Download
case abb f g wilson caterpillar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Case ABB, F.G Wilson & Caterpillar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Case ABB, F.G Wilson & Caterpillar

Case ABB, F.G Wilson & Caterpillar

187 Views Download Presentation
Download Presentation

Case ABB, F.G Wilson & Caterpillar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Case ABB,F.G Wilson & Caterpillar Reflektionsdokument Isak Persson, isaper272 890617-0330

  2. Lärdomar från caset • Den personliga kontakten mot kund är viktig • Kommunikationen mellan företag såväl inom företag måste fungera väl • Personliga relationer är något som kan påverka förhållanden mellan företag. Detta är något att ta hänsyn till. • Att visa att man är annorlunda än företagets befintliga leverantör kan visa sig positivt • Det kan vara farligt att sätta sig i beroende av en kund eller leverantör • Bara att benämna en kund som ”KeyCustomer” gör att kunden känner sig viktig. • Kontinuerlig kommunikation och uppföljning är mycket viktigt i en kundrelation • Det är bra att ha flera representanter från företaget med på kundmöten. T.ex. från produktion.

  3. Utvärdering av semineriet Positivt Förbättringsmöjligheter Eventuellt lite för stor grupp då vissa inte fick prata så mycket Tydligare diskussionspunkter kan underlätta Vissa svar tenderade till att spåra iväg från ursprungsfrågan och gav då hela diskussionen en helt ny riktning • Det sätter en högre press på förberedelser • Kräver ett aktivt deltagande då man hela tiden kan få ordet • Lätt att lära av varandra då många åsikter och idéer vädras • Överlag upplevde jag seminariet som bra och skulle kunna tänka mig att delta i liknande seminarier i framtiden