1 / 2

1. Tu pod krí ž om zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká.

1. Tu pod krí ž om zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká. Strach, boles ť i ž ia ľ sa neznámym stal, ke ď v slzách na krí ž pozerám.  2. Si spomínam na slávny de ň , ke ď pod krí ž om padnú ť som smel. Ke ď Bo ž í mi Syn s ň al bremeno vín, v jas premenil strašlivý tieň.

melora
Download Presentation

1. Tu pod krí ž om zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1. Tu pod krížom zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká. Strach, bolesť i žiaľ sa neznámym stal, keď v slzách na kríž pozerám.  2. Si spomínam na slávny deň, keď pod krížom padnúť som smel. Keď Boží mi Syn sňal bremeno vín, v jas premenil strašlivý tieň. Ref1. Klince nedržali na kríži Ťa, viem, ani ľudská zloba, môj Ťa držel hriech. Klince nedržali na kríži Ťa, viem, iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel.

  2. 3. Já na Teba hľadím, môj Pán, plný si bolestí, rán. Tá milosti moc, už minula noc, dnes od hriechov slobodu mám. Ref2. Klince nedržali na kríži Ťa, viem, ani ľudská zloba, môj Ťa držel hriech. Klince nedržali na kríži Ťa, viem, iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel.

More Related