Download
abb case n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ABB-case PowerPoint Presentation

ABB-case

209 Views Download Presentation
Download Presentation

ABB-case

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ABB-case MalinNylander Malny745 880526-0026

  2. Lärdomarfråncaset • Det är viktigt att den personliga relationen och kommunikationen mellan säljare, i detta fall KAM, och köpare fungerar bra • Det är viktigt att som säljare kunna sätta sig in i kundens situation och identifiera dess behov, för att på bästa sätt finna lösningar till kundens problem med de egna produkterna • Det är av största vikt att hela det säljande företaget är informerade och insatta i kundstrategier för att kunna agera som ”ett företag” och undvika att ge motstridiga budskap till kund • Relationer som byggs är mycket bräckliga och kan lätt fördärvas • Globalisering och konsolidering av företag och funktioner inom företag medför både risker och möjligheter för leverantörer, detta i form av påtvingade relationer såväl som möjligheter till att bygga nya framgångsrika relationer

  3. Feedback förupplägget Positivt • Lämpligsalförupplägget • Alla hade möjlighetenattvaradelaktigaochaktiva • Bra moderator somstyrdeseminarietochkom med relevantaochintressantafrågor • Läroriktgenomatt man fickmångaflerinfallsvinklargällandeproblematikenängenomattbaraläsacaset Förbättringsområden • Iblandkom vi bortfrånhuvudfrågan, till vilken vi kundeåtergått till snabbare • Detpresenteradesmycket information i PDF-filen till caset, kanske hade man kunnatfå in flerfrågorangåendedennaövriga information? • Detgårattförbättraanvändandetavtavlanochfunderaövervilketsyfteska den ha