Download
kysl da de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KYSLÉ DAŽDE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KYSLÉ DAŽDE

KYSLÉ DAŽDE

1129 Views Download Presentation
Download Presentation

KYSLÉ DAŽDE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KYSLÉ DAŽDE

  2. OBSAH • Čo sú to kyslé dažde ? • Ako vznikajú ? • Sú pre nás užitočné alebo nie ? • Ako by sme sa ich mohli zbaviť ? • Jeho vplyv na živé organizmy v prírode

  3. Čo sú to kyslé dažde ? • Pojem kyslý dážď je niekedy použitý vo všeobecnejšom význame, ktorý zahŕňa všetky formy kyslého spádu - mokrý spád : kedy kyselinotvorné plyny a častice sú splachované dažďom a inými zrážkami, a suchý spád, keď sa plyny a častice ukladajú na povrch Zeme bez prítomnosti zrážok.

  4. Ako vznikajú ? • Kyslý dážď vzniká následkom úniku oxidu siričitého a oxidov dusíka do atmosféry, kde prejdú chemickými premenami a sú rozpustené v kvapkách vody v oblakoch.

  5. Sú pre nás užitočné alebo nie ? • Kyslé dažde vyplavujú z pôdy mnohé mikroprvky (napr. vápnik, mangán, sodík, draslík), čím sa výrazné zhoršuje jej kvalita a aj kvalita vodného prostredia. Kyslé dažde však môžu extrahovať z pôdy do vodného prostredia aj toxické prvky (napr. hliník, meď, ortuť, olovo, nikel, berýlium, cín). Takto otrávená voda potom výrazné zasahuje do prírodných ekosystémov.

  6. Ako by sme sa ich mohli zbaviť ? • V USA, množstvo uhoľných elektrární používa odsírovanie spalín, aby sa odstránili plyny obsahujúce síru. Nahradiť zle vplývajúce elektrárne na ovzdušie tým, že ich nahradíme ekologickejšími, napr. elektrárňou na biomasu. A k celkovému zabráneniu znečisťovania ovzdušia môže prispieť každý z nás- menej chodiť autom, úsporne používať v domácnosti vodu či kúrenie.

  7. Jeho vplyv na živé organizmy v prírode • Živé organizmy v pôde môžu byť vážne poškodené kyslými dažďami. Niektoré tropické mikroorganizmy dokážu rýchlo stráviť kyseliny ale iné typy mikroorganizmov nedokážu znášať nízke hodnoty pH a hynú. Enzýmy týchto mikroorganizmov sú kyselinami denaturované (zmenia tvar a stanú sa nefunkčnými).

  8. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ !!!!!!!!!!!!!! ☺ :* :* :* :* :* :* :* :* :* ☺ VYPRACOVALI : Marianna Drdáková Karin Karola Perrotová :*