Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAZANIMLAR 1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar. PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAZANIMLAR 1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.

KAZANIMLAR 1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.

1334 Views Download Presentation
Download Presentation

KAZANIMLAR 1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KAZANIMLAR 1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.

 2. Hayatımızda toprak neden önemlidir? Geniş topraklara sahip olmanın nasıl sorumlulukları vardır?

 3. Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sâdık yârim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum Benim sâdık yârim kara topraktır Nice güzellere bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum Her türlü isteğim topraktan aldım Benim sâdık yârim kara topraktır Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Yemek verdi ekmek verdi et verdi Kazma ile döğmeyince kıt verdi Benim sâdık yârim kara topraktır Toprağa neden “Sadık Yarim” demiş olabilir?

 4. Halkımızın en önemli geçim kaynağı topraktır Toprak aynı zamanda bize vatandır Kullandığımız bir çok şeyin kökü topraktır 2 3 1

 5. Günlük yaşantımızda kullandığımız eşyalardan toprakla ilgisi olmayanları söyleyebilir misiniz?

 6. Verimli topraklara sahip olan Mezopotamya ve Anadolu da bir çok farklı medeniyet kurulmuştur. Toprak tarih boyunca önemli olduğu için özellikle verimli topraklara sahip olmak için insanlar ve devletler mücadele etmiştir

 7. Sulama Gübreleme Tohum Islahı Makineli Tarım Zirai Mücadele 2 3 4 5 1 Ülkemiz coğrafi konumu itibari ile oldukça verimli topraklara sahiptir. Ancak ülkemizin nüfusu da Cumhuriyet döneminden sonra hızla artmıştır Toprağımızın daha verimli kullanılması için neler yapılmalıdır? Devletimiz çiftçilere nasıl destek olmaktadır?

 8. Bu destekler ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı arasında nasıl bir bağlantı vardır? Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı dışında tarımı destekleyen diğer kuruluşlar hangileridir? Doğrudan gelir desteği Hayvancılık Destekleri Mazot ve Tohumluk Destekleri Hububat Desteği Çay Desteği

 9. Çiftçilerimize kredi sağlar Çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirir Barajlar bentler ve sulama kanalları yapar Ürünlerin alış-satış yaparak, değerini korur

 10. Tarımda çalışan nüfusumuzun oranı en fazla hangi yıldadır? Tarımda çalışan insan sayısı en fazla hangi yıldır? Nüfusumuzun artmasına rağmen tarımsal nüfus oranının düşmesinin sebebi ne olabilir?

 11. 1925 yılında en fazla üretimi yapılan ürün hangisidir? 2002 yılında en fazla ekim alanı olan ürün hangisidir? 1925 yılından 2002 yılına en fazla üretimi artan ürün hangisidir? 1925 yılından 2002 yılına üretimi en az artan ürün hangisidir? Ekim alanı ve üretim miktarlarının değişmesinin sebepleri neler olabilir? Farklı ürünler yetiştirilebilmesinin sebepleri neler olabilir? Makineli tarım ile üretimin artışı arasında nasıl bir ilişki vardır?

 12. Devlet ücret vermeden asker yetiştirmiştir Selçuklularda topraklar ikta denilen bölümlere ayrılmıştı. İktalar hizmet veya maaş karşılığında belirli süreler için askerlere, komutanlara ve devlet adamlarına verilirdi. Ikta sahipleri toprakları işleme karşılığı devlete asker besler ve savaşlarda askerleriyle orduya katılırlardı Devlet bazı memurlarına maaş vermekten kurtulmuştur Devlet vergilerin düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamıştır Hititlerde toprak devletindi.Kral bu toprakları ekilip üretim yapılmak üzere komutan ve valiler gibi görevlilere veriyordu.Savaş zamanlarında toprak verilmiş komutan ve valiler besledikleri askerlerle savaşa katılıyorlardı Devlet bölgenin güvenliğini sağlamıştır Devlet üretimde devamlılığı sağlamıştır Hititlerin ve Selçukluların toprak yönetimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? İkta sisteminin yaraları nelerdir?

 13. Yıl 1227, annem, babam ve 4 kardeşimle birlikte Kuzey Fransa’da bir kasabada resimde gördüğünüz kale gibi bir şatoda yaşıyoruz. Şatoda değil, çalışanlar için yapılmış barakalarda. Şato senyöre ait. Biz sadece onun topraklarında çalışıyoruz. Biz de toprak da senyörün malıyız.Senyör isterse bizi de toprağıyla beraber satar. Çalışmamız karşılığında para kazanıyoruz küçük toprak sahibi olabiliriz. Ancak hep köylü olarak kalacağız. Soyluları, rahipleri doyuruyoruz, onlara biz hizmet ediyoruz. Toprakların sahibi kimdir? Feodalizm’de günümüzdeki hangi haklar yer almıyor? Selçukluların ve Ortaçağ Avrupasının toprak yönetimini karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?

 14. Osmanlıda fetih hareketlerinin durması ve yeni tımar topraklarının olmaması Tımar dağıtımında kurallara uyulmaması Devletin Tımar arazisini iltizam usulü ile satması 2 1 3 Tımar sistemindeki bozulmalar olmaya başlayınca 1839 Tanzimat Fermanı ile tamamen kaldırılmıştır Osmanlı devletinde katıldığım savaşlarda başarılı olduğum için bana bazı toprakların vergisini toplama işi verildi. Toprağın sahibi devlet işleticisi köylü vergisini toplayanda bendim.Topladığım verginin bir kısmı ile geçimimi sağladım bir kısmı ile de devlete cebelü denilen asker yetiştirdim. Bu askerlerimle hem bölgedeki güvenliği sağladım hem de savaşlarda Tımarlı Sipahiler ordusunda savaştım. Ayrıca tımar topraklarındaki gelirler doğru hesaplanması için Tahrir Defterleri de tutulurdu Osmanlıdaki bu toprak sistemine ne ad veriliyor? Toprağın sahibi kimdir? Feodalite ile Tımar Sisteminin arasında nasıl farklar var? Selçukluların İkta Sistemine benziyor mu? Tahrir Defterleri niçin tutuluyordu? Tımar sistemindeki bozulmaların sebepleri nelerdir? Sizce Tımar sistemi günümüzde uygulanabilir mi? Tımarlı Sipahilerin yaptığı görevleri günümüzde hangi kurumlar yapmaktadır?

 15. ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış Nüfus artışı arttıkça toprağı daha verimli kullanmak ve modern tarım yapmak gerekir Daha verimli tarım yapmak için yeni tarlalar açılmalıdır Tımar sistemi ile devlet bölgenin güvenliğini sağladığı gibi devlete askerde yetiştirmiş oluyordu Tımarlı Sipahiler sahip olduğu toprağı çocuklarına miras olarak bırakabilirdi Selçukluların kullandığı İkta sisteminin bir değişiğini Osmanlıların da kullanması etkileşimi gösterir

 16. SBS 2010 Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir? A) Esnaflar arasındaki mesleki dayanışmanın artırılması B) Devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirilmesi C) Taşrada devlet otoritesinin ve güvenliğin sağlanması D) Tarımsal üretimde devamlı bir verimlilik sağlanması

 17. SBS 2010 Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toprağın korunduğu ve verimli kullanıldığına bir örnektir? A) Trakya’da sanayi tesislerinin tahıl alanlarına yayılması B) Konya’da erozyona açık alanların ağaçlandırılması C) Güney kıyılarımızdaki narenciye bahçelerine turistik tesislerin kurulması D) Güneydoğu’da tarım alanlarının baraj suları altında kalması

 18. Osmanlı devletinde köylünün toprağı iyi kullanmaması veya üç yıl arka arkaya boş bırakması halinde toprağı kullanma hakkı elinden alınır başkasına verilirdiBu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A)Kırsal kesimden göçü engellemek B)Özel mülkiyet hakkını sınırlandırmak C)Toprak gelirlerini vergilendirmek D)Üretimde sürekliliği sağlamak

 19. Osmanlılarda toprak mülkiyeti devlete ait olmasına rağmen halk, toprakları işleme hakkına sahiptir. Vergisini ödemek şartıyla herkes işleyebildiği kadar topraklardan yararlanabilir. Ancak elindeki toprakları üç yıl üst üste işlemeyen ve vergisini ödemeyenden topraklar alınır, başkasına devredilir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Özel mülkiyet kavramı gelişmiştir. B)Topraklardan ekonomik gelir elde edilmiştir. C)Topraklar devletin malıdır. D)Üretimin sürekliliği amaçlanmıştır.

 20. Türkiye ‘de iklim çeşitliliğinin fazla olmasına bağlı olarak yetişen ürün çeşitliliği de fazladır. Yurdumuzdaki birçok sanayi kuruluşunun ham maddesi tarımdan sağlanmaktadır. Kırsal alanlarda halkın en önemli geçim kaynağı tarımdır ve milli gelirimizin yaklaşık %30’unu tarım gelirleri karşılamaktadır. Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? • Tarım, Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. • Kırsal alanda insanların tek geçim kaynağı tarımdır. • İklim çeşitliliği, tarımsal ürün çeşitliğini de etkilemektedir. • Tarım, sanayi sektörü için önemli bir etkendir.