Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave

Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dôverujem vám Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave

 2. PROSPERUJÚCA (UDRŽATEĽNÁ) KOMUNITA AUTONÓMNY ROZVOJ • ZMOBILIZOVANÁ A ROZVÍJAJÚCA SA ŠKOLA 2023 ŠKOLA 2013 KAM? SPOLOČNOSŤ V ÚPADKU POSTUPNÝ ZÁNIK ŠKOLA NESCHOP-NÁ ZMENY 2023

 3. 1. ŠKOLA DNES ? Výzva: Čakať alebo hľadať cesty ku kvalitatívne novému vzdelávaniu údaje → informácie → znalosti → múdrosť

 4. ČO ROBIŤ? CHCEME NIEČO DOSIAHNUŤ? • SME UNAVENÍ? VYHORENÍ? • ROZMÝŠĽANIE BOLÍ? • ZA TIETO PENIAZE ROZMÝŠĽAŤ? • MôŽE SI UČITEĽ BEZ ROZMÝŠĽANIA UDRŽAŤ/ NÁJSŤ SVOJ STRATENÝ STATUS? DOSIAHNUŤ OSOBNÚ SPOKOJNOSŤ/NAPLNENIE? POTREBUJEME ROZUMIEŤ VLASTNEJ SITUÁCII (teda rozmýšľať a spoločne hovoriť)

 5. ZÁSADNÁ ZHODA OHĽADOM ŠKOLY čas prežitý: učitelia zmysluplne efektívne radostne žiaci rodičia spoločnosť

 6. REALITA VäČŠINY ŠKôL • nezáujem • ťažkosti • slabá spolupráca • odpor • neefektívnosť • vyčerpanie ľudí PREČO? Veď všetci chcú v zásade to isté!?

 7. ČO ROBIŤ, ABY ŠKOLA FUNGOVALA? osobné hodnoty hodnoty súčasnej školy hodnoty očakávanej školy Skupina A: Úloha 1. Popíšte stav personálu školy, v ktorej chýbajú prieniky hodnôt v troch nasledujúcich kategóriách.

 8. ČO ROBIŤ, ABY ŠKOLA FUNGOVALA? osobné hodnoty hodnoty súčasnej školy hodnoty očakávanej školy Skupina B: Úloha 2. Popíšte stav personálu školy, v ktorej sú prieniky hodnôt v troch nasledujúcich kategóriách.

 9. VÝSLEDOK – VYČERPANOSŤ, ODPOR osobné hodnoty hodnoty súčasnej školy hodnoty očakávanej školy ENTROPIA = zbytočne vynakladaná energia požiadavka na zmenu vedenia

 10. VÝSLEDOK – ENERGIA ŽIVOTA osobné hodnoty hodnoty súčasnej školy hodnoty očakávanej školy RADOSŤ Z PRÁCE SPOKOJNOSŤ S VEDENÍM ŠKOLY

 11. 3 ZÁKLADNÉ OTÁZKY • AKÉ SÚ MOJE OSOBNÉ HODNOTY? • AKÉ HODNOTY SÚ V „PODPALUBÍ“ NAŠEJ SÚČASNEJ ŠKOLY? • AKÉ HODNOTY BY MALI HÝBAŤ NAŠOU ŠKOLOU TAK, ABY NAPLNILA NAŠE OČAKÁVANIA?

 12. 3. Plnospektrálny model rozvoja ORGANIZÁCIE od potrieb k vedomiu rast inklúzie SPOLOČNÉ DOBRO 7. Služba 6. Vonkajšia spolupatričnosť 5. Vnútorná svornosť 4. Transformácia 3. Sebaúcta 2. Vzťahy 1. Prežitie Richard Barrett Abraham Maslow SEBAAKTUALIZÁCIE 4. Sebaúcty 3. Lásky a príslušnosti 2. Bezpečia 1. Fyziologické

 13. 4. Rozširujúce sa vedomie identity ĽUDSTVO – SPOLOČENSTVO ŽIVOTA NÁRODNÝ ŠTÁT OBEC – ŠTVRŤ (MIESTNA KOMUNITA) ŠKOLA – ORGANIZ. – PODNIK TRIEDA – PRAC. KOLEKTÍV RODINA

 14. Základné rozmery modelu 7. Celá spoločnosť 6. Miestna komunita 5. Duch a hodnoty školy 4. Tvorivosť a inovácie 3. Zmysluplná činnosť 2. Harmonické vzťahy 1. Osobné bezpečie PROSPERITA (UDRŽATEĽNOSŤ) – VYŽADUJE ZASTÚPENIE VŠETKÝCH ÚROVNÍ MODELU

 15. 5. SYMBOLIKA ÚROVNÍ MODELU 7. Celá spoločnosť 6. Miestna komunita 5. Duch školy a hodnoty 4. Tvorivosť a inovácie 3. Zmysluplná činnosť 2. Harmonické vzťahy 1. Osobné bezpečie „voda“ – zbavenie sa strachu a sústredenia sa na seba ČO BY SME . MALI ROBIŤ? „vegetácia“ – spoločné dobro „voda“ AKO SME NA TOM? „pôda“ – osobné potreby

 16. POTREBY/HODNOTY TRIEDY A ŠKOLY

 17. POTREBY TRIEDY A ŠKOLY

 18. POTREBY TRIEDY A ŠKOLY

 19. POTREBY TRIEDY A ŠKOLY

 20. POTREBY TRIEDY A ŠKOLY

 21. POTREBY TRIEDY A ŠKOLY

 22. POTREBY TRIEDY A ŠKOLY

 23. Prezentácia modelu rozvoja školy Príprava vstupnej diagnostiky Vstupná diagnostika Interpretácia výsledkov/ opatrenia Zhodnotenie/ optimalizácia proc. Realizácia opatrení 6. FÁZY ZAVÁDZANIA MODELU Výstupná diagnostika 8/ 9 9/ 10 6/ 7 1/ 4 4/ 5 1011 11 12

 24. 61,2 % 57,2 % 51,2% 54,3% E 3% 25% 25% 22% PRIENIK A - - PRIENIK B PRIENIK C E – ENTROPIA – miera zbytočne vynaloženej námahy A = 1∩2 miera vloženia sa učiteľov do činností v škole (motivácie) B = 2∩3 miera súhlasu učiteľov so smerovaním školy(súdržnosti) C = U∩Z miera hodnotového zladenia učiteľov a žiakov (spolupráce)

 25. 61,2 % 57,2 % 51,2% 54,3% E 20% 32% 27% 29% PRIENIK A PRIENIK B E – ENTROPIA – miera zbytočne vynaloženej námahy (neefektivita) A – miera vloženia sa žiakov do činností v škole (motivácia) B – miera súhlasu žiakov so spôsobom vzdelávania v škole

 26. V oblasti vzdelávania sú len dve cesty unavujúce motivujúce 7. Celá spoločnosť 6. Zapojenie do komunity 5. Duch a hodnoty školy 4. Tvorivosť a inovácie 3. Efektívne vzdelávanie 2. Harmonické vzťahy 1. Osobné bezpečie OSOBNÉ HODNOTY OČAKÁVANÁ KULTÚRA ŠKOLY OSOBNÉ HODNOTY SÚČASNÁ KULTÚRA ŠKOLY STRATA ENERGIÍ SÚČASNÁ KULTÚRA ŠKOLY OČAKÁVANÁ KULTÚRA ŠKOLY LIMITUJÚCE FAKTORY PRIENIK HODNôT

 27. Reflexia o súčasnej a očakávanej škole z pohľadu pedagógov (1) žiakov (2) zameraná na spoluprácu

 28. 7. SLUŽBY ŠKOLE • príprava osôb (riaditeľ, pracovný tím, pedagógovia) • vstupné a výstupné diagnostiky • spracovanie výsledkov a vypracovanie správy s grafickými výstupmi • asistenciu pri interpretácii výsledkov • asistenciu pri návrhoch a voľbe opatrení • asistenciupri realizácii opatrení (animácia školy, programy, tréningy, víkendové pobyty, vzdelávania pre učiteľov i žiakov) • možnosť zapojenia sa doneformálnej komunikačnej siete dynamicky sa rozvíjajúcich škôl

 29. PRÍNOS PRE ŠKOLU - zlepšovanie podmienok pre kvalitné vzdelávanie • konzistentný model autonómneho rozvoja školy • zmobilizovanie kolektívu a zapojenie okolia • spoznanie/ odstraňovanie limitujúcich faktorov • objavenie potenciálu ďalšieho rozvoja školy • vytvorenie kultúry efektívneho vzdelávania • záujem rodičov o ďalšiu existenciu vašej školy • zvýšenie sebavedomia a hrdosti ľudí na to, čo spoločne dosiahli

 30. 8. ČO K TOMU ŠKOLA POTREBUJE? • základné materiálne a personálne zabezpečenie školy • konsenzus riaditeľa a väčšiny pedagogického zboru pokiaľ ide o vyskúšanie tohto modelu • záujem venovať čas osobnému a profesijnému rozvoju (základom nie sú financie)

 31. Hlasovanie si môžete odskúšať na webovom sídle: www.skolskynetwork.sk skolazdola.vario.sk Heslo: xxxxx Kto má záujem o komunikáciu, prípadne spoluprácu, môže si prevziať informačnýleták.

 32. ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU POZORNOSŤ