Download
r o z t o k y n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R O Z T O K Y PowerPoint Presentation
Download Presentation
R O Z T O K Y

R O Z T O K Y

233 Views Download Presentation
Download Presentation

R O Z T O K Y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROZTOKY

  2. Kapalné roztoky definice Opakování: roztoky jsou pevné, kapalné nebo plynné stejnorodé směsi př. slitiny kovů, sklo, voda a skalice, zemní plyn Kapalné roztoky • skládají se z rozpuštěné látky (obvykle pevná látka) a rozpouštědla (kapalina) • mezi rozpouštědla patří: voda, líh, benzín, olej, ředidla- aceton,…

  3. Rozdělení roztoků (dle množství rozpuštěné látky) • nasycený roztok- při dané teplotě se v rozpouštědle další látka nerozpustí • nenasycený roztok- při dané teplotě se v rozpouštědle další látka rozpustí uč. str. 138/ tabulka 5- Rozpustnost

  4. uč. str. 138/ tabulka 5- Rozpustnost • Která látka se nejlépe rozpouští ve vodě teplé 0°C? 2) Která látka se nejlépe rozpouští ve vodě teplé 60°C? 3) Která látka se lépe rozpouští ve vodě teplejší? 4) Která látka se lépe rozpouští ve vodě studenější? 5) Všimni si: Na2CO3 . 10H2O a NaHCO3

  5. Faktory ovlivňující rychlost rozpouštění pevné látky v kapalině • teplota rozpouštědla • míchání • velikost celkového plošného povrchu zvětšuje se mletím, drcením, krájením, …