Download
hinduizam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HINDUIZAM PowerPoint Presentation

HINDUIZAM

1207 Views Download Presentation
Download Presentation

HINDUIZAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HINDUIZAM

  2. Bogovi (Krišna,Šiva...) točke na čelu HINDUIZAM karma Indija, Nepal joga svastika Vede (svete knjige)

  3. Hinduizam u svijetu i u Aziji

  4. svastika Svastika

  5. Bogovi

  6. Veda (sveta knjiga)

  7. Hinduistički hramovi

  8. Simbol hiduizma

  9. Litaratura i izvori - nastava geografije - Wikipedija

  10. Izradila:RominaIbrahimović6.a, OŠ Sesvetska Sopnica