Download
projekt ekonom oa2 personalistika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA

PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA

138 Views Download Presentation
Download Presentation

PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJEKT EKONOMOA2PERSONALISTIKA Přijetí nového pracovníka na pozici asistentky ředitele

 2. Projekt vytvořili: Hana Skipalová Michaela Zavadilová Patrik Gnida

 3. Projektové úkoly AJ – vypracování anglického inzerátu HOV – podklad pro výběr pracovníka PEK – žádost o pracovní pozici PEK – strukturovaný životopis AJ – vypracování vstupního testu v anglickém jazyce AJ – životopis v anglickém jazyce STA – vyhodnocení výběrového řízení PRA – pracovní smlouvu ITE – pracovní smlouva – grafická úprava – práce s dlouhým dokumentem

 4. Projektové úkoly HOV – zpracování podkladu pro evidenci mezd HOV– výpočet odvodu za firmu UCE – zaúčtování mzdy ITE – výplatní lístek STA– rozbor mezd UCE – zaúčtování platby odvodů a mezd DAS – roční zúčtování FO

 5. Úkol č. 1Vypracování anglického inzerátu

 6. Business company SGZ are searching a new director's assistent. We find responsible,reliable, communicative person, who should be familiar with foreign languages. Weprefer intellect person, who are experianced in this charge. main activities of thisposition are communication with business partners and arrange meetings. If you areinterested person come with curiculum vitae and gcse to tender which will take thebusiness SGZ in 31.1.2013 at 2:00 p.m. Contact: Patrik Gnida Email: patrikgnida@seznam.cz Tel: 725 123 321

 7. Úkol č. 2 Podklad pro výběr pracovníka

 8. Úkol č. 3Žádost o pracovní pozici

 9. Úkol č. 4Strukturovaný životopis

 10. Johanka Maláková Husova 1380 790 01 Jeseník Mobil: 602 444 444 E-mail: johanka.malakova@seznam.cz Ž I V O T O P I S Osobní údaje Datum narození: 15. listopadu 1988 Jeseník Národnost: česká Zaměstnání 1.9.2008 až dosud Top Kop, s. r. o. výrobní společnost teracové dlažby asistentka ředitele Vzdělání a zkoušky 1.9.2004 – 30.5.2008 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JESENÍK s. r. o. Dukelská 1240, 790 01 Jeseník studijní obor obchodní akademie ukončeno maturitní zkouškou z AJ, CJL, EKO, UCE 26.6.2006 státní zkouška z kancelářského psaní na stroji květen 2006 až květen 2008 školní praxe u zahraniční společnosti Lila, a. s., účetní a asistentka obchodní ředitelky Jazykové znalosti Anglický jazyk – pokročilá znalost Německý jazyk – základní znalost Práce s počítačem aktivní znalost práce na PC – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) program na vedení účetnictví Pohoda vyhledávání na internetu ovládání klávesnice deseti prstovou hmatovou metodou Další dovednosti řidický průkaz sk. B

 11. Úkol č. 5 Vypracování vstupního testu v anglickém jazyce

 12. Where did you study? I studied Charles University in Prague. Would you like to try any extreme sport? I’d like to try bungee jumping. How do you spend weekday afternoons?After work I go to the fitness center, then I relax. What do you usually dream about? I dream of working abroad. Do you have any common custom with your family? With family once a month we go to the cottage. What is your biggest hobby? My favourite hobby is swimming. Do you eat a healthy diet? Yes, I eat healthy. What kind of books / films do you like to read / watch? I read detective, I like love story. What was your dream job when you were a child and what would you like to do now? My dream job was to be an astronaut and now I would like to work with you. Have you ever filled any entrance test? Yes, I filled. Do you live with your family ? No, I don’t live with my family. Would you like to study in future? What it would be? Yes, I would like to improve in Accounting. Do you have any pet? Yes, I have a fish.

 13. Part 2 – GRAMMAR Section A That’s John’s sister her name is Mary.A) His B) Her C) Their Robert lives in Switzerland. A) live B) living C) lives Where does she work? A) do B) does C) is There aren’t any books on the table.A) some B) the C) any Webought a new car last month. A) buy B) bought C) buyed What didyou do yesterday evening? A) do B) did C) were I was born in Istanbul. A) am B) were C) was Wouldyou like a glass of water? A) Would B) Do C) Are London is bigger than Rome. A) biggest B) bigger C) more big People borrow books from libraries. A) the books B) book C) books Where are you going now? - To the cinema. A) do you go B) do you going C) are you going What does he do ? - He’s a doctor. A) is he doing B) does he C) does he do While she was running , she losed her watch.A) lost B) losed C) was losing

 14. She goes to the work by train every day. A) the B) …….. C) her I haven’t got any money on me. A) a lot B) much C) many Whenare you arrived in Mexico? A) have you arrived B) are you arrived C) did you arrive Theycame to see us last weekend. A) came B) have come C) did come If I will have time, I’ll phone you. A) will have B) am having C) have Whatwere you buy if you had Ł10,000 to spend? A) would B) were C) will How long have you been learning English? - Since 1994A) do you learnB) are you learning C) have you been learning Millions of cans of coca-cola drink every day. A) drink B) are drunk C) is drunk The boys were playing when the accident happened. A) have played B) played C) were playing You look terrible! You should go to bed earlier!A) to go B) going C) go We would like to leave now, please. A) to leave B) leave C) leaving He’s got the car keys because he will drive to the shop.A) will drive B) drives C) is going to drive When I will arrive, I’ll get in touch.A) arrive B) arrived C) will arrive

 15. I went to Japan last month. - So do I! A) So did I B) So have I C) So do I I am having this car for 10 years now. A) have been having B) have had C) am having He wasn’t so tall to reach the top shelf. A) tall enough B) so tall C) enough tall They told me to sit here. A) sit B) to sit C) sitting What happened yesterday? A) has happened B) did happen C) happened I’m very interested in learning English. A) to learn B) learning C) learn He managed pass his test at the third attempt. A) passing B) pass C) to pass When I was young, I used toplay football every evening. A) used B) was used to C) used to I’m also supposed to be going, aren’t I? A) are I B) don’t I C) aren’t I If I knew, I would never have gone. A) had known B) knew C) would have known Mary canť do it, she was with me all evening. A) can’t have done B) can’t do C) mustn’t have done He has some important information for you. A) some important information B) an important information C) some important informations. Take an umbrella unless it rains. A) because B) in case C) unless Would you mind close the door when you go out? A) to close B) closed C) close D) closing

 16. Úkol č. 6 Životopis v anglickém jazyce

 17. Úkol č. 7 Vyhodnocení výběrového řízení

 18. Úkol č. 8Pracovní smlouva

 19. Pracovní smlouva Společnost: Mrazík s. r. o. se sídlem IČ: ....................................., zastoupená/ý ....................... (dále jen „zaměstnavatel“) a pan/í ....................................................., rodné číslo ...................................., bydliště ................... (dále jen „zaměstnanec“) uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. 1. Základní podmínky 1.1. Druh práce: Zaměstnanec bude vykonávat práci……………………………… 1.2. Místo výkonu práce: Místem výkonu práce je :……………. 1.3. Den nástupu do práce: Zaměstnanec nastoupí do práce dne …………… 1.4. Doba trvání pracovního poměru: Pracovní poměr se uzavírá na dobu………..(určitou, neurčitou) 1.5. Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce. II. 2. Mzdové podmínky 2.1. Způsob odměňování: Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí 13. 500Kč . 2.2. Splatnost mzdy: Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. 2.3. Termín výplaty: Pravidelným termínem výplaty je ……..den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 2.4. Místo a způsob výplaty mzdy: Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 2.5. Mzda v případě práce přesčas: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši ……….…… Kč (minimálně ve výši ………% průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. III. 3. Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 3.1. Údaje o nároku na délku: Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. zákoníku práce. 3.2. Údaje o výpovědních dobách: Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. 3.3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne.

 20. IV. 4. Povinnosti zaměstnavatele 4.1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. V. 5. Povinnosti zaměstnance 5.1. Zaměstnanec je zejména povinen: 5.2. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 5.3. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 5.4. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 5.5. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost; 5.6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 5.7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. VI. 6. Závěrečná ujednání 6.1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 6.2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. 6.3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V ............... dne .............. ..............…………………. zaměstnavatel (razítko a podpis) V .............. dne ........…… ..............………………… zaměstnanec (podpis)

 21. Úkol č. 9Pracovní smlouva – grafická úprava – práce s dlouhým dokumentem

 22. Pracovní smlouva Společnost: Mrazík s. r. o. se sídlem IČ: 154254525 zastoupená/ý Skipalová Hana (dále jen „zaměstnavatel“) a pan/í Johanka Maláková, rodné číslo 8851323795, bydliště Husova 1380 Jeseník (dále jen „zaměstnanec“) uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. 1. Základní podmínky 1.1. Druh práce: Zaměstnanec bude vykonávat práci asistentka ředitele 1.2. Místo výkonu práce: Místem výkonu práce je: Jeseník 1.3. Den nástupu do práce: Zaměstnanec nastoupí do práce dne 2.10.2012 1.4. Doba trvání pracovního poměru: Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou. 1.5. Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce. II. 2. Mzdové podmínky 2.1. Způsob odměňování: Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí 13. 500Kč2.4. . 2.5. Splatnost mzdy: Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. 2.6. Termín výplaty: Pravidelným termínem výplaty je 15 den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 2.7. Místo a způsob výplaty mzdy: Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 2.9. Mzda v případě práce přesčas: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši 100 Kč (minimálně ve výši 5% průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. III. 3. Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 3.1. Údaje o nároku na délku: Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. zákoníku práce. 3.2. Údaje o výpovědních dobách: Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. 3.3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne.

 23. IV. 4. Povinnosti zaměstnavatele 4.1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. V. 5. Povinnosti zaměstnance 5.1. Zaměstnanec je zejména povinen: 5.2. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 5.3. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 5.4. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 5.5. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost; 5.6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 5.7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. VI. 6. Závěrečná ujednání 6.1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 6.2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. 6.3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V Jeseníku dne10.10.2012 Skipalová Hana zaměstnavatel (razítko a podpis) V Jeseníku dne 10.10.2012 Johanka Maláková zaměstnanec (podpis)

 24. Úkol č. 10Zpracování podkladu pro evidenci mezd

 25. Úkol č. 11Výpočet mzdy

 26. Úkol č. 12Výpočet odvodů za firmu

 27. Úkol č. 13Zaúčtování mzdy

 28. Úkol č. 14Výplatní lístek

 29. Výplatní lístek

 30. Úkol č. 15Rozbor mezd

 31. Úkol č. 16Zaúčtování platby odvodů a mezd

 32. Úkol č. 17Roční zúčtování FO

 33. HODNOCENÍ  - Tento projekt nám umožnil si vyzkoušet dané učivo v praxi. - Kolektiv ve skupince byl velmi dobrý, spolupracovali jsme. - Nejtěžším úkolem v celém projektu bylo pro nás vypracování vstupního testu v anglickém jazyce,který byl náročný.

 34. Děkujeme za pozornost.