Download
pravni polo aj i status ravnatelja kola obveze kola prema novim propisima i ostale aktualnosti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVNI POLOŽAJ I STATUS RAVNATELJA ŠKOLA OBVEZE ŠKOLA PREMA NOVIM PROPISIMA I OSTALE AKTUALNOSTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVNI POLOŽAJ I STATUS RAVNATELJA ŠKOLA OBVEZE ŠKOLA PREMA NOVIM PROPISIMA I OSTALE AKTUALNOSTI

PRAVNI POLOŽAJ I STATUS RAVNATELJA ŠKOLA OBVEZE ŠKOLA PREMA NOVIM PROPISIMA I OSTALE AKTUALNOSTI

131 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAVNI POLOŽAJ I STATUS RAVNATELJA ŠKOLA OBVEZE ŠKOLA PREMA NOVIM PROPISIMA I OSTALE AKTUALNOSTI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRAVNI POLOŽAJ I STATUS RAVNATELJA ŠKOLA OBVEZE ŠKOLA PREMA NOVIM PROPISIMA I OSTALE AKTUALNOSTI Olivera Marinković Hrvatska zajednica osnovnih škola

 2. 1. PRAVNI POLOŽAJ I STATUS RAVNATELJA ŠKOLA • 2. NOVI PROPISI I OSTALE AKTUALNOSTI

 3. 1. PRAVNI POLOŽAJ I STATUS RAVNATELJA ŠKOLA • UVJETI ZA IMENOVANJE • SKLAPANJE UGOVORA O RADU • PRESTANAK UGOVORA O RADU • 01.01. 2015. - prema važećem Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 )

 4. UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA Prema članku 165. st. 1. ZOOOSŠ, sadašnji uvjeti Prema članku 126. ZOOOSŠkoji prema važećem Zakonu stupa na snagu 01.01.2015. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja: – ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima,– ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se natječe za ravnatelja,– ima najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama,– ima licenciju za rad ravnatelja - položen stručni ispit odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja -nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. ZOOOSŠ Odredbe članka 71.a stavaka 1., 2., 3. i 4. te članka 88. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu primjenjuju se u postupcima izbora ravnatelja do stupanja na snagu odredbe članka 126. ZOOOSŠ „ za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za učitelja ili stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i 5 godina radnog iskustva u odgojno obrazovnom radu u osnovnoj ili srednjoj školi .” - položen stručni ispit odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja -članak 157. st. 1. ZOOOSŠ - učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji su zasnovali radni odnos u osnovnoj ili srednjoj školi prije 12. ožujka 1994. nisu obvezni polagati stručni ispit prema odredbama ovog Zakona. -nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. ZOOOSŠ

 5. SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJIMA ŠKOLSKIH USTANOVA Od 24.07.2010. godine sklapaju se ugovori o radu na određeno vrijeme prema članku 128. stavcima 1.-5. ZOOOSŠ Do 24.07.2010. sklapali su se ugovori o radu na neodređeno vrijeme

 6. Članak 128. stavci 1.- 5. ZOOOSŠ (1) Osoba imenovana za ravnatelja u školskoj ustanovi sklapa sa školskim odborom ugovor o radu na rok od pet godina u punom radnom vremenu.(2) Ako osoba imenovana za ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja, nastavnika, odnosno stručnog suradnika u školskoj ustanovi na njegov će zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata. (3) Osoba iz stavka 2. ovog članka ima se pravo vratiti na rad u školsku ustanovu u kojoj je prethodno radila, ako se na te poslove vrati u roku od trideset dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u protivnom joj prestaje radni odnos.(4) Ako je za stjecanje određenih prava važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, osobi iz stavka 2. ovog članka, nakon povratka na rad, razdoblje mirovanja ugovora o radu ubraja se u neprekinuto trajanje radnog odnosa.(5) Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme

 7. Članak 12.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 92/10 – stupio na snagu dana 24. 07. 2010.)PRESTANAK MANDATA TE UGOVORA O RADU I OSTALA PRAVA RAVNATELJA ČIJI SU MANDATI BILI U TIJEKU NA DAN 24.07. 2010. • (1) Osoba imenovana za ravnatelja školske ustanove sukladno odredbama Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.), Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 19/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01., 114/01. i 81/05.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08. i 86/09.), koja se na dan stupanja na snagu ovog Zakona zatekne na dužnosti ravnatelja, nastavit će obnašati tu dužnost do isteka mandata, a najkasnije do stupanja na snagu odredbi članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. • (2) Osobi iz stavka 1. ovog članka istekom mandata, odnosno stupanjem na snagu odredbi članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prestaje ugovor o radu protekom roka od četiri mjeseca od dana isteka mandata, odnosno stupanja na snagu odredbi članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. • (3) Osobi iz stavka 1. ovog članka osim prava iz stavka 2. ovog članka ne pripada niti jedno drugo pravo osnovom prestanka ugovora o radu na temelju ovog Zakona, drugog propisa ili kolektivnog ugovora.

 8. PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA IMENOVANIH NAKON 24.07.2010.Članci 130.a, 130. b, 130. c ZOOOSŠ – stupili na snagu 24.07.2010. • Članak 130. a • Ravnatelju školske ustanove ugovor o radu prestaje: • 1) smrću ravnatelja školske ustanove, • 2) istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, • 3) na kraju školske godine u kojoj ravnatelj školske ustanove navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, • 4) sporazumom ravnatelja i školske ustanove, • 5) dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, • 6) otkazom školske ustanove.

 9. Članak 130. b. • 1) Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku. • (2) Ako se ravnatelj razrješuje iz razloga navedenih u članku 44. stavku 2. točki 1. Zakona o ustanovama školska ustanova će s ravnateljem zaključiti sporazum o prestanku ugovora o radu. • Članak 130.c • (1) Ako se ravnatelj razrješuje iz razloga navedenih u članku 44. stavku 2. točki 3. i 4. Zakona o ustanovama, školska ustanova će ravnatelju školske ustanove otkazati ugovor o radu. • (2) Ravnatelju školske ustanove kojem školska ustanova otkaže ugovor o radu pripada otkazni rok u trajanju od mjesec dana. • (3) Otkaz mora imati pisani oblik. • (4) Otkaz mora biti dostavljen drugoj strani.

 10. (5) Protiv otkaza ugovora o radu ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava samo ako je tužbom zatražio sudsku zaštitu prava protiv odluke o razrješenju prema Zakona o ustanovama. • (6) Tužba iz stavka 5. ovoga članka podnosi se nadležnom sudu u roku od trideset dana od dana primitka odluke o otkazu. • Protiv odluke o razrješenju podnosi se tužba općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu škole u roku od 15 dana od dana primitka odluke. • Protiv odluke o otkazu ugovora o radu podnosi se tužba općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu.

 11. Članak 20.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 90/11, stupio na snagu 10. kolovoza 2011.) • Ravnatelji školskih ustanova kojima prestaje ugovor o radu sukladno članku 130.a točki 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili sukladno članku 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 92/10.), a koji su u trenutku prestanka ugovora o radu nezaposleni i nisu navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, imaju pravo biti prijavljeni uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu iz članka 107. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji vodi evidenciju o radnicima za kojima je prestala potreba, za vrijeme dok ispunjavaju uvjete za zapošljavanje propisane Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. • Ravnatelji koji su imali ugovor o radu na neodređeno vrijeme i kojima je ugovor o radu prestao temeljem članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, protekom roka od 4 mjeseca od isteka mandata, nakon prijave uredu državne uprave odnosno Gradskom uredu , mogu sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme bez natječaja prema članku 107. stavku 10. podstavku 2. ZOOOSŠ • Ravnatelji kojima ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje prema članku 130. a točki 2. ZOOOSŠ neće moći sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme bez natječaja prema članku 107. stavku 10. podstavku 2. ZOOOSŠ s ravnateljima kojima, nego imaju samo mogućnost biti prijavljeni uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu

 12. PRAVNI POLOŽAJ RAVNATELJA ŠKOLA S OBZIROM NA DATUM IMENOVANJA RAVNATELJI IMENOVANI PRIJE 24.07.2010 RAVNATELJI IMENOVANI NAKON 24.07.2010 1. Prestanak mandata stupanjem na snagu članka 126. ZOOOSŠ –prema važećem Zakonu to je 01.01.2015 2. Ugovor o radu prestaje im na kraju školske godine u kojoj navršavaju 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža - sukladno članku 130. a točki 3. ZOOOSŠ 3. Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme - istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme ( 5 godina ) sukladno članku 130. a točki 2. ZOOOSŠ • 1. Pravo rada do isteka mandata (bez obzira na godine života) , u skladu sa člankom 12. ZOID ZOOOSŠ iz 2010. ali najduže do stupanja na snagu članka 126. ZOOOSŠ – prema važećem Zakonu to je 01. 01. 2015. • 2. Prestanak mandata stupanjem na snagu članka 126. ZOOOSŠ • Po isteku mandata odnosno stupanju na snagu članka 126. ZOOOSŠ imaju pravo na 4 mjeseca od isteka mandata protekom kojih im prestaje ugovor o radu

 13. Članak 159. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi • 1) Osoba imenovana za ravnatelja školske ustanove sukladno odredbama Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.) i Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 19/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01., 114/01. i 81/05.) koja se na dan stupanja na snagu ovog Zakona zatekne na dužnosti ravnatelja, nastavit će obnašati tu dužnost do isteka mandata, a najkasnije do stupanja na snagu odredbi članka 126. ovog Zakona. • Osobi koja je nakon stupanja na snagu ovog Zakona imenovana za ravnatelja školske ustanove, a koja se na dan stupanja na snagu odredbe članka 126. ovog Zakona zatekne na dužnosti ravnatelja, mandat ravnatelja prestaje danom stupanja na snagu odredbe članka 126. ovog Zakona. (st. 2.) • Osobama iz stavka 1. i 2. ovog članka, prestankom mandata prestaje i ugovor o radu ravnatelja. (st. 3.) • Od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2015. školski odbori su dužni započeti natječajne postupke za imenovanje ravnatelja u skladu s odredbama članka 126. ovog Zakona. (st. 4) • Do završetka natječajnih postupaka za imenovanje ravnatelja, poslove ravnatelja obavljat će vršitelj dužnosti. (st. 5)

 14. 01.siječanj 2015. godineako ne bude izmjena i dopuna ZOOOSŠ glede statusa ravantelja škola • Članak 159. stavci 4. i 5. ZOOOSŠ • Od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2015. školski odbori su dužni započeti natječajne postupke za imenovanje ravnatelja u skladu s odredbama članka 126. ovog Zakona. ( st. 4) • Do završetka natječajnih postupaka za imenovanje ravnatelja, poslove ravnatelja obavljat će vršitelj dužnosti. (st. 5) • ZAKON O USTANOVAMA («Narodne novine», broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - članak 44. stavak 4. • U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a ustanova je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti

 15. OBAVEZE ŠKOLA • 1.Donošenje odluke o razrješenju ravnatelja, a nakon razrješenja prestanak ugovora o radu • 2. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja • 3.Raspisivanje i objavljivanje natječaja za ravnatelja • 4. Izbor i imenovanje ravnatelja • Postupak izbora i imenovanja ravnatelja provodi se temeljem odredbe članka 127. stavaka 1.- 10. ZOOOSŠ te odredbama statuta školske ustanove

 16. IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJAČlanak 131. stavci 1.-3. ZOOOSŠ • (1) Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u drugim slučajevima kada ustanova nema ravnatelja.(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika odnosno stručnog suradnika.(3) Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne izvrši izbor zbog uskrate prethodne suglasnosti iz članka 127. ovog Zakona, osoba kojoj je suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja. • Za v.d. ravnatelja može biti imenovana osoba koja ne ispunjava uvjet za ravnatelja, ali ispunjava uvjet za učitelja, nastavnika odnosno stručnog suradnika

 17. PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA STUPANJEM NA SNAGU ČLANKA 126. ZOOOSŠ Članak 12. ZOID ZOOOSŠ iz 2010. (2) Osobi iz stavka 1. ovog članka (ravnatelji koji su imenovani prije 24. 07.2010. i kojima je taj mandat u tijeku ) istekom mandata, odnosno stupanjem na snagu odredbi članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prestaje ugovor o radu protekom roka od četiri mjeseca od dana isteka mandata, odnosno stupanja na snagu odredbe članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Članak 159. stavci 2. i 3. ZOOOSŠ • (2) Osobi koja je nakon stupanja na snagu ovog Zakona imenovana za ravnatelja školske ustanove, a koja se na dan stupanja na snagu odredbi članka 126. ovog Zakona zatekne na dužnosti ravnatelja, mandat ravnatelja prestaje danom stupanja na snagu odredbi članka 126. (3) Osobama iz stavka 1. i 2. ovog članka, prestankom mandata prestaje i ugovor o radu ravnatelja.

 18. 2. NOVI PROPISIZakon o mirovinskom osiguranju „Narodne novine” broj 157/13, stupio na snagu 01. siječnja 2014.Članak 112. • (1) Podatke za vođenje matične evidencije obveznici dostavljaju u sljedećim rokovima: • 1. podatke o početku poslovanja, prestanku poslovanja i promjenama u poslovanju obveznika doprinosa – u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno na dan izvršnosti rješenja o upisu ili brisanju u odgovarajući registar, u roku od 24 sata od nastale promjene u poslovanju obveznika doprinosa • 2. podatke o početku osiguranja, prestanku osiguranja i promjenama tijekom osiguranja, kao i promjene podataka – u roku od 24 sata od početka zaposlenja ili osiguranja ili pravomoćnosti rješenja o svojstvu osiguranika i osnovici osiguranja, u roku od 24 sata od prestanka zaposlenja ili osiguranja, odnosno promjene tijekom osiguranja • 3. podatke o invalidima rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju – na dan kada je rješenje o priznanju tog prava, odnosno o prestanku tog prava postalo izvršno. • (2) Zavod je dužan primiti prijavu iz stavka 1. ovoga članka i potvrditi primitak prijave. • (3) Podatke na prijavi Zavod je dužan provjeriti i unijeti u matičnu evidenciju u roku od tri radna dana od primitka prijave.

 19. Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje„Narodne novine” broj 159/2013 , stupio je na snagu 01. siječnja 2014. • VI. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE ZAVODA ELEKTRONIČKIM PUTEM • Članak 14. • (1) Obveznici iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika dužni su uspostavljati prijave u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-prijava) ako su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovi rada za više od tri osiguranika. • (2) Obveznik iz stavka 1. ovog članka u slučaju opravdane nemogućnosti uspostave e– prijave iznimno može Zavodu uspostaviti prijave u papirnatom obliku iz članka 6. ovog Pravilnika. • (3) Obveznici iz stavka 1. ovog članka dužni su osigurati odgovarajuću elektroničku opremu i kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis, u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu te se registrirati u Zavodu kao korisnici usluge podnošenja e-prijave. • Od 01. travnja 2014. obvezna je elektronska prijava

 20. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE„Narodne novine” broj 12/2014, stupili na snagu 08. siječnja 2014. UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA „Narodne novine” broj 40/2014, stupila na snagu 01.04.2014. PRAVILNIK O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI „Narodne novine” broj 34/2014 od 18.03.2014.- stupio na snagu 26.03.2014. , a u broju 40/2014. objavljen je ispravak (članka 13. stavka 4. ) PRAVILNIK O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA TE ADMINISTRATIVNO TEHNIČKIM POSLOVIMA KOJI SE OBAVLJAJU U OSNOVNOJ ŠKOLI „Narodne novine” broj 40/2014, - stupio na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, objavljen 28.ožujka 2014.

 21. ZAKON O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA – “Narodne novine” broj 41/2014 od 31. 03 .2014., stupio na snagu 01. travnja 2014. • Prema članku 1. ovim Zakonom uskraćuje se pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini 4, 8 i 10 posto. • 2)za zaposlene u javnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ili kao uvećanje osnovice za izračun plaće ili kao uvećanje plaće izračunate kao umnožak osnovice plaće i dodataka s osnova uvjeta rada • Članak 2. - pravo iz članka 1. uskraćuje se od 01. 04. 2014. do 31. 12. 2014. • Na prava iz članka 1. ovog Zakona ne primjenjuju se odredbe članka 7. stavka 3. Zakona o radu (čl. 3)

 22. DODATAK II TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA(„Narodne novine” broj 150/13, 153/13) Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (dalje: TKU ) sklopljen je 12.prosinca 2012. i važi do 12. prosinca 2016. • 10. prosinca 2013. sklopljen je Dodatak II TKU kojim su utvrđena ograničenja materijalnih prava koja se neće primjenjivati za vrijeme važenja TKU ugovorenih u člancima: • 60. (pravo na regres) koji se neće primjenjivati • 64. st. 2. – visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iz članka 64. st. 2. TKU iznosit će 150,00 kuna • 69. st. 2. – osnovica iz članka 69. st. 2. za isplatu jubilarnih nagrada iznosit će 500,00 kuna • 71. – pravo na božićnicu - neće se primjenjivati • Članak 7. st. 2. – u slučaju provođenja outsourcinga i objedinjavanja poslovnih procesa u javnim službama posebnim sporazumom regulirat će se minimalni zaštitni uvjeti • Članak 8. – ugovorne strane suglasne su da će se u slučaju pozitivnog rasta brutto društvenog proizvoda u 3 uzastopna tromjesečja i deficita proračuna RH manjeg od 3% za vrijeme važenja TKU i ovog Dodatka , sva prava iz TKU primjenjivati u cijelosti, bez izuzimanja i ograničenja ovog Dodatka

 23. OSTVARIVANJE OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH U ŠKOLSTVU NAKON PRESTANKA PRIMJENE GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA NAKON ISTEKA OTKAZNIH ROKOVA • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javim službama („NN” 141/12) • Otkazni rokovi i otpremnina – članci 47. i 48. • Uvećanje plaće – članak 54. – rad noću, smjenski rad, prekovremeni rad, dvokratni rad, rad subotom , rad nedjeljom , rad u dane blagdana .... • Otpremnina pri odlasku u mirovinu - članak 61. • Pravo na pomoć – članci 62. i 63. • Pravo na dnevnicu – članak 64. st. 2. , u iznosu od 150,00 kuna prema Dodatku II TKU • Pravo na jubilarnu nagradu – članak 69. uz primjenu osnovice od 500,00 kuna prema Dodatku II TKU • Naknada za korištenje privatnog automobila – članak 68. (uz maksimalno racionalnu primjenu)

 24. Naknada za trošak prijevoza – članak 67. TKU • 1. Zaposleniku se nadoknađuju troškovi mjesnog javnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u visini za poslodavca najpovoljnijeg troška javnog prijevoza koji mu omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla. 2. Zaposleniku koji za dolazak na posao i povratak s posla ne koristi mjesni javni prijevoz, a taj prijevoz omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, naknada troškova prijevoza isplaćuje se na način da se mjesečna naknada sukladno odredbama ovoga članka umanjuje za 25%. 3. Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji zaposleniku omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, zaposleniku se nadoknađuju troškovi prijevoza koji se utvrđuju u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran odnosno isplaćuje se naknada po prijeđenom kilometru sukladno odredbama ovoga članka, ako je to za poslodavca povoljnije.4. Zaposlenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, odnosno manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese stanovanja, nema pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja, odnosno u mjestu rada.5. Zaposleniku se nadoknađuju troškovi međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla međumjesnim javnim prijevozom koji omogućava zaposleniku redovit dolazak na posao i povratak s posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne karte, ukoliko je adresa stanovanja udaljena do 100 km od adrese rada.

 25. 6. Ako nije organiziran međumjesni prijevoz, odnosno ako zaposlenik kojem organizirani međumjesni prijevoz omogućava redovit dolazak na posao i povratak s posla, umjesto mjesnog i međumjesnog prijevoza koristi osobni automobil ili drugo prijevozno sredstvo, poslodavac zaposleniku može, ako mu je to povoljnije, isplatiti naknadu u visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru.7. Ako na istoj relaciji prometuje više prijevoznika, zaposleniku koji stvarno koristi mjesni i međumjesni javni prijevoz nadoknađuju se troškovi prijevoza na posao i s posla međumjesnim odnosno mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni godišnje, odnosno mjesečne karte onog prijevoznika koji je najpovoljniji za poslodavca, pod uvjetom da vozni red tog prijevoznika omogućuje redovit dolazak na posao i povratak s posla.8. U slučaju udaljenosti od adrese stanovanja do adrese rada većoj od 100 km, naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom, utvrđuje se u visini 0,65 kn po prijeđenom kilometru, posebnom odlukom nadležnog ministra.9. Ako se najviša maloprodajna cijena MB Eurosuper BS 95, prema podacima Ministarstva gospodarstva, promijeni za više od 15% od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora, naknada troškova prijevoza po prijeđenom kilometru iz stavka 6. i 8. ovoga članka, uvećat će se za iznos povećanja cijene benzina u odgovarajućem postotku od prvog dana sljedećeg mjeseca. 

 26. 10. Ako zaposlenik iz stavka 1. i 5. ovoga članka, mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini zbroja troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza sukladno odredbama ovoga članka, osim u slučaju kada mjesni javni prijevoz obuhvaća i međumjesni prijevoz (tzv. prijevozne zone). 11. Poslodavac zaposleniku kupuje mjesečnu ili godišnju kartu ili mu nadoknađuje stvarne troškove prijevoza, prema predočenim računima, odnosno kupljenim prijevoznim kartama, o čemu se zaposlenik mora izjasniti na početku godine.12. Zaposlenik iz stavka 6. i 8. ovoga članka, naknadu troška prijevoza ostvaruje predajom ispunjenog i potpisanog formulara, na kojem evidentira stvarne dolaske na posao osobnim automobilom i drugim prijevoznim sredstvom te prijeđene kilometre za dolazak na posao i povratak s posla u prošlom mjesecu, do 3. dana u mjesecu, osim u slučaju spriječenosti kada ga predaje naknadno, nakon prestanka razloga spriječenosti. 13. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, u slučaju iz stavka 4. ovoga članka kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike, a u slučaju iz stavka 6. i 8. ovoga članka, kao najkraća ruta bez naplate sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom).14. Iznimno od stavaka 1. – 13. ovoga članka, naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla neće se isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.

 27. 15. Pravo na troškove prijevoza nema onaj zaposlenik koji ima mogućnost prijevoza organiziranog od strane poslodavca isključivo za zaposlenike ustanove. 16. Ukoliko prijevoz iz stavka 15. ovoga članka nije organiziran na cijeloj relaciji na kojoj zaposlenik putuje na posao i s posla, za nepokriveni dio relacije nadoknađuju se troškovi prema kriterijima iz ovoga članka, sukladno odluci nadležnog ministra.17. Na zaposlenike s tjelesnim oštećenjima donjih ekstremiteta te na slijepe osobe, a sve utvrđeno prema općim propisima, ne primjenjuje se ograničenje iz stavka 4. ovoga članka.18. Redoviti dolazak na posao i povratak s posla osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran na način da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena zaposlenika te vrijeme čekanja od završetka radnog vremena do polaska redovite linije prema mjestu stanovanja zaposlenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti duže od 30 minuta.19. Naknada troškova prijevoza za zaposlenike iz stavka 1. i 2. ovoga članka, odnosno akontacija u visini 50% utvrđene naknade troška prijevoza za zaposlenike iz stavka 6. i 8. ovoga članka, isplaćuje se najkasnije do 15. u mjesecu.

 28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova („Narodne novine” broj 148/13, stupio je na snagu 01.01.2014.) • IV. PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE • Članak 35. • (1) Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: tijela javne uprave), obvezna su prilikom zapošljavanja na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja i prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme temeljem oglasa, dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom i to sljedećim redoslijedom: • – djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, • – HRVI iz Domovinskog rata, • – članu obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, • – dragovoljcu iz Domovinskog rata, • – hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata. • (2) Prednost pri zapošljavanju iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta u tijelima javne uprave.

 29. (3) Javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: pravne osobe), koje su prilikom zapošljavanja obvezne raspisati javni natječaj ili oglas temeljem zakona, drugog propisa ili kolektivnog ugovora, obvezne su prilikom tog zapošljavanja dati prednost osobi iz stavka 1. ovoga članka, po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ispunjava uvjete propisane ovim člankom Zakona, te uvjete iz javnog natječaja odnosno oglasa. • (4) Prednost pri zapošljavanju iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta. • (5) Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz stavka 1. ovoga članka koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz članka 2. ovoga Zakona o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, dokaz da je nezaposlena odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na javni natječaj, odnosno oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi. • (6) Provedbu odredbe stavka 1. ovoga članka nadzire upravna inspekcija, a provedbu odredbe stavka 3. ovoga članka nadzire inspekcija rada.

 30. (13) Pravna osoba obvezna je u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom o istome obavijestiti osobu iz stavka 1. ovoga članka koja je po raspisanom javnom natječaju ili oglasu podnijela prijavu, odnosno ponudu za to radno mjesto • (14) Osoba iz stavka 13. ovoga članka kojoj nije dana prednost pri zapošljavanju, može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 13. ovoga članka. • (15) U slučaju zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu, nadležna inspekcija obvezna je razmotriti zahtjev podnositelja u roku predviđenim zakonom kojim je reguliran upravni postupak. • (16) Ako nadležna inspekcija utvrdi da je sklapanjem ugovora o radu povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju osobe iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti, koje izvršno rješenje predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu čijim sklapanjem je to pravo povrijeđeno.

 31. Iza stavka 16. dodani sunovi stavci 17. i 18. koji glase: • »(17) U slučaju iz stavka 16. ovoga članka pravna osoba je obvezna s osobom, odnosno osobama iz stavka 1. ovoga članka kojoj, odnosno kojima je rješenjem iz stavka 16. ovoga članka utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju, sklopiti ugovor o radu u roku od osam dana od otkaza ugovora čijim sklapanjem je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju. • (18) Ako pravna osoba u roku iz stavka 17. ovoga članka ne sklopi ugovor o radu s osobom, odnosno osobama iz stavka 1. ovoga članka kojoj, odnosno kojima je rješenjem iz stavka 16. ovoga članka utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju, smatra se da je ugovor o radu sklopljen po sili zakona.«. • Dosadašnji stavci 17. i 18. postaju stavci 19. i 20.

 32. (19) Prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti osobe iz stavka 1. ovoga članka kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o: • – izrečenoj kazni prestanka službe • – otkazu službe ako nisu zadovoljili na probnom radu • – pisanom otkazu kojega podnese službenik • – sporazumu o prestanku službe i • – izvanrednom otkazu službe. • (20) Pod pojmom prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca krivnjom radnika smatra se otkaz ugovora o radu temeljem pravomoćnog rješenja ili odluke o skrivljenom ponašanju radnika i sporazumni raskid ugovora o radu.

 33. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine” broj 157/13) , stupio je na snagu 01. siječnja 2014. godine • Zakon sadrži 49 članaka • Glava III. ZAPOŠLJAVANJE I RAD OSOBA S INVALIDITETOM , članak 8. st. 1. – obveza za sve poslodavce koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava , integrativnih i zaštitnih radionica da su dužni zaposliti , na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru u primjerenim radnim uvjetima određeni broj osoba , s invaliditetom , ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti, • stavkom 2. članka 8. propisano je da kvota iz stavka 1. ne može biti manja od 2 % niti veća od 6% ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca koji je obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, propisani su načini ispunjavanja kvotne obveze te ostala pitanja kvotnog zapošljavanja • Člankom 10. propisan je iznos i način plaćanja novčane naknade za poslodavce koji ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja kao i obračunavanje plaćanja naknade i ostala pitanja vezana uz tu naknadu

 34. Članak 9. • (1) Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima dužni su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima. • (2) Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 35. (3) Ako poslodavac nema obvezu objave natječaja ili oglasa, osoba s invaliditetom mora zadovoljiti uvjete za obavljanje poslova određenog radnog mjesta propisane internim aktom poslodavca. • (4) U slučaju kada dvije ili više osoba ispunjavaju uvjete propisane natječajem ili oglasom, a ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema ovom ili drugom zakonu, poslodavac samostalno donosi odluku o izboru kandidata, uzimajući u obzir potrebe posla, rezultate postignute u postupku ocjenjivanja kandidata, te interes i motivaciju kandidata. • NADZOR - Članak 40. • Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada, ako drugim zakonom nije drukčije određeno. ( st. 2.) • PREKRŠAJNE ODREDBE – Članak 41.

 36. PRAVILNIK O IZMJENAMA I PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI („NN” br. 16/14), stupio na snagu 15. veljače 2014. • U Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodne novine«, broj 28/11) u članku 2. točke 2. i 3. izmijenjene su • 3. za zvanje diplomirani knjižničar: • – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, • – završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja, te • – položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.«.

 37. U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi: • »Osobe iz članka 2. točke 2. podtočke 2. i točke 3. podtočke 2. ovoga Pravilnika, koje se zapošljavaju u knjižnici bez položenog stručnog ispita, dužne su ga položiti u roku od godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini studija.«. • Članak 37. mijenja se i glasi: • »Dopunski stručni ispit može polagati osoba koja je već položila stručni ispit u knjižničarskoj struci za pomoćnog knjižničara, odnosno knjižničara i koja, nakon stjecanja propisanog obrazovanja želi steći stručno zvanje knjižničara, odnosno diplomiranog knjižničara kao i osoba koja je položila stručni ispit prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 88/03). • Osoba koja je položila stručni ispit prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu polaže u općem dijelu stručnog ispita za zvanje knjižničar ili diplomirani knjižničar razlikovni dio ispita koji se odnosi na zakonodavstvo Republike Hrvatske u području knjižničarske djelatnosti i kulture, a posebni dio ispita polaže u cijelosti.«.

 38. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE • Članak 12. • Osoba koja je podnijela prijavu za polaganje stručnog ispita u knjižničarskoj struci kao i osoba koja je zasnovala radni odnos za radno mjesto knjižničara ili diplomiranog knjižničara prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polaže stručni ispit sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodne novine«, broj 28/11).

 39. PRIKAZ PRIJEDLOGA ZAKONA O RADU • Izmjena strukture Zakona o radu - podjela u dva dijela • I.Individualni radni odnosi • II. Kolektivni radni odnosi • Izmjene odredbi o organizaciji radnog vremena • Izmjena odredbi o ustupljenim radnicima zaposlenim u agencijama za privremeno zapošljavanje te organizacije rada na izdvojenom mjestu rada • Prekovremeni rad – obavezan pisani nalog , a iznmno zbog prirode posla može se izdati usmeni nalog koji se mora u roku od 7 dana izdati radniku u pisanom obliku, ne smije trajati duže od 56 sati tjedno, niti u razdoblju od 4 mjeseca neprekidno duže od 48 sati tjedno, godišnje maksimalno trajanje je 180 sati, osim ako kolektivnim ugovorima nije određeno da je 250 sati • Godišnji odmor – rok za obavijest radnika o korištenju godišnjeg odmora - 30.lipanj tekuće godine, mogućnost prenošenja neiskorištenog godišnjeg odmora do kraja sljedeće kalendarske godine u propisanim slučajevima • Propisivanje ne prekidanja tijeka otkaznog roka za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i plaćenog dopusta, propisivanje najdužeg trajanja otkaznog roka tijekom kojeg je radnik bio ili je privremeno nesposoban za rad – maksimalno 6 mjeseci od uručenja odluke o otkazu ugovora o radu , čime je onemogućeno da pravne posljedice otkaza nastupe nakon dugog razdoblja od uručenja odluke o otkazu • Izmjena zastare prava iz radnog odnosa prema općem zastarnom roku - 5 godina • Izmjena visine naknade štete u slučaju sudskog raskida radnog odnosa

 40. Izmjena apsolutne zaštite otkazivanja ugovora o radu radnicima koji koriste rodiljna i roditeljska prava u određenim slučajevima ( smrt poslodavca fizičke osobe, prestanak obrta po sili zakona, likvidacija poslodavca ...) • U II. dijelu – kolektivni radni odnosi detaljnije propisivanje prava i obveza iz kolektivnih radnih odnosa , arbitražni postupak radi nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća na otkaz ugovora o radu za zaštićene kategorije osoba • Pojednostavljen postupak otkazivanja u slučaju kolektivnog otkazivanja ugovora o radu • Propisivanje produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima, a najduže do 3 mjeseca od isteka kolektivnog ugovora , odnosno kolektivnim ugovorom može se ugovoriti produžena primjena do isteka roka produžene primjene odnosno do sklapanja novog kolektivnog ugovora • Usklađenje kaznenih odredbi s odredbama prekršajnog zakonodavstva- prekršajne odredbe za poslodavce i odgovorne osobe poslodavaca te prekršaji sindikata i udruga više razine • Nadzor nad primjenom propisa o radu- nove odredbe o upravnom i inspekcijskom nadzoru te upravnim mjerama • Iz Zakona o radu brisat će se odredbe o pravima koja su propisana drugim posebnim propisima npr. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kao i odredbe o europskim radničkim vijećima • Odredbe o europskim radničkim vijećima bit će propisane posebnim propisom  

 41. HVALA NA PAŽNJI !!