Download
hinduizmus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hinduizmus PowerPoint Presentation

Hinduizmus

679 Views Download Presentation
Download Presentation

Hinduizmus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hinduizmus

 2. Hinduizmus – Sanatana Dharma • zrodil sa v Indii pred viac ako 4 000 rokmi. • patrí k najstarším náboženstvám sveta. Je založený na védach a je pokračovaním védskeho náboženstva • hinduizmus je spoločensko - ekonomický systém, ktorého podstatou je príslušnosť ku kaste a rodine. Hinduistom sa človek nestáva, ale rodí. • pomenovanie hinduizmus pochádza z perzského slova HINDU, čo znamená Ind, indický. Ide o sumárne označenie pre všetky domáce náboženské tradície v Indii • obyvatelia Indie používajú slovné spojenie SANATANA DHARMA – večná náuka a zákon • Hinduizmus nemá zakladateľa, ani hlavného proroka

 3. Hinduizmus - základy Základom hinduizmu je staroindické učenie • o zákonitosti – drahma • čine a odplate – karma • neubližovaní – ahinsa • vyslobodení – mókša Cieľom je žiť príkladným životom – veria reinkarnáciu.

 4. Hinduizmus – poňatie života • Základom všetkého je Brahman – čosi večné, nestvorené a nekonečné. V Brahman všetko začína a končí . • Život je kruh, ktorý začína bodom narodenia a končí bodom smrti. Tento bod je zároveň ďalším bodom narodenia, začiatkom nového kruhu života - Samsáry. Jednotlivec prechádza mnohými existenciami. • Hinduisti veria, že život sa opakuje v cykle znovuzrodení - reinkarnácii. Kvalita nového života je daná karmou z minulých životov. Dobrý život zlepšuje šance na lepší budúci život. • Karma – „skutok“, je súhrnom skutkov, konania človeka v živote, ktoré ovplyvnia jeho narodenie do ďalšieho života – karmický zákon • Cieľom je vyslobodenie z kolobehu narodení a úmrtí - mókša. Najlepším miestom na smrť je práve Váránasí – kto tu vydýchne naposledy, dosiahne spasenie, „mókšu“ a už sa znova nenarodí.

 5. Hinduizmus - bohovia Hinduisti uctievajú mnoho bohov, pričom každý z nich predstavuje súčasť absolútna. Niektorí bohovia majú aj niekoľko rôznych vtelení. Hinduisti si môžu vybrať svojho obľúbeného boha. Najdôležitejší bohovia: • Brahma – stvoriteľ vesmíru • Višnu – ochranca sveta, udržiavateľ rovnováhy medzi silami dobra a zla. • Šiva– ničiteľ, ovláda život aj smrť. Spolu tvoria trojicu – Trimurti.Každý z trojice bohov má svoju konkrétnu úlohu, presne zadelenú aktivitu – Išváru.

 6. Trimurti

 7. Brahma - stvoriteľ vesmíru Brahma má štyri ruky, ktoré symbolizujú štyri svetové strany a štyri tváre, čo znamená, že spája v sebe všetky strany sveta a môže byť v každom čase na každom mieste sveta. V indickej mytológii sa Brahma rodí z Kvetu lotosu vyrastajúceho z pupku spiaceho Višnu. Po stvorení vesmíru sa Višnu prebúdza a berie ho do svojej starostlivosti. Úlohou Brahmu je množstvo zjednotiť tak, aby tvorilo prvotnú jednotu.

 8. Sarasvátí – Brahmova manželka • Sarasvátí - bohyňa poznania, vedy, učenia, pravdy, poézie a hudby • pripisuje sa jej vynájdenie jazyka hinduistických svätých textov - - Sanskritu. • Sarasvátí je Šakti - energiou, ktorá vychádza z Brahmu • symbolizuje plodnosť, matku všetkého tvorstva • nazýva sa aj Bohyňou vôd, pričom sa myslí aj na rieky aj na vody pravdy

 9. Višnu - udržiavateľ Višnu je všeprenikajúci Boh udržiavateľ . Má dozor nad ľudským osudom. Jeho hlavnou úlohou je udržiavať rovnováhu medzi silami dobra a zla. Podľa zjavených písiem sa Višnu neustále približuje v podobe 10 inkarnácií – avatárov. Kedykoľvek je svet v nebezpečenstve, zostupuje ako avatára, aby zachránil ľudstvo pred mravnou a tým aj všeobecnou skazou. Višnu je v písmach opísaný ako zdroj všetkých duchovných a hmotných svetov. Je to boh láskavý a má dobrú povahu. Je symbolom božskej lásky. Spí na oceáne, ktorý symbolizuje chaos.

 10. Zľava : Matshya- Ryba, Kurma, Varáha, Narasima, Vámana, Parašráma, Ráma, Balaráma, Krišna a Kalki 10 inkarnácií Višnu

 11. Lakšmí – Višnova manželka • Lakšmí je krásna bohyňa vychádzajúca z lotosového kvetu. • Je bohyňou šťastia, rodiny a bohatstva • na obrazoch sa jej z dlane sypú zlaté mince • kde býva Lakšmí, tam vládne domáce šťastie a blahobyt.

 12. Šiva - ničiteľ Šiva je Ničiteľom sveta, ale je predstaviteľom aj Najvyššieho dobra. Šiva je bohom absurdít a paradoxov – on najprv stvorené zničí (čo Brahma stvoril), a potom stvorí nové. Je pôvodcom dobra i zla. Je mimoriadne dynamický, ale i pokojný. Znázorňuje sa s množstvom rúk, ktoré znamenajú vždy dvojicu krajností – dobro a zlo, život a smrť, rúk môže byť neobmedzene veľa, ale vždy v podobe dvojíc. Od 12. storočia sa znázorňuje ako Kráľ tanečníkov, inkarnácia kozmickej energie. Tanec hovorí o rytme, ktorý existuje v celom stvoriteľstve, aj v srdci jednotlivca. Ako boh tanca ukončuje jeden život, aby sa mohol začať nový cyklus.

 13. Tancujúci Šiva Ohnivý kruh predstavuje vesmírnu energiu Búšením na bubon privoláva nového tvora k životu Šiva nesie plameň ako symbol ničenia Šivova ľavá noha je symbolom oslobodenia Šiva tancuje na tele porazeného démona nevedomosti

 14. Život Šivu Šiva je aj bohom jogínov, sebakontroly, ale zároveň aj milencom svojej Šakti – Parvati. Je pánom jógy, bytosťou schopnou úplného uvoľnenia tela a mysle. Je veľkým askétom a vzorom miliónom potulných askétov, ktorí sa vzdali svetského života a vydali sa na cestu odriekania ku konečnému oslobodeniu. Tým sa Šiva stáva zosobnením cesty meditácie a cesty poznania. Veľké množstvo príbehov o Šivovi a jeho rodine obsahuje návod ku kľudnému a múdremu prežitiu života a hľadaniu dokonalosti.

 15. Párvati – Šivova manželka • Párvatí je dcéra Himalája. Vyjadruje energiu a zmenu vychádzajúcu z večnej a nemennej božskej podstaty Šivu • vyskytuje sa v mnohých formách, od cnostnej Satí, cez mocnú Durgu až po bohyňu smrti Káli.

 16. Káli Kálí je bohyňa smrti a skazy. Zobrazovali ju s čiernym telom, červenou tvárou a desiatymi rukami držiacimi zbrane. Má náhrdelník z 50 ľudských hláv, sukňu z ľudských rúk, v ruke drží čerstvo odťatú hlavu a zakrvavený meč, má vyplazený jazyk. Predstavuje moc času – času, ktorý znímame ale voči ktorému sme bezmocní.

 17. Durga • Durga ako matka vesmíru je zosobnením nežnej lásky. • ako matka a stvoriteľka však má aj záhadnú silu, je zosobnením múdrosti, poznania a pamäti • Je pôvabná a nádherná, zároveň je však desivá

 18. Ganéša– sloní boh múdrosti a sily Ganéša je synom Šivy a jeho manželky Párvatí. Patrí k najobľúbenejším vedľajším bohom. Hinduisti sa mu klaňajú pred tým, ako sa vydajú na cestu, pretože veria, že odstraňuje prekážky, je bohom šťasteny.    . Ganéšov zrod i spôsob straty ľudskej hlavy sa líšia. Známa je legenda, že Šiva bojoval s démonmi a Párvatíi bola osamotená. Z nostalgie stvorila malého chlapca a keď sa Šiva vrátil z bojiska, Ganéš ho nechcel pustiť k matke, lebo ho nepoznal. Šiva mu od zlosti odtrhol hlavu, ale keď mu Párvatíi povedala, že je to jej syn, Šiva mu chcel vrátiť hlavu. Bol však veľmi mocný a odhodil ju príliš ďaleko, aby ju našiel. Rozhodol sa teda, že prvému tvorovi, ktorého stretne, odtrhne hlavu a nasadí ju na svojho syna. Týmto tvorom bol slon. Ganéša má tak hlavu zo slona, ktorá zároveň symbolizuje, že je najväčší a najmúdrejší medzi zvieratami.

 19. Hinduistické symboly OM - posvätný symbol , ktorý sa dáva na začiatok všetkých hinduistických textov. Symbol, ktorý zobrazuje toto posvätné slovo sa nazývaOmkar. Om sa často píše aj ako AUM. OM” je indický a tibetský znak, objavujúci sa v rôznych náboženstvách a vyznaniach. Znak tvorí vizuálnu formu magického znaku - mantry, uľahčuje prežitie stavu osvietenia a jednoty s najvyšším. Uložený na kvete lotosu uvádza do stavu dávajúceho silu a ukľudnenie. J e symbolom absolutna, jednoty a múdrosti.

 20. Učenie hinduizmu • Nirvána – pokoj bez prevteľovania • Ahinsa – nenásilie – úcta ku všetkému živému • Varna – kastovný systém, rozdeľuje spoločnosť do pevne vymedzených tried – kást. • Karma – skutky z minulého života sú príčinou terajšieho postavenia v živote. Dobré alebo zlé činy zapríčiňujú prevtelenie do vyššieho alebo nižšieho stupňa • Reinkarnácia – po smrti človeka sa jeho duša vracia na svet v inom tele, kým sa z kolobehu znovuzrodení nevyslobodí. Cieľom veriacich je vyslobodenie z kolobehu životov - mókša

 21. Cesty vyslobodenia • Každý hinduista si môže vybrať jeden z troch spôsobov duchovného • života vedúceho k vyslobodeniu: • karma - márgu = cesta činu - znamená cestu obete • bhakti - márgu = cesta oddanej lásky k bohu, to znamená úprimne milovať celý svet a boha, nerozdeľovať skutočnosti na dobré a zlé • džňána - márgu = cesta poznania a pochopenia myšlienky hinduizmu. Podľa nej brahma a átman ( duša človeka ) sú to isté, neexistuje žiadne Ja a Ty. Tento duchovaný prístup znamená vysokú filozofiu absolútneho monoizmu. • nájdenie si vlastnej cesty . Askéti, pustovníci a iní potulní hľadači pravdy putujú po celej Indii, venujú sa askéze, meditácii a jogínskym cvičeniam. Svojho životného údelu podľa kastového zriadenia sa veľmi nepridržiavali a nezaujímali ich ani prvé tri ášramy.

 22. Varna – kastovný systém • Varny – sú štyri hlavné skupiny spoločnosti. Podľa hymnu z Rigvédy vznikli pri • stvorení sveta, keď bohovia obetovali prvotné stvorenie Purušu a z kúskov jeho tela vytvorili svet. Z úst, ramien, nôh a chodidiel vznikli štyri spoločenské triedy: • Brahmani - najvyššia vrstva - kňazi s privilegovaných postavením v spoločnosti • Kšatrijovia - kasta bojovníkov, panovníkov, ktorý mali v rukách svetskú moc • Vaišjovia - kasta obchodníkov, statkárov, roľníkov • Šúdrovia- remeselníci a pomocníci, najnižšia kasta, vykonávajú najťažšie práce • Páriovia – najnižšia vrstva spoločnosti –nedotknuteľní (daliti – utláčaní) • Hinduistom sa človek nestáva, ale sa rodí do určitej kasty. Tá určuje zamestnanie, • možný okruh životných partnerov, dokonca aj to, s kým môže sedieť pri jednom • stole. Prechod z jednej kasty do druhej nie je počas života možný.

 23. SANSKÁRY – iniciačné rituály •  Sú to rituály, ktoré sprevádzajú kľúčové obdobia ľudského života • – narodenie, dospievanie, svadba a smrť. Pomáhajú človeku prejsť do ďalšieho životného štádia: • Pri narodení dieťa rituálne umyjú, ako symbol očistenia ho aj vystrihajú dohola a na jazyk mu medom napíšu posvätnú slabiku óm. Obradom namkaran dávajú dieťaťu meno. • Rituálom upanajany uvedú mladíka k brahmanovi. Tam dostane posvätné vlákno, ktoré nosí po celý život, študuje písma a učí sa mantru z Rigvédy • Svadba trvá až 12 dní, počas ktorých sa oslavuje, hoduje, tancuje a konajú sa rôzne náboženské obrady • Smrť: hinduistický veriaci nie je pochovaný, ale je spálený na hranici, ktorú zapáli najstarší syn a kosti zomrelého sa hodia do rieky (Gangy), aby sa očistila a uvoľnila duša mŕtveho.

 24. Ganga Ma – Matka Gangalegenda o vzniku rieky Každú noc sa na oblohe ligotala posvätná rieka Ganga, zatiaľ čo zem vysychala. Brahma, Stvoriteľ a Udržiavateľ sveta, sa napokon zľutoval a prisľúbil zbožnému kráľovi Bhágirathovi, že rieka potečie na zem, aby ju napojila. Kráľ sa však obával, že rútiaci sa vodný príval spustoší zem, preto poprosil boha Šivu o pomoc pri spútaní vôd. Boh preto prikázal rieke, aby tiekla cez vrkoče kráľových vlasov. Odvtedy stekajú vody Gangy zo svahov Himalájí rozdelené na sedem prúdov. Hinduisti veria, že rieka bola zoslaná na zem z neba, aby očistila ľudské duše, má moc oslobodzovať a túžia zomrieť vo Váránasí. Tým sa zníži počet prevtelení, ktoré musí človek prekonať, kým sa jeho duša po dosiahnutí dokonalosti rozplynie v absolútne.

 25. Kúpeľ v rieke Ganga - Váránasí

 26. Spaľovanie mŕtvych Mŕtvych najprv namočia do rieky Gangy, potom spália na hranici a popol rozptýlia nad riekou . Tým dosiahnu vyslobodenie z cyklu neustáleho znovuzrodenia – mókši. Stávajú sa čiastočkou večného kolobehu vodstva.

 27. Sviatky • Veľké sviatky - vyše 400 do roka - sa líšia podľa krajov, božstiev a podľa siekt. • Zúčastňujú sa na nich nesmierne davy ľudí. • Najdôležitejšie sviatky v Indii : • Pongal - slávi sa na juhu Indie, kde sa v januári oslavuje prvá úroda ryže a vzdáva sa úcta domácim zvieratám • sviatok Šivarátrí - na počesť boha Šivu, počas ktorého veriaci musia stráviť jednu februárovú noc v sviatočnom chráme špeciálne vyzdobenom • sviatok Holí - je to sviatok farieb a uctievaniana počesť boha Krišnu a Višnu, ktorým sa ohlasuje príchod jari. Je to oslava hinduistického Nového roka. Vtedy sa rušia všetky bežné sociálne hranice. Ženy bijú mužov a príslušníci všetkých kást bez rozdielu sa ohadzujú farbou. Každý sa posype púdrom a postrieka sa vodou zafarbenou na červeno, symbolizujúcou novú krv, prúdiacu v žilách. • Divalí - Jesenný sviatok svetiel a bohyne šťasteny Lakšmí • sviatok Navaratrí- Na počesť niektorého ženského božstva a podobne.

 28. Sviatky

 29. Kumbh Melá Veľký sviatok džbánov • Hinduistický sviatok Kumbh Melá patrí k najväčším • pravidelným náboženským zhromaždeniam na svete. Koná sa na mieste, kde sa do Gangy vlievajú rieky Jamuna a Sárasvatí. Hinduisti veria, že ponorením sa do vôd svätej rieky zo seba zmyjú hriechy, vyslobodia sa z kolobehu znovuzrodenia a dosiahnu Nirvánu. • sviatok trvá šesť týždňov • počas sviatku Kumbh Melá sa do Gangy ponorí 70 miliónov hinduistov • sviatok je pomenovaný podľa mýtu o zápase bohov a démonov o džbán sómy - nektáru, ktorý zaručuje nesmrteľnosť. Podľa legendy jeden z bohov pri úteku s džbánom vyšplechol kvapky sómy na štvoricu posvätných miest. Práve preto sa Kumbh Méla koná každé tri roky v jednom zo štyroch miest – Alláhábáde, Násiku, Haridvare a Udždžaine. • každých 12 rokoch sa koná väčší festival Mahá Kumbh Méla. • pre tých, ktorí na sviatok nemôžu prísť, naberajú príbuzní vodu do nádob a odnášajú si ju domov.

 30. Posvätné zviera • Posvätným zvieraťom hinduistov je krava - symbol vesmíru, živým • symbolom bohyne Matky Zeme a jej obdarovávania človečenstva. • Kŕmenie kravy predstavuje náboženský obrad. Moč kravy je • posvätnou látkou a používa sa v obradoch očistenia tých, ktorí • porušili pravidlá kasty. • Poskytuje päť božích darov: • Mlieko • jogurt • maslo • moč • kravinec

 31. Štyri ciele života • Káma – telesná rozkoš • Artha – prosperita • Dharma - etika, resp. pravé konanie, mravná povinnosť človeka. Nie je rovnaká pre všetkých. Závisí od príslušnosti k istej kaste • 4. Mókša - konečný cieľ človeka , dosiahnutie osvietenia

 32. Ďakujeme za pozornosť Spracovala: Mgr. Iveta Polkorábová Zdroje: Všeobecná obrazová encyklopédia Univerzum Učebnica Zemepisu 9 internet