Download
kapittel 12 den industrielle revolusjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 12. Den industrielle revolusjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapittel 12. Den industrielle revolusjon

Kapittel 12. Den industrielle revolusjon

604 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel 12. Den industrielle revolusjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kapittel 12. Den industrielle revolusjon BOKMÅL Elevene skal kunne – gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet Påbygging

  2. Hva er forskjellen på førindustrielle samfunn og industrisamfunn? Førindustriellesamfunn: – Arbeid ble i all hovedsak utført av menneskers og dyrs muskler. – Brukte også seilskip, vindmøller, sager, vannhjul og ovner. – Brukte fornybare energikilder (vann, vind). Industrisamfunn: – Det meste av arbeidet utført av maskiner. – Bruk av ikke-fornybare energikilder (kull, olje, naturgass). Påbygging

  3. Hvorfor begynte den industrielle revolusjon i Storbritannia? – Tilgangpåkullogjern. – Størreavlingerijordbruket. - Avlingsrotasjon – kunne drive jorda kontinuerlig - Nye vekstsorter - Forbedrede redskaper, for eksempel plogen - Målrettetdyreavl – Kapitalismenstosterkt. – Åpenhetfor initiativrikeinnvandrere. – Åpenhet for nye ideer og oppfinnelser. – Svake håndverkerlaug: større åpenhet overfor forbedringer av produksjonsmetoder. Påbygging

  4. Industrialiseringen sprer seg Fra 1830-årene spredte fabrikkindustrien seg fra Storbritannia til Belgia, Frankrike og Tyskland. Faktorer bak industrispredningen: – Kull og jern. – Forbedringer i jordbruksproduksjonen. – Forleggersystemet. – Økt folketall og dermed mer tilgjengelig arbeidskraft. – Markeder med økende etterspørsel etter billige varer. Påbygging

  5. De tidlige industribyene – Preget av fattigkvarterene.  Viktige forandringer: – Det ble installert rør som ledet rent vann inn til byene og kloakk ut igjen.  – Ved overgangen til 1900-tallet sørget kommunale myndigheter for sanitæranlegg og søppeltømming, bygnings- og helseinspeksjon, skoler og parker, politi og brannvesen. Påbygging