Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková

198 Views Download Presentation
Download Presentation

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková KÚ MSK Ostrava Zpracováno pro účely: Seminář „Projektová žádost od A do Z“

 2. PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z PRO 1. KOLO VÝZVY (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 3. Předrealizační fáze grantových projektů Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Obecné náležitosti výzvy Zpracování žádosti Obsah žádosti Benefit7 Předkládání žádosti 8. Hodnocení GP – 1. fáze 9. Hodnocení GP – 2. fáze 10. Hodnocení GP – 3. fáze 11. Hodnocení GP – 4. fáze 12. Schválení GP 13. Rozpočet Program prezentace „Projektová žádost od A do Z“ Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 4. Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 5. Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? • Projekt musí být v souladu s prioritními osami OP VK • jeden projekt musí být vždy zaměřen pouze na jednu oblast podpory • oblast podpory musí být v souladu s vyhlašovanou výzvou (tj. u výzvy plánované na 3. 4. musí být projekty zaměřeny pouze do oblastí podpory 1.1. ,1.2. nebo 1.3) Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 6. Do jakých prioritních os, oblastí podpor, je možno napsat projekt (tak, aby byl v souladu s příslušnou výzvou)? Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 7. Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? • Oprávněnost aktivit • jen aktivity rozepsané v přiloženém materiálu • projekt může být zaměřen pouze na jednu aktivitu nebo více aktivit najednou • pokud je v projektu více aktivit, jedna musí být hlavní Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 8. Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? • Projektový tým • každý žadatel je povinen vytvořit projektový tým • členy projektového týmu = projektoví manažeři = lidé přímo zapojeni do realizace projektu (s nimi musí být uzavřena PS, DoPP, DoPČ) • členové projektového týmu, včetně přesných funkcí, bude zadáváno do Benefitu již při podání žádosti Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 9. Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? • Nastavení měřitelných cílů • v každém projektu musí být nastaveny cíle tak, aby byly měřitelné = monitorovací indikátory • jedná se např. o: počet vytvořených specifických studijních materiálů, počet podpořených osob, počet proškolených pracovníků atd. • u každého indikátoru bude nutno nastavit plánovanou hodnotu = dobře zvážit nastavení indikátorů – budou vykazovány a kontrolovány v monitorovacích zprávách Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 10. Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? • Dodržování postupů při pořizování zboří a služeb • pokud příjemce nebo jeho partner nedisponuje dostatečným vybavením na realizaci projektu nebo není schopen veškeré činnosti spojené s realizací projektu zajistit pomocí vlastních zaměstnanců, může si takové vybavení, služby, případně drobné stavební úpravy uhradit z prostředků finanční podpory • nutno dodržet princip transparentnosti (uchovávat dokumentaci, jasně vymezit kritéria, vše řádně zdůvodnit) • nutno dodržet zásadu rovného přístup - přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 11. Předrealizační fáze grantových projektů Postup při výběru dodavatelů (rozhodná je cena bez DPH) Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 12. Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? • Odkud čerpat informace? • Příručka pro žadatele – finalizována MŠMT (každým dnem uveřejnění na stránkách www.msmt.cz) • Prováděcí dokument – ke stažení na stránkách www.msmt.cz či na stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz • Operační program – ke stažení na stránkách www.msmt.cz či na stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz • průběžné aktuality na stránkách kraje www.kr-moravskoslezsky.cz, www.nuts2moravskoslezsko.cz • případné dotazy směřovat na e-mail: opvk@kr-moravskoslezsky.cz • možno domluvit konzultaci projektu Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 13. Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na grantové projekty Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 14. Předrealizační fáze grantových projektů Fáze administrace 1. Výzva GP 2. Příjem GP 3. Hodnocení GP 4. Schválení GP Realizace GP Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 15. VÝZVA k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK(výzva k předkládání GP) Vyhlášení výzev je plánováno na 3. dubna 2008, a to do globálních grantů: • Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.1) • Rovné příležitosti dětí a žáků v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.2) • Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.3) Vyhlášení výzvy na: • www.nuts2moravskoslezsko.cz • www.kr-moravskoslezsky.cz Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 16. Identifikace výzvy (kolo výzvy, číslo GG, název GG) Program, prioritní osa, oblast podpory Finanční rámec (alokace, omezení finanční podpory na GP, míra podpory, omezení křížového financování, omezení výše zálohových plateb, atd. ) Podporované projekty (typ, max. doba realizace, místo realizace) Oprávnění předkladatelé(příjemci) (oprávněnost, partnerství) Podporované cílové skupiny Podporované aktivity Kritéria pro výběr projektů (obecná, specifická, spec. Bonifikace) Veřejná podpora Monitorování projektů (indikátory) Udržitelnost Termíny výzvy (vyhlášení a ukončení výzvy, termín pro předkládání projektů, kontaktní místo) Formální podoba žádosti Místo předložení Způsob výběru projektů Způsob oznámení výsledku Obecné náležitosti výzvy Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 17. Žádost obsah žádosti, předkládání, Benefit7, hodnocení a schvalování Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 18. ZPRACOVÁNÍ žádosti • vyplňuje se on-line v aplikaci • Benefit7 vč. příloh – nutná registrace • po vyplnění žádosti a její finalizaci je • přidělen žádosti unikátní „hash klíč“ • žádost dostupná na: • www.eu-zadost.cz WEBOVÁ ŽÁDOST Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 19. Obsah žádosti • Informace o projektu (název, prioritní osa, oblast podpory, obsah projektu, harmonogram, atd.) • Informace o žadateli (název, právní forma, typ žadatele, kontaktní údaje, zkušenosti s projekty a cílovou skupinou, atd. – validace ARES) • Partnerství (identifikace, kontaktní údaje, podíl na nákladech, zdůvodnění zapojení, popis zapojení, zkušenosti partnera s projekty a cílovou skupinou, atd. – validace ARES) • Popis projektu (cíle, zdůvodnění potřebnosti, cílové skupiny, zapojení a motivace cílových skupin, přínos pro cílovou skupinu, rizika projektu a opatření pro jejich eliminaci, inovativnost, vazby na jiné projekty, atd.) • Území dopadu a realizace Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 20. Klíčové aktivity (název klíčové aktivity, subjekty realizace, popis aktivity, náklady na aktivitu, výstup aktivity, atd.) Harmonogram klíčových aktivit (harmonogram jednotlivých klíčových aktivit) Realizační tým (pracovní pozice, forma, úvazek, sazba, pracovní náplň, atd.) Rozpočet projektu, přehled financování, harmonogram čerpání (podrobně ve finanční části) Horizontální témata(rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) (vliv projektu na HT, včetně popisu a zdůvodnění vlivu na HT) Kategorizace pomoci (typ hospodářské činnosti, typ území, prioritní téma) Obsah žádosti Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 21. Monitorovací indikátory (název, plánovaná hodnota, datum plánované hodnoty, atd.) Výběrové řízení (druh zadávacího řízení, způsob vyhlášení, datum vyhlášení, popis zakázky, atd.) Publicita (způsob zajištění publicity, popis aktivit zajišťující publicitu) Další projekty (další projekty žadatele v oblasti lidských zdrojů) Přílohy projektu (povinné, nepovinné) Obsah žádosti Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 22. Benefit7 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 23. PŘEDKLÁDÁNÍ žádosti Webová žádost Listinná žádost CR-ROM • finalizace žádosti • v Benefit7 • vč. příloh • www.eu-zadost.cz • tištěná webová žádost z • Benefit7 po finalizaci • přílohy • Předložení: • samostatně žádost a přílohy • Pozor !!! –„hash klíč“ web. žádosti musí souhlasit s „hash klíčem“ listinné verze • ve formátu *.pdf • předložení spolu • s listinnou verzí Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 24. Hodnocení grantových projektů Hodnoceníprobíhá ve 4 fázích: • Fáze • Hodnocení • formální 2. Fáze Hodnocení přijatelnosti 3. Fáze Věcné hodnocení 4. Fáze Výběrová komise Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 25. Shodnost elektronické a tištěné žádosti Žádost dodána v listinné podobě a CD-ROM (*.pdf) Dodány všechny povinné přílohy Přílohy dodány v listinné a elektronické podobě (CD-ROM, *.pdf) V žádosti všechny předepsané údaje Počet stránek odpovídá počtu stran v Seznamu příloh Podpisy oprávněných osob v žádosti a přílohách Hodnocení GP – 1. fáze FORMÁLNÍ HODNOCENÍ Formální nedostatky OPRAVITELNÉ Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 26. Oprávněnost žadatele/příjemce Sídlo žadatele na území ČR Partner práv.osoba se sídlem v ČR Dopad projektu na území MSK Klíčové aktivity v souladu s výzvou Cílové skupiny v souladu s výzvou Doba trvání projektu v souladu s výzvou Požadovaná finanční podpora v souladu s výzvou Podpora pouze na způsobilé výdaje, respektování limitů v souladu s výzvou Křížové financování v souladu s výzvou Hodnocení GP – 2. fáze HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Nedostatky v přijatelnosti NEOPRAVITELNÉ !!! Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 27. Výběrová kritéria 1)Obecná kritéria Stanoveny centrálně - MŠMT Max. počet bodů 85 2)Specifická kritéria Stanovuje si MSK pro každou výzvu zvlášť Max. počet bodů 15 Kritérium „Synergie“ – IPRM Bonifikace 10 % v případě zařazení projektu pod IPRM Hodnocení GP – 3. fáze VĚCNÉ HODNOCENÍ Bodování dle stanovených výběrových kritérií Hodnotí min. 2INDIVIDUÁLNÍ HODNOTITELÉ (Centrální databáze hodnotitelů) Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 28. Výběrová kritéria (schvalována Monitorovacím výborem OP VK) Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (18 b) Cílová skupina (10 b) Popis realizace projektu ((18 b) Finanční řízení (20 b) Výsledky a výstupy (15 b) Horizontální témata (4 b) Specifická kritéria dle požadavků MSK (15 b) Celkem: max. 100 bodů + 10 % bonifikace IPRM Hodnocení GP – 3. fáze VĚCNÉ HODNOCENÍ Hodnocení: 2 – 3 individuální hodnotitelé Body: 65 bodů a více – projekt se doporučuje k financování (průměr bodů přidělených hodnotiteli) Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 29. Zřízení výběrové komise: Rada kraje Složení výběrové komise: Nejméně 9 členů Zástupci řídícího orgánu, regionálních orgánů, sociálních partnerů, NNO, nezávislých odborníků Činnost Výběr projektů ke schválení na základě výše finanční podpory přidělené na danou výzvu Respektuje se pořadí vzniklé na základě bodového ohodnocení Vytváří Seznam projektů doporučených ke schválení (vč. zásobníku projektů) Hodnocení GP – 4. fáze VÝBĚROVÁ KOMISE Pouze projekty s 65 a více body Vytváří Seznam projektů doporučených ke schválení (orgány kraje) Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 30. Schválení GP • Přísluší zastupitelstvu kraje • Schvalování na základě doporučení výběrové komise Zastupitelstvo kraje rozhoduje o: • Schválení projektů k financování • Schválení projektů, které jsou zařazeny do zásobníku projektů (náhradní projekty) • Neschválení projektů k financování Po schválení ZK uzavření Smlouvy o financování grantového projektu – zahájení realizace Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 31. Rozpočet způsobilé výdaje limity křížové financování Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 32. Kapitola rozpočtu č.1 – Osobní výdaje související s realizací projektu Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 33. Kapitola rozpočtu č.2 – Cestovní náhrady související s realizací projektu Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 34. Kapitola rozpočtu č.3 – Zařízení související s realizací projektu Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 35. Kapitola rozpočtu č.3 – Zařízení související s realizací projektu Výdaje spadající do křížového financování • výdaje na nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za podmínek: - speciální vybavení nebo zařízení, které není možno pořídit za cenu nižší než 40 tis. Kč - zařízení nebo vybavení musí být používáno k realizaci aktivit • výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny • stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 40 tis. Kč a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit Nábytkem v rámci křížového financování bez ohledu na velikost a účel použití se rozumí zejména: • stoly, lavice, pracovní desky; • židle,křesla, pohovky, postele včetně matrací; • skříně, police, závěsné skříňky včetně kuchyňských , truhlice; • vestavěné skříně s PC do 40 tis. Kč • věšáky a zrcadla volně stojící i závěsné; • nábytkové stěny a podobné sestavy; Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 36. Kapitola rozpočtu č.4 – Místní kancelář Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 37. Kapitola rozpočtu č.5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 38. Kapitola rozpočtu č.6 – Stavební úpravy související s realizací projektu Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 39. Kapitola rozpočtu č.7 – Přímá podpora Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 40. Kapitola rozpočtu č.8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 41. DPH • Plátce DPH Pro osoby, které jsou plátci DPH je způsobilých výdajem ta část DPH, na kterou není u daného příjemce přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem o DPH. • Neplátce DPH Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 42. Nezpůsobilé výdaje Náklady, které nelze hradit z veřejných prostředků. Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Dále se jedná o výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti . Výčet nezpůsobilých výdajů je konkrétně uveden Příručce pro žadatele. Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 43. Přehled financování • Příjmy projektu a Soukromé spolufinancování – vyplní žadatel • Příjmy způsobilé a nezpůsobilé a Celkové výdaje projektu – načítáno přímo z Benefitu • Rozpad financí – po vyplnění výše uvedených položek automaticky Před spuštěním Rozpadu financí musí být vyplněny záložky: • Projekt • Žadatel projektu • Rozpočet projektu Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 44. Harmonogram čerpání Uvádí se zde částky předpokládaných způsobilých výdajů prokázaných žadatelem za monitorovací období realizace jak žadatele tak i partnerů; • Předpokládaná požadovaná částka – předpokládaná částka způsobilých výdajů projektu za určité období • Datum předložení žádosti o platbu – termín, kdy se budou předkládat žádosti o platbu (prokázání výdajů vynaložených za předchozí období); interval předkládání žádostí – 3 měsíční; datum první platby cca 3 měsíce od účinnosti Smlouvy o financování GP a datum poslední platby max. 2 měsíce po termínu Data ukončení projektu ze záložky Projekt . Součet částek za všechny platby na záložce Finanční plán se musí rovnat celkové dotaci – Přehled financování Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

 45. Děkujeme Vám za pozornost a přejeme příjemný den. Ing. Kateřina Švrčková, Mgr. Nazim Afana, Ing. Marcela Honková, Bc. Andrea Šimoníková odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schématMoravskoslezský kraj – Krajský úřad28. října 117702 18 Ostrava Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013