Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŽÁDOST PowerPoint Presentation

ŽÁDOST

178 Views Download Presentation
Download Presentation

ŽÁDOST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ŽÁDOST Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013

  2. Žádost Cíl 3 ČR-Bavorsko • Jedna pro celý projekt – obsahuje jak českou, tak i bavor-skou část projektu • Dvojjazyčná (česko-německá)- překlad zajišťují partneři –je tozpůsobilývýdaj! • Nezbytnou součástí žádosti jsou přílohy – a to jak pro bavorskou, tak i českou část projektu. (Za českou stranu budou požadovány obdobné jako v INTERREG IIIA)! Pro přílohy je vždy nutné vytvořit dvojjazyčný (čj,nj) seznam příloh. Doporučujeme projekty předem konzultovat na české a bavorské straně u příslušných míst.

  3. Zpracování žádosti • Zpracování žádosti v MS WORD- do standardizovaného formuláře- bude k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (nebude BENEFIT!!!) • Formulář obsahuje matematické vzorce, které se počítají až při tisku. Nutno nastavit počítač dle pokynů uvedených v Žádosti! • Nezapomenout se před vlastním vyplněním seznámit s pokyny a poznámkami pod čarou Žádosti.

  4. Podání žádosti • Předkládá ji vedoucí partner projektu na příslušný kraj, příp. zemskou vládu (pokud je vedoucí partner Bavor); • Lze ji podat i na Společný technický sekretariát (JTS) programu se sídlem v Bayreuthu (ten bezodkladně přepošle příslušnému místu, které bude žádost zpracovávat) • Lze ji podat: osobně, poštou, kurýrem • Předkládá se v písemné podobě a na CD (pouze žádost + , dobrovolně přílohy)!

  5. Struktura žádosti • Pokyny • Údaje o projektu (název, umístění) • Partneři (bavorský, český, určení vedoucího partnera) • Popis projektu (výchozí situace, cíle,obsah- aktivity projektu,zajištění realizace projektu,…) • Rozpočet (položkový rozpočet, harmonogram v letech,…) • Financování (druhy,…) • Realizace projektu(4 kritéria- jejich naplnění v projektu) • Dopad projektu (popis pozitivního dopadu projektu na české a bavorské příhraničí,…) • Ostatní údaje (vliv projektu na ŽP, rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace) • Prohlášení o souhlasu • Vysvětlivky k žádosti – definice 4 kritérií přeshraniční spolupráce • Příloha žádosti - výčet partnerů podílejících se na projektu. Pokud je v projektu pouze 1 bavorský partner a 1 český partner příloha se nevyplňuje!

  6. DĚKUJI ZA POZORNOST! Ing. Lenka Nováková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Tel: 224 354 393 E-mail: novlen@mmr.cz Petra Ježková, BA Krajský úřad Plzeňského kraje Tel: 377 195 618 E-mail: petra.jezkova@kr-plzensky.cz