slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

“เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

“เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ”. โดย ผศ.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ. วัฒนธรรม (Culture). เป็น. “ สิ่งที่ทำให้มีความเจริญงอกงาม”. - พระยาอนุมานราชธน -. Culture. = =>.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ”' - nishi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

“เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ”“เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ”

โดย ผศ.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

culture
วัฒนธรรม(Culture)

เป็น.....

“สิ่งที่ทำให้มีความเจริญงอกงาม”

- พระยาอนุมานราชธน -

culture1
Culture

= =>

“Patterns of human activity and the symbolic structures that give such activity significance”

strong culture culture in which the core values are intensely held and widely shared
Strong culture=>Culture in whichthe core values are intensely held and widely shared

“ Culture = Way of Life”

culture2

As:

Culture
 • Civilization
 • Worldview
 • Symbols
 • Stabilizing mechanism
 • Evolutionary psychology
organizational culture
วัฒนธรรมองค์การ(Organizational Culture)

“A system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from others”

slide10

วัฒนธรรม( Culture )?

คุณค่าร่วม( Shared Values )ที่สมาชิกทุกคนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยผลักดันในการนำกลยุทธ์ใหม่ๆ ไปปฏิบัติ

Culture : the collective programming of the mind which distinguishes one group or category of people from another. ( Porter et al , 2003 : 352 )

slide11
วัฒนธรรมของชาวศิริราช ถ่ายทอดออกมาจากคำว่า "SIRIRAJ" มีความหมายแต่ละคำ ดังนี้
 • S = Seniority ความเป็นพี่เป็นน้อง ความหวังดีช่วยเหลือกัน
 • I = Integrity มีระเบียบวินัยด้วยตัวเอง มีความมั่นคงในคุณธรรม เชื่อถือไว้วางใจได้
 • R = Responsibility ทุ่มเทให้องค์การ คิดถึงประโยชน์ขององค์การ ตั้งใจทำงานจนสำเร็จ
 • I = Innovation พัฒนาความคิดและกระบวนการ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ
 • R = Respect เห็นคุณค่าของคนทุกระดับ ให้เกียรติและคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา
 • A = Altruism การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ความไม่เห็นแก่ตัว
 • J = Journey to excellence and sustainability  มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
slide12

มุ่งมั่นผล

สำเร็จของงาน

ร่วมพัฒนา ผู้อื่น

ให้ความสำคัญ

กับลูกค้า

เป็นอันดับหนึ่ง

CPF

WAY

นำการ

เปลี่ยนแปลง

มีคุณธรรมและ

ซื่อสัตย์

มุ่งเน้น

ความเป็นทีม

มีความคิดริเริ่ม

11 leadership flagship
11-Leadership flagship
 • อาทรสังคม
 • บ่มเพาะคนดี
 • มีใจเปิดกว้าง
 • จริงใจ
 • ไม่ศักดินา
 • ใช้ปิยวาจา
 • อย่าหลงอำนาจ
 • เป็นแบบอย่างที่ดี
 • มีความยุติธรรม
 • ให้ความเมตตา
 • กล้าตัดสินใจ
slide14
ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ

1. ทำให้องค์การมีบุคลิกลักษณะที่แน่นอน

2. ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มีอิทธิพล

ต่อความก้าวหน้าและความล้าหลัง

3. ทำให้สมาชิกขององค์การทราบถึง

แนวทางการประพฤติปฏิบัติ

slide15
ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ (ต่อ)

4. ทำให้สามารถกำหนดแนวทางป้องกัน

ปัญหาในการสื่อสารทางวัฒนธรรม

5. ทำให้เกิดอิทธิพลต่อความก้าวหน้า

และความล้าหลัง

slide16
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ

หมายถึง

สิ่งต่างๆ ที่เป็นเครื่องประกอบ

ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ

slide17
1. แบบแผนพฤติกรรม หมายถึง

“พฤติกรรมของคนจำนวนหนึ่งหรือ ส่วนใหญ่ในองค์การที่ประพฤติปฏิบัติ

ในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ

ตลอดระยะเวลาหนึ่ง”

slide18
2. บรรทัดฐาน หมายถึง

“มาตรฐานของพฤติกรรมที่คน

จำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่คาดหวัง

หรือสนับสนุนให้สมาชิกของ

กลุ่มปฏิบัติตาม”

slide19
3. ความเชื่อ หมายถึง

“ข้อสรุปของสมาชิกองค์การจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ต่อพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ว่า เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง”

slide20
4. ค่านิยม หมายถึง

“ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ต่อพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ

ว่า ควร หรือ ไม่ควร”

slide21
5. อุดมการณ์ หมายถึง

“ความเชื่อ ค่านิยม และ บรรทัดฐาน ที่คนจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ในองค์การมีอยู่ร่วมกัน และเป็นพื้นฐานช่วยในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวแก่พวกเขา”

slide22
6. ความเข้าใจ หมายถึง

“ การที่สมาชิกองค์การจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่มีความเข้าใจร่วมกัน

ในความหมายของพฤติกรรม หรือ สัญลักษณ์ต่างๆ ในองค์การ ”

slide23
7. ข้อสมมุติฐาน หมายถึง

“ สิ่งที่คนจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ใน องค์การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันมา

เป็นระยะเวลานานจนพัฒนากลายเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนั้นยอมรับร่วมกันแล้วว่าถูกต้องและถูกนำไปใช้เป็นวิธีคิด วิธีปฏิบัติ จนกลายเป็นเรื่องปกติวิสัย และมักลืมเลือนออกไปจากความคิดของคนกลุ่มนั้น ”

slide24
แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมองค์การแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมองค์การ
 • ผู้ก่อตั้ง
 • ผู้นำทางความคิด
 • ค่านิยมของสมาชิก
 • สิ่งแวดล้อม
slide25

การสืบค้น

การประเมินคุณค่า

การวิเคราะห์

การรับของใหม่

การสืบสาน

วงจรการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การวงจรการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
slide26
การสืบค้นวัฒนธรรมองค์การการสืบค้นวัฒนธรรมองค์การ
 • แนวทางการค้นหา
 • ตั้งคณะทำงานศึกษา
 • การใช้แหล่งข้อมูล
slide27
การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การ
 • วัฒนธรรมใดที่ควรจะรักษาไว้
 • วัฒนธรรมใดที่ควรจะขจัดให้หมดไป
 • วัฒนธรรมใดที่ควรจะนำมาปรับใช้
 • วัฒนธรรมใดที่ควรจะป้องกันไม่ให้เกิด
slide28
การสืบสานวัฒนธรรมองค์การการสืบสานวัฒนธรรมองค์การ
 • การคัดเลือกบุคลากร
 • การหล่อหลอมขัดเกลา
 • การเฝ้าระวัง
 • การเน้นย้ำ
slide29
การรับของใหม่
 • การพิจารณาคุณค่า
 • การผสมผสาน
 • การป้องกันความขัดแย้ง
slide30
บทบาทของผู้บริหารต่อวัฒนธรรมองค์การบทบาทของผู้บริหารต่อวัฒนธรรมองค์การ
 • การส่งเสริม
 • การกำกับดูแล
 • การควบคุม
slide31
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อวัฒนธรรมองค์การความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อวัฒนธรรมองค์การ

มีพันธะปกป้องและ

ธำรงรักษาวัฒนธรรมองค์การ

ให้แข็งแกร่งและเกิดประโยชน์สูงสุด

slide32
วัฒนธรรมองค์การในอุดมคติ

“คนในองค์การมีความตั้งใจทำงาน ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้แก่องค์การ ร่วมมือร่วมใจ เข้าใจและไว้วางใจกัน ทุกคนรู้บทบาทของตนเอง รับผิดชอบ ยึดเป้าหมายขององค์การเป็นคำตอบสุดท้ายมากกว่ายึดแค่กฎระเบียบจนขาดความยืดหยุ่น...คือวัฒนธรรมในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีการเรียนรู้ตลอดชีพ”

slide33
วัฒนธรรมองค์การในอุดมคติ (ต่อ)

ร่วมกันทำงานเป็นทีม สื่อสารและประสานงานกันอย่าง กลมเกลียว

ให้การยอมรับซึ่งกันและกัน รู้รักสามัคคี

มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มุ่งทำให้องค์การมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

slide34
วัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้ วัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้

1. กล่าวคำทักทาย ยิ้มให้กัน ไหว้ผู้ใหญ่

2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

3. ทำกิจกรรมคุณภาพร่วมกัน

4. Morning Meeting

5. ตรงต่อเวลา

6. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

7. แต่งกายดูดี เรียบร้อย

8.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่ายึดแต่กฎระเบียบ

slide35
วัฒนธรรมที่ควรกำจัด
 • คุยเรื่องส่วนตัวในเวลางาน
 • จับกลุ่มซุบซิบนินทา
 • สร้างข่าวลือในทางลบต่อหน่วยงาน
 • ทานขนมในเวลางาน
 • ใช้เวลางานไปShopping
 • เข้าห้องน้ำนานเกินไป
slide36
วัฒนธรรมที่ควรกำจัด (ต่อ)
 • พูดโทรศัพท์ส่วนตัวนาน
 • นำสินค้าเข้ามาขายในสำนักงาน
 • นำงานส่วนตัวมาทำในเวลางาน
 • นอนหลับในเวลางาน
 • อ่านหนังสือพิมพ์/วารสารในเวลางาน
slide37
วัฒนธรรมที่ควรกำจัด (ต่อ)
 • มาสายกลับก่อน
 • ขาด ลา มาสาย เป็นประจำ
 • หลีกเลี่ยงการทำงานยาก
 • เกี่ยงงาน
 • ละทิ้งหน้าที่
slide38
วัฒนธรรมที่ควรกำจัด(ต่อ) วัฒนธรรมที่ควรกำจัด(ต่อ)
 • ขาดสัมมาคารวะ
 • นำทรัพย์สินบริษัทไปใช้ส่วนตัว
 • อ้างชื่อหน่วยงานหาผลประโยชน์

โดยมิชอบ

slide39
วัฒนธรรมที่ควรกำจัด (ต่อ)
 • พูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนในเวลางาน
 • ผิดนัด ไม่ตรงเวลา
 • ขาดวินัย
 • พูดหยาบคาย
 • เกียจคร้าน
 • เล่นการพนัน
slide40
วัฒนธรรมที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ วัฒนธรรมที่ควรนำมาประยุกต์ใช้

Knowledge Management : KM/ IQ

Appreciative Inquiry : AI

Teamwork Quotient: TQ

Play/ Physical Quotient : PQ

Moral Quotient : MQ

Spiritual Quotient : SQ

Adversity Quotient : AQ

Result-Based Management : RBM

types of knowledge polanyi 1966
Types of knowledge: Polanyi (1966)
 • Tacit knowledge: very difficult to describe or express i.e. skills
 • Explicit knowledge: easily written down i.e formulae, textbooks, technical documents
km process
KM Process

Tacit to Explicit

Socialization:

Share

Externalization:

Create

Tacit

knowledge

From

Explicit

Knowledge

Internalization:

Learn

Combination:

Capture

km process1
KM Process

Tacit to Explicit

Share

Create

Tacit

knowledge

From

Explicit

Knowledge

Learn

Capture

slide44

Appreciative Inquiry “4-D” Cycle

Discovery

Affirmative

Topic Choice

Destiny

Dream

Design

slide45
ตัวอย่างรูปธรรมวัฒนธรรมที่ควรประยุกต์ใช้ ตัวอย่างรูปธรรมวัฒนธรรมที่ควรประยุกต์ใช้

1. Morning Talk พูดถึงอุบัติเหตุและการป้องกัน

พูดถึงปัญหาที่เกิดและแนวทาง

ป้องกัน/แก้ไข

2. ประชุมประจำสัปดาห์/Briefing

3. กิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่

4. ส่งการ์ดหรือจัดเลี้ยงน้ำชาวันเกิดให้กันและกัน

5. การทำกิจกรรมคุณภาพร่วมกัน

6. ทำกิจกรรม 5 ส

7. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน

slide46
ตัวอย่างวัฒนธรรมที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิด ตัวอย่างวัฒนธรรมที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิด

1. แบ่งกลุ่มและแบ่งชั้น

2. สุมหัวนินทา

3. ทุจริต ประพฤติมิชอบ

4. ทะเลาะวิวาท

5. กู้หนี้ยืมสิน

6. เล่นแชร์

7. เล่นหวย

8. เล่นการพนัน

9. ติดสุรา สารเสพติด

how to change
How to change?
 • 1. Formulate a clear strategic vision
 • 2. Display Top-management commitment
 • 3. Model culture change at the highest level
 • 4. Modify the organization to support organizational change
how to change1
How to change?
 • 5. Select and socialize newcomers and terminate deviants
 • 6. Develop ethical and legal sensitivity
cautionary note
Cautionary note!
 • When we want to change something in the culture of the organization, we have to keep in consideration that this is a long term project.
 • Organizational culture is something that is very hard to change and employees need time to get used to the new way of organizing.
slide52
สร้างทัศนคติ การมองโลกในแง่ดี

Gain strength from the Positive and don’t be sapped by the Negative