1 / 35

Hoofdstuk 2 Endogene en exogene processen Paragraaf 10 t/m 12

Hoofdstuk 2 Endogene en exogene processen Paragraaf 10 t/m 12. inhoud De vorming van gebergten (par. 10) Afbraak van gesteente (par. 11) De gesteentekringloop (par. 12). De vorming van gebergten. Daar waar de aardkorst onder druk komt te staan ontstaan

luz
Download Presentation

Hoofdstuk 2 Endogene en exogene processen Paragraaf 10 t/m 12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hoofdstuk 2Endogene en exogene processenParagraaf 10 t/m 12

 2. inhoud • De vorming van gebergten (par. 10) • Afbraak van gesteente (par. 11) • De gesteentekringloop (par. 12)

 3. De vorming van gebergten Daar waar de aardkorst onder druk komt te staan ontstaan gebergten. Dit is het geval bij convergerende / divergerende plaatranden. Daar waar de aardkorst onder druk komt te staan, ontstaan gebergten. Dit is het geval bij convergerendeplaatranden.

 4. De vorming van gebergten Welke processen dragen bij aan de vorming van gebergten?

 5. De vorming van gebergten Welke processen dragen bij aan de vorming van gebergten in fase 1? fase 1 fase 2 • - vorming van sedimentlagen • subductie • vulkanisme • plooiing van gesteentelagen • - aanvoer van sediment

 6. De vorming van gebergten Welke processen dragen bij aan de vorming van gebergten in fase 1? fase 1 fase 2 -aanvoer van sediment -vorming van sedimentlagen

 7. De vorming van gebergten Welke processen dragen bij aan de vorming van gebergten?

 8. De vorming van gebergten Vulkanisme Plooiing en opheffing van sedimentgesteente Welke processen dragen bij aan de vorming van gebergten?

 9. De vorming van gebergten fase 1 fase 2 Dankzij welk proces gaat fase 1 over in fase 2? Het breken van de aardkorstplaat waardoor het ene stuk, de oceanische korst, wegduikt onder de continentale korst.

 10. Vervorming van de aardkorst Het effect van rek en druk op de aardkorst op de lange termijn is groot! Bij welke foto horen de volgende kenmerken? -rek -druk -gesteente buigt -gesteente breekt -aardbeving -geleidelijk -aan de oppervlakte -diep in de aardkorst

 11. Vervorming van de aardkorst -druk -gesteente buigt -geleidelijk -diep in de aardkorst -rek -gesteente breekt -aardbeving -aan de oppervlakte

 12. Plooiings- of breukgebergte? Horst? Slenk? Horst Slenk Breuk Oost-Afrika: Kenia

 13. Exogene en endogene processen Het uiterlijk van de aardkorst wordt bepaald door vele krachten die er op inwerken… Van buitenaf Van binnenuit

 14. Exogene en endogene processen Het uiterlijk van de aardkorst wordt bepaald door vele krachten die er op inwerken… Exogene processen Van buitenaf Welke worden exogeen genoemd en welke endogeen? Endogene processen Van binnenuit

 15. Exogene en endogene processen Welke van de volgende processen zijn endogeen en welke zijn exogeen? Exogeen: - Verwering - Erosie - Sedimentatie - Verwering - Aardbevingen - Sedimentatie - Daling - Vulkanisme - Breukvorming - Plooiing van gesteente - Opheffing - Erosie Van buitenaf Endogeen: - Aardbevingen - Vulkanisme - Breukvorming - Plooiing van gesteente - Opheffing - Daling Van binnenuit

 16. Exogene processen Exogene krachten worden aangedreven door… de zon ▼ processen in de atmosfeer ▼ hydrologische kringloop ▼ ▼ ▼

 17. Endogene processen Endogene processen worden aangedreven door… de energie uit de aardkern ▼ beweging in de mantel ▼ platentektoniek ▼ ▼ ▼

 18. De afbraak van gebergten Hooggebergten met veel reliëf veranderen in middelgebergten en heuvelland met afgeronde vormen. Dit gebeurt dankzij exogene / endogene processen. Dit gebeurt dankzij exogeneprocessen.

 19. Gebergtevorming op dit moment Dankzij de huidige bewegingen en botsingen van aardkorstplaten!

 20. Gebergtevorming in het verleden De toen gevormde gebergten liggen als volgt… Door de andere ligging van de aardkorstplaten bewogen en botsten de platen anders.

 21. De vorming van oude en jonge gebergten Door de huidige plaatbewegingen Jonge gebergten Door plaat- bewegingen in het verleden Oude gebergten

 22. Drie groepen gesteenten zandsteen marmer graniet Sedimentgesteente Metamorf gesteente Stollingsgesteente Wat zijn de uiterlijke kenmerken van deze drie gesteentegroepen?

 23. Drie groepen gesteenten Sedimentgesteente Metamorf gesteente Stollingsgesteente De uiterlijke kenmerken weerspiegelen de wijze van ontstaan: De uiterlijke kenmerken weerspiegelen de wijze van ontstaan: Sedimentatie Magma ▼ of lava Wegzakken stolt ▼ Samenpersen -gelaagd -vaak met fossielen -de oorspronkelijke sedimentdeeltjes kunnen zichtbaar zijn -geen gelaagdheid -geen fossielen -vaak zijn mineralen zichtbaar als aparte ‘vlekjes’ ? ?

 24. Metamorf gesteente steenkool marmer schist Metamorfose betekent gedaanteverandering. Metamorfose betekent ….. Metamorf gesteente ontstaat wanneer sedimentgesteente of stollingsgesteente onder hoge druk en/of temperatuur wordt omgevormd tot een ander gesteente.

 25. Metamorf gesteente: van klei tot leisteen Wat gebeurt er als klei onder druk wordt gezet? Let op, de druk wordt steeds Groter! Schalie Leisteen Klei

 26. Metamorf gesteente: van schelpen tot marmer Wat gebeurt er als schelpen onder druk worden gezet? Let op, de druk wordt steeds groter! Marmer Kalksteen Schelpen

 27. Metamorf gesteente: van veen tot steenkool Plantenresten Veen Bruinkool Steenkool Sedimentgesteente Metamorf gesteente Als de druk toeneemt

 28. Metamorfose vindt vooral plaats in subductiezones, maar waarom? Wat gebeurt met gesteente tijdens subductie? 1 Gesteente wordt de diepte in gesleurd. 2 Twee aardkorstplaten schuiven in tegengestelde richting langs elkaar. Wat gebeurt met gesteente tijdens subductie?

 29. klei Wat gebeurt er met sediment in een subductiezone? schalie leisteen Van sediment, tot sedimentgesteente, tot metamorf gesteente

 30. Gesteentekringloop 1 4 Gesteenten ontstaan en verdwijnen… Wat gebeurt er bij elke pijl? 2 3

 31. Gesteentekringloop Gesteente wordt omgesmolten en komt met vulkanisme weer omhoog. Verwering, riviertransport, sedimentatie 1 4 Gesteenten ontstaan en verdwijnen… Wat gebeurt er bij elke pijl? 2 Wegzakken en samenpersen Wordt meegesleurd de diepte in, steeds grotere druk en temperatuur. 3

 32. Gesteentekringloop 1 Hydrologische kringloop 2 Subductie 3 Vorming en omhoog komen van magma Exogene en endogene processen dragen bij aan de gesteentekringloop. Exogene en endogene processen dragen bij aan de gesteentekringloop. Exogene en endogene processen dragen bij aan de gesteentekringloop.

 33. Twee kringlopen… Basalt ontstaat bij een midoceanische rug, zakt weg in de mantel en komt weer omhoog….

More Related