuzijazma - privremeni zamor, zastoj, odustajanje • Formalno uključivanje • Sukobi uloga • Pogrešno interpretiranje svojih rezultata VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 41. SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA Cilj pitanja – osigurati kritičku refleksiju ravnatelja i svih stručnjaka koji ih podržavaju te pomoć pri uspostavljanju veze između uspješnosti rada ravnatelja i unapređivanja rada škole Howard Green, National College for School Leadership VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 42. Vodite li školu jednako uspješno kao što i obavljate organizacijske i menadžerske poslove? • Ima li vaša škola jasno postavljene ključne vrijednosti koje omogućuju okvir za učenje i poučavanje i zajednički stav prema kontinuiranom traženju načina poboljšanja rada? • Koliko se uspješno vizija i vrijednosti primjenjuju? • Postoji li obveza osuvremenjivanja rada u skladu s promjenama? • Provodi li se dovoljno vremena promišljajući i planirajući promjene koje mogu imati dugoročne posljedice/ utjecaj? • Imate li na raspolaganju dovoljno kvalitetnog vremena za strateško planiranje? • Mogu li se neki od organizacijskih/ menadžerskih poslova delegirati nekom drugom, kako bi ravnatelj dobio više vremena za poslove vođenja? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 43. Je li vaše vođenje usmjereno na unapređivanje rada škole? • Što smatrate (određujete) da je najvažniji dio ravnateljskog posla? • Je li vam najvažnije unaprjeđivanje rada škole na razini prakse u razredu i postignuća učenika? • Imate li dovoljno vremena za posjete nastavi i davanje povratne informacije, analizu rezultata učenika i postavljanje ciljeva? • Posvećujete li dovoljno vremena i energije postavljanju očekivanja, praćenju i vrednovanja učenja i poučavanja? Osiguravate li da najbolja praksa i podrška uspjehu učenika bude promovirana u školi? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 44. Koristite li dokaze u svrhu osiguravanja unaprjeđivanja rada? • Jesu li vaše rasprave i planiranje unapređivanja rada osnovane na rezultatima školskih istraživanja i inspekcijskim nalazima? • Razmatraju li se najvažnija izvješća i rezultati sa svim zaposlenicima? • Dajete li svoj doprinos izmjeni iskustava dobre prakse s drugim ravnateljima? • Potiče li vaš rad zaposlene na poboljšanje? • Jeste li dovoljno uspješni i odlučni u suočavanju s “lošim” radom? • Imate li instrumente za prepoznavanje “lošeg” rada i prijedloge mjera poboljšanja? Ako nemate, bi li vam koristila dodatna edukacija? • Jeste li spremni samoprocijeniti svoj rad i podijeliti to otvoreno i iskreno s timom suradnika, kako bi bili odgovarajući uzor i u području samovrjednovanja? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 45. Stvara li vaše vođenje uspješnu zajednicu učenja? • Planirate li dovoljno vremena i sredstava kako bi omogućili svoj kontinuirani profesionalni razvoj? • Jeste li uzor – “vodeći učenik”? • Razumijete li značaj škole kao organizacije koja uči? • Je li vaše stručno usavršavanje dobro organizirano i razvijeno, kao i usavršavanje zaposlenika? • Uzimate li u obzir i neformalne oblike učenja? • Dijelite li svoje ravnateljske poslove /odgovornosti? • Koje poslove dijelite? Koje su prepreke da dijelite i druge poslove? • Kako možete prevladati prepreke? • Potičete li preuzimanje odgovornosti na svim razinama? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 46. Želite li biti “dovoljno dobar” ili “izvrstan” ravnatelj? • Kako reagirate na ideju da je prihvatljivije biti “dovoljno dobar” nego “izvrstan”? Ako smatrate da je za vas osobno oslobađajuće da budete “dovoljno dobri”, kako ćete osigurati da vas tako prihvate drugi? • Kako možete u školi stvoriti klimu koja ohrabruje za preuzimanje rizika i odgovarajuće kršenje pravila u svrhu trajnog poboljšanja i učenja iz grešaka? • Koristite li u svom radu višestruke inteligencije? • Koristite li u radu obje strane mozga? • Proučavate li izvore o višestrukim inteligencijama? • Dajete li značaj emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 47. Želite li biti ravnatelj s visokim samopouzdanjem? • Poznajete li dovoljno dobro svoje potencijale, osobito profesionalne? • Što poduzimate za svoje napredovanje u zvanju? • Imate li svoju mapu postignuća? • Jeste li ravnatelj koji je spreman na izazove? • Provodite li određen dio vremena planirajući budućnost? • Uključujete li ostale suradnike i učenike u proces planiranja? • Tražite li razne informacije i mogućnosti? • Imate li želju za promjenom i unaprjeđivanjem? VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 48. Indikatori kvalitete • Primjer – National Association of elementary school Principals • Vođenje kojim se (cjeloživotno) učenje postavlja u središte pozornosti • Predanost visokim standardima i akademskom postignuću • Osiguranje sigurne i poticajne okoline za učenje • Atmosfera suradničkog učenja • Uključenost lokalne zajednice u život škole VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 49. NE MOŽEMO UPRAVLJATI VJETROM, ALI MOŽEMO PLOVIDBOM. VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 50. Hvala na suradnji i pažnji! • PITANJA • PRIJEDLOZI PRIMJENE • ISKUSTVA • INTERESI suzana.hitrec@zg.htnet.hr VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA, Suzana Hitrec, 2008.