1 / 56

U. S. Steel Ko ice a ich vplyv na ivotn prostredie regi nu Ko ice okolie

U.S.STEEL KO?ICE, S.R.O. A ICH VPLYV NA ?IVOTN? PROSTREDIE REGI?NU KO?ICE - OKOLIE. V?chodoslovensk? ?eleziarne, n?rodn? podnik, so s?dlom v?Ko?iciach, boli zriaden? 1.apr?la 1959 listom Ministerstva hutn?ctva priemyslu a?rudn?ch ban? zo dna 31.3.1959. V?robn? program bol stanoven? v?oblasti v?roby ?eleza, ocele, v?robkov zo ?eleza, ocele, v?roby ?iaruvzdorn?ch hm?t a?stav?v, v?roby v?robkov z?vysokopecnej trosky, v?robkov anorganickej ch?mie a?koksoch?mie, v?penca a?v?pna..

rea
Download Presentation

U. S. Steel Ko ice a ich vplyv na ivotn prostredie regi nu Ko ice okolie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. U. S. Steel Košice a ich vplyv na životné prostredie regiónu Košice – okolie Mgr. Špegárová Dajana ZŠ Poproc, Školská 3

  2. U.S.STEEL KOŠICE, S.R.O. A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE REGIÓNU KOŠICE - OKOLIE Východoslovenské železiarne, národný podnik, so sídlom v Košiciach, boli zriadené 1.apríla 1959 listom Ministerstva hutníctva priemyslu a rudných baní zo dna 31.3.1959. Výrobný program bol stanovený v oblasti výroby železa, ocele, výrobkov zo železa, ocele, výroby žiaruvzdorných hmôt a stavív, výroby výrobkov z vysokopecnej trosky, výrobkov anorganickej chémie a koksochémie, vápenca a vápna.

  13. M I N U L O S T 1959 – 1965 postupné spúštanie jednotlivých technologických zariadení do prevádzky 1965 – 1989 - VSŽ najväcší znecistovatel ŽP v oblasti ovzdušia – na znecistovaní sa najväcšou mierou podielali vysoké pece, oceliarne, koksovna a tepláren volné vypúštanie znecistených odpadových vôd neekologické skládkovanie všetkých druhov odpadov 1990 – 1992 prijatie zákonov v oblasti ochrany ŽP /vznik MŽP SR/ vznik odboru Inšpekcie ekológie stanovenie strategických zámerov v oblasti ochrany ŽP 1992 – 2000 monitoring vplyvu výroby na ŽP ukoncenie prevádzky 4 hlbinných pecí (1996), VKB 2 (1992) a smolnej koksovne (1996) spustenie COV do prevádzky (1991) ekologizácia kotlov K 4 a K 5 (1994, 1999) plynofikácia kotla K 1 (1996) ekologizácia odkalísk oceliarenských kalov (1995-2000) výmena dverí VKB 3 a VKB 1 (1996 – 2000) neutralizacná stanica SVa (1995-2000) odsávanie odlievární VP 2 a VP 3 (1993, 1998) biologická cistiaren odpadových vôd Koksovne (2000) ukoncenie využívania freónov ako chladív (1994-1999) ukoncenie prevádzkovania neekologických skládok (2000) budovanie EMS podla ISO 14001

  14. SÚCASNOST Trvalý vývoj legislatívy v oblasti ŽP na Slovensku a prispôsobovanie sa normám EÚ prijímanie nových zákonov v oblasti ŽP zmeny metodík monitorovania kvality ŽP zmeny poplatkov za znecistovanie ŽP zmeny limitov znecistenia ovzdušia a vôd nová kategorizácia odpadov, skládok zmeny podmienok prevádzkovania technologických zariadení budovanie informacného systému vplyvu výroby na ŽP Ochrana ovzdušia Ovzdušie tvorí plynný obal Zeme. Je základnou zložkou biosféry, bez ktorej by nebola možná Existencia súcasných foriem života na Zemi. Cistý vzduch, neobsahujúci žiadny prach ani plynné znecistujúce látky, je ideálnym pojmom a v prírode sa nevyskytuje.V súcasnosti je najohrozenejšou zložkou prírodného prostredia a jeho znecistenie narastá. Clovek denne vdýchne asi 15 kg vzduchu, t.j. aj pomerne malé množstvá škodlivín ovplyvnujú ludský organizmus a jeho zdravotný stav.Znecistenie ovzdušia oznacuje prítomnost (obsah, imisiu) znecistujúcich látok v ovzduší. Zdroje znecistovania ovzdušia (ZZO) – technologické celky, sklady a skládky palív, surovín a produktov, skládky odpadov, lomy a iné plochy s možnostou zaparenia, horenia alebo úletu znecistujúcich látok a iné stavby, objekty, zariadenia a cinnosti, ktoré výrazne znecistujú alebo môžu znecistovat ovzdušie.

  15. Odlucovac znecistujúcich látok – zariadenie, ktorého pomocou sa odstranujú znecistujúce látky z technologického plynu alebo sa znižuje ich koncentrácia. Emisie -znecistujúce látky tuhého ,kvapalného alebo plynného skupenstva, ktoré sa ako súcast odpadových plynov odvádzajú zo zdroja znecistovania. Emisie -znecistujúce látky obsiahnuté vo vonkajšom ovzduší., v užšom význame objemový alebo hmotnostný podiel alebo hmotnostná koncentrácia znecistujúcich látok v ovzduší., emisie vznikajú rozptýlením, prenosovými javmi a prípadnými fyzikálno-chemickými zmenami emisií. Emisný limit -najvyššia prípustná miera vypúštania znecistujúcej látky do ovzdušia zo zdroja znecistovania, vyjadrená ako hmotnostná koncentrácia znecistujúcej látky v odpadových plynoch alebo hmotnostný tok znecistujúcej látky za jednotku casu. Emisný limit -najvyššia prípustná koncentrácia znecistujúcej látky obsiahnutá v ovzduší. V rámci ochrany ovzdušia sa realizuje: kontrola najdôležitejších zdrojov znecistovania ovzdušia monitorovanie emisií prostredníctvom AMS postupná ekologizácia emisným limitom nevyhovujúcich zariadení nárast poplatkov za vypúštanie emisií – legislatívny tlak EÚ legislatívne stanovené casové horizonty pre ekologizáciu emisný monitoring, prašný spád v rámci areálu a okolia USSK úhrada škôd na polnohospodárskej produkcii a lesoch

  16. Z d r o j e znecistovania ovzdušia v USSK USSK je prevádzkovatelom 6 velkých ZZO, 17 stredných ZZO a 2 malých ZZO podla zákona c.478/2002 Z. z. V rámci uvedených zdrojov je evidovaných 116 technologických zariadení, ktoré vypúštajú emisie z takmer 220 miest vypúštania. Za vypúštané emisie sa štátu odvádzajú poplatky za znecistovanie a preto je nutné minimalizovat množstvo emisií.

  17. I n v e s t í c i e v oblasti ochrany ovzdušia Spolocnost USSK presadzuje do svojich investicných plánov akcie,ktorých cielom je dosiahnutie zníženia emisií s dôrazom na legislatívne požiadavky. V minulosti to boli tieto projekty: výmena elektrostatického odlucovaca (EO) za látkový filter ( LF) na kotly c.4 a 5 plynofikácia kotla c.1 odprášenie odlievární VP c.2 a 3 výmena dverí na VKB 1 a 3 odstavenie starých benzolových praciek a výstavba novej benzolovej pracky v DZ Koksovna odprášenie spekacích pásov Aglomerácie s kontinuálnym monitorovaním vypúštaných emisií kontinuálne monitorovanie emisií kotlov c. 1,4,5,6 emisné monitorovacie stanice inštalované v obciach Velká Ida, Haniska a Polov výmena EO za LF na kotli c.2 s kontinuálnym monitorovaním emisií

  18. V najbližšom období sa bude realizovat výstavba a rekonštrukcia nasledujúcich odprašovacích zariadení: rekonštrukcia filtra K3 suché odprašovanie plynov pri vytlacovaní koksu VKB 1 a 3 sekundárne odprášenie hút DZ OC bezemisné plnenie koksovacích komôr hermetizácia chémie DZ Koksovna RaM elektrostatických odlucovacov DZ VP-Rudné mosty Odprášenie mlynice koksu a vápenca Po realizácii všetkých projektov sa ráta s tým, že spolocnost výrazne zníži množstvo vypúštaných emisií TZL do ovzdušia oproti súcasnému stavu.

  19. Ochrana vôd Voda je základnou zložkou ŽP a nevyhnutnou podmienkou existencie života na Zemi. Tvorí základnú cast hydrosféry, kde rozlohou pokrýva 2/3 zemského povrchu. Ale iba 3 % tvoria zásoby sladkej vody a z toho 2,4% je viazaná v lade a snehu. Z chemického hladiska molekula vody je zlúceninou 2 atómov vodíka a 1 atómu kyslíka. Je najdôležitejším a takmer univerzálnym rozpúštadlom. V USSK tvorí jeden zo základných prostriedkov vo výrobnom procese. V USSK sa vody delia: podla odberu na podzemné a povrchové podla použitia na pitné a priemyselné podla ich vzniku na odpadové, ktoré môžu byt: splaškové odpadové vody (OV) priemyselné OV voda z povrchového odtoku priesakové OV Klasifikácia povrchových vôd podla ich akosti je založená na stanovení vybraných ukazovatelov, ktoré sa rozdelujú do 6 skupín: ukazovatele kyslíkového režimu ukazovatele základného chemického a fyzikálneho zloženia osobitné ukazovatele tažké kovy biologické ukazovatele rádioaktivita

  20. K o l o b e h vody v USSK pozostáva: z odberu povrchovej vody na priemyselné úcely a podzemnej na pitné úcely z využitia tejto vody vo výrobnom procese z vypúštania odpadových vôd do kanalizácie z cistenia odpadových vôd na neutralizacných staniciach, biologickej cistiarni OV Koksovne a cistiarni OV Sokolanoch z vypúštania do Sokolanského potoka zo spätného využívania vycistených OV vo výrobnom procese Vypúštanie odpadových vôd do kanalizácie: Odpadovými vodami sú použité povrchové vody, podzemné vody a osobitné vody, pokial majú po použití zmenenú kvalitu, najmä zloženie alebo teplotu, a priesakové vody z odkalísk alebo zo skládok odpadu. Odpadové vody majú charakter splaškových OV, priemyselných OV a komunálnych OV. Množstvo a kvalita vypúštaných OV do kanalizácie je urcená kanalizacným poriadkom USSK, v ktorom sú definované podmienky, za ktorých je možné vypúštat OV (limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia) a spôsob kontroly kvality vypúštaných OV. Povinnostou producentov OV je dodržiavat plnenie podmienok kanalizacného poriadku, aby nebol ohrozený plynulý chod koncového stupna cistenia odpadových vôd v Sokolanoch.

  22. I n v e s t i c n é akcie USSK v oblasti vodného hospodárstva V predchádzajúcom období boli realizované tieto investicné akcie: RaM Neutralizacnej stanice KORAD RaM Neutralizacnej stanice DZ SVa Biologická cistiaren odpadových vôd DZ Koksovna Ekologizácia kalového hospodárstva – 1.etapa (strojné odvodnenie kalov) RaM COV Sokolany

  23. P l á n o v a n é i n v e s t i c n é akcie USSK zvýšenie využitia vycistených vôd z COV ekologizácia havarijných nádrží VP kalu monitoring OV – 2.etapa neutralizacná stanica SVa ekologizácia NS 1 rekultivácia kalových polí CHÚV Krásna likvidácia fenolovodu zabránenie havarijným stavom na Sokolanskom potoku zníženie ekologickej zátaže z jednotlivých DZ

  24. Odpady Odpad je hnutelná vec, ktorej sa jej držitel zbavuje, chce sa jej zbavit, alebo je v súlade s legislatívou SR a osobitnými predpismi povinný sa jej zbavit. Delí sa na: 1. „O“ – odpad nie nebezpecný – taký, ktorý nemá žiadnu nebezpecnú vlastnost 2. „N“ – nebezpecný odpad – taký, ktorý má jednu alebo viac nebezpecných vlastností. D r u h y odpadov vznikajúcich v spolocnosti USSK: Odpady v USSK možno podla procesu ich vzniku rozdelit na: technologické odpady – 69% odpady z údržbárskej cinnosti – 30% komunálne odpady – 1% Podstatnú cast odpadov v USSK predstavujú technologické odpady, teda odpady, ktoré vznikajú ako vedlajší produkt pri hlavných výrobných cinnostiach jednotlivých DZ. V rámci odpadov sa realizuje: produkcia odpadov: ostatné – 51 druhov zvláštne – 20 druhov nebezpecné - 78 druhov zneškodnovanie: vlastná recyklácia – druhotné využitie - 27% na vlastných zariadeniach (skládky, odkaliská ) – 9% externými organizáciami 40% ekologizácia Suchej haldy skládky II. a III. stavebnej triedy – prevádzkovanie hospodárenie s vodami na Suchej halde skládka oceliarenských prachov -uzavretá

  25. N á k l a d y súvisiace s uložením odpadov na skládky a odkaliská: V zmysle zákona 327/1996 Z.Z. o poplatkoch je spolocnost USSK povinná odvádzat poplatky za uloženie odpadov na skládkach a odkaliskách, pricom poplatky sa odvádzajú mesacne za skutocne uložené množstvo odpadov na skládky a odkaliská na úcty MŽP SR a úcty obcí, na území ktorých sa skládky a odkaliská nachádzajú. Náklady za uloženie 1 tony odpadu na skládky USSK: skládka odpadov na nebezpecný odpad: 938,0 Sk/t skládka odpadov na nie nebezpecný odpad: 124,5 Sk/t

  26. I n v e s t i c n é akcie USSK za obdobie 1998-2001 v oblasti odpadivého hospodárstva V uplynulom období boli realizované tieto: triediaca linka na výrobu umelého hutného kameniva zberné miesta nebezpecných odpadov pre odpadové oleje spracovanie oceliarskych prachov a kalov úprava kalovej nádrže c.2 ekologizácia suchej haldy (skládka NO a NNO) hydrocyklónová separácia vysokopecných kalov ekologizácia mokrej haldy P l á n o v a n é investicné akcie USSK v oblasti odpadov využitie pevných a kvapalných odpadov z DZ Koksovna rekultivácia kalových polí CHÚV Krásna nad Hornádom centrálny zber a zneškodnovanie odpadov ochrana a monitorovanie skládky oceliarskych prachov ekologizácia kalovej nádrže c.3 jemných oceliarskych kalov DZ Oceliaren

  27. BUDÚCNOST podielat sa na implementácii noriem EÚ do slovenskej legislatívy zabezpecit trvale prevádzkovanie technologických a monitorovacích zariadení v úplnom súlade s prevádzkovou dokumentáciou a legislatívou ŽP neustále vzdelávat zamestnancov v oblasti rozvoja environmentu udržiavat a rozširovat implementáciu EMS v priereze celej spolocnosti využívat skúsenosti z ostatných závodov United States Steel LLC a unifikovat metodiky zabezpecit sprístupnenie informácií o stave ŽP v USSK (prostredníctvom website) V oblasti o c h r a n y o v z d u š i a: zrealizovat AMS na ZZO DZ Ko,VP,Oc do konca roka 2005 zrealizovat odprášenie aglomerácie do roku 2005 zrealizovat odprášenie oceliarenských hál do konca roku 2004 zrealizovat odprášenie odlievárne VP1 do konca roku 2004 odsírit koksárenský plyn do konca roku 2004 ekologizovat kotly K2 a K3 najneskôr do roku 2006 ekologizovat obsadzovanie a vytlácanie koksu VKB1 a VKB3

  29. Zdroje znecistovania ovzdušia v USSK

  32. Životné prostredie – Environment

  51. UKAZOVATELE ZNECISTENIA ODPADOVÝCH VÔD RECIPIENT: Sokolanský potok

More Related