Download
zlep en prost ed v probl mov ch s dli t ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Chrudim 15.11.2010

 2. BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7 (dále jen Pokyny) Příručky pro žadatele a příjemce zveřejněné na http://www.strukturalni-fondy.cz

 3. BENEFIT7 – nová žádost Založení žádosti

 4. BENEFIT7 nová žádost

 5. Identifikace žádosti záložky Vždy a vše ukládat !!!!!!!!!!!!!!

 6. Identifikace žádosti Žadatel je povinen vyplnit každé žluté pole

 7. Projekt Nabídka z číselníků

 8. Projekt Povinné zaškrtnout v případě, že žadatel musí vybrat dodavatele výběrovým řízením. Podmínky – Příloha č.10 „Závazné postupy pro zadávání zakázek…“ Projekt má partnera – zaškrtnout NE Zaškrtnout v případě plánovaných aktivit na snížení energetické náročnosti budovy

 9. Podporované aktivity Nabídka z číselníku aktivit

 10. Území dopadu Hledání přes filtr Z číselníku vybrat město Doplnit 100%

 11. Popis projektu Vyplnit všechna žlutá pole dle plánovaného záměru

 12. Personální zajištění V případě přidání další osoby Každou další osobu „Uložit“

 13. Žadatel projektu Doplnit IČ žadatele a použít tlačítko „Validace ARES“ Upozornění : V případě, že žadatel nemá IČ (např. soukromá osoba) musí vyplnit heslo pro ARES, příp. i UIRADR – dodá pobočka CRR

 14. Adresa žadatele Každou adresu uložit !!!! • Vybrat všechny typy adres : • Adresa pro doručování • Adresa statutár. zástupce • Oficiální adresa Výběr adresy

 15. Osoby žadatele Jedna osoba navázaná na oficiální adresu musí být „Hlavní kontaktní osoba“

 16. Indikátory projektu Kritérium je povinné při plánování aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov

 17. Enviromentální kritéria • V případě, že žadatel plánuje realizaci investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti budovy. • Na záložce je třeba vybrat alespoň jedno enviromentální kritérium (kvantifikovatelné,nekvantifikovatelné, popřípadě oboje). Doporučení Vyberte nekvantifikované kritérium : Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

 18. Enviromentální kritéria × Vybrat nekvantifikované enviromentální kritérium

 19. Doporučení Pokyny k vyplnění finančních záložek velektronické žádosti projektové žádosti BENEFIT7 Pro snadnější vyplňování doporučujeme nejdříve finanční potřeby a zdroje rozepsat mimo žádost v BENEFIT7 např. v excelové tabulce.

 20. Příklad Příklad pro žádost do 5.2.b) – míra podpory 40% Celkové investiční náklady 1 200 000,--Kč Celkové způsobilé výdaje 1 000 000,--Kč

 21. Potřeby (EDS) Upozornění: Všechny údaje o rozpočtu je nutné uvádět v Kč. Žadatel vyplní způsobilé a nezpůsobilé výdaje rozdělené na investiční a neinvestiční potřeby v jednotkách Kč na záložce Potřeby (EDS) do příslušných let v závislosti na harmonogramu realizace a proplácení prostředků ze strukturálních fondů a státního rozpočtu na záložce Zdroje (EDS).

 22. Potřeby (EDS) Kód řádku – vyberte všechny očekávané výdaje projektu. (pozor na nové číslování řádků)! Po vyplnění všech povinných polí k danému výdaji je nezbytné údaje uložit prostřednictvím tlačítka „Uložit“. Chcete-li zadat údaje pro další potřeby, použijte tlačítko „Nový záznam“, vyberte další náklad a vyplňte příslušné částky. Bilance – investiční/neinvestiční výdaj. Údaj I/N se doplní automaticky po vybrání a uložení kódu řádku. Upozornění: V číselníku EDS/SMVS jsou neinvestiční výdaje označeny ve sloupci „Bilance“ písmenem „N“ a začínají číslem 5xxxx, investice jsou označeny písmenem „I“ a začínají číslem 6xxxx. Název – údaj se doplní automaticky po vybrání kódu řádku. Závaznost – automaticky se doplní závaznost Minimální. Jednotlivé roky POZOR ! –způsobilé výdaje se neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny. Platí, že pokud projekt/etapa skončí do 30.9. kalendářního roku budou způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30.9, je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak i na záložce Potřeby a Zdroje (EDS). Vynaložené nezpůsobilé výdaje se uvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy bez ohledu na datum ukončení etapy. Částku uveďte v jednotkách Kč (pozor - není již třeba zaokrouhlovat na tisíce Kč) Suma – údaj se doplní automaticky po vyplnění údajů z aktuálních roků. V souhrnné tabulce uživatel vidí po vyplnění na záložce Zdroje (EDS) součet investičních a neinvestičních výdajů a investičních a neinvestičních zdrojů plánování v jednotlivých letech. Tyto součty se musí rovnat.

 23. Přehled financování Pole se doplňují ručně – ze záložky „Potřeb“ se automaticky data nepřenášejí. Doplňují se skutečné částky, bez zaokrohlení !!!!! Povinná spoluúčast obce v aktivitě revitalizace veřejného prostranství Povinná spoluúčast žadatele – vlastníka bytového domu tj. i obec Kliknout po vyplnění Celkové výdaje

 24. Přehled financování Rozpad financí – stejný u obcí i ostatních žadatelů V případě správného rozpadu financí - výše dotace

 25. Zdroje (EDS) Záložka Zdroje (EDS) Upozornění: Všechny údaje o rozpočtu je nutné uvádět vKč. Kód řádku– vyberte zdroje projektu, ze kterých budou/byly výdaje hrazeny. (pozor na nové číslování řádků)! Stejný řádek může být vybrán vícekrát pokud obsahuje jinou kombinaci hodnot účelový znak, druhové třídění a typ výdaje SR.

 26. Zdroje (EDS) Po vyplnění všech povinných polí k danému výdaji je nezbytné údaje uložit prostřednictvím tlačítka „Uložit“. Chcete-li zadat údaje pro další potřeby, použijte tlačítko „Nový záznam“, vyberte další náklad a vyplňte příslušné částky. Bilance – investiční/neinvestiční zdroje. Údaj I/N se doplní automaticky po vybrání a uložení kódu řádku. Upozornění: V číselníku EDS/SMVS jsou neinvestiční zdroje označeny ve sloupci „Bilance“ písmenem „N“ a začínají číslem 5xxxx, investice jsou označeny písmenem „I“ a začínají číslem 6xxxx. Název – údaj se doplní automaticky po vybrání kódu řádku. Účelový znak – účelový znak se vyplňuje pouze tehdy, pokud žadatel je kraj nebo obec. U oblastí podpory, které jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (5.2 – Zlepšení v problémových sídlištích., 5.3.- Modernizace a rozvoj systémů a tvorby územních politik) naleznete použití účelových znaků v tabulce č.1. Tabulka č.1 pro obce typ výdaje řádek zdroje účelový znak Neinvestice 5573 17003 Investice 6573 17871 Neinvestice 5570 17002 Investice 6570 17870 Účelové znaky pro obce nebo kraje, které předkládají projektovou žádost do oblasti podpory, které nejsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, budou doplněné co nejdříve, mezitím je nutnése obrátit na kontaktní osobu, která je uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce.

 27. ZDROJE (EDS) • Druhové třídění – vyplnění pole je povinné pouze pro řádky 5573/6573 VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU a pro řádek 5570/6570 VDS – rozpočet kapitoly správce programu. • Pro žadatele v oblastech podpory, které jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, zadejte položky druhového třídění, které jsou uvedeny v tabulce č.2: • příjemce neinvestice investice • Obec 5321 6341 • SVJ (bytových) 5225 6324 • Družstva 5213 6313 • Fyzická osoba NR 6312

 28. ZDROJE (EDS) • Typ výdajů SR – pro řádek 5570/6570 VDS – rozpočet kapitoly správce programu se vždy použije položka „Výdaj uznatelný EU“ u všech žadatelů mimo OSS a PO OSS. Pro řádek 5573/6573 VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU se použije vždy položka „Výdaj uznatelný EU“. • Závaznost – u řádku 5573/6573 VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU a řádku 5570/6570 VDS – rozpočet kapitoly správce programu se vždy z číselníku vybere závaznost maximální. Pro ostatní zdroje žadatele, které jsou vlastním zdrojem žadatele, bude vybrána závaznost minimální.

 29. ZDROJE (EDS) • Jednotlivé roky • v případě ex-post financování – způsobilé výdaje se neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny. Platí, že pokud projekt/etapa skončí do 30.9. kalendářního roku budou způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30.9, je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak i na záložce Potřeby a Zdroje (EDS). Vynaložené nezpůsobilé výdaje se uvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy bez ohledu na datum ukončení. • Upozornění: Nesmí se již používat záporné částky!

 30. Etapy Etapy na sebe musí navazovat !!!!!!! Rozpad financí se provede po vyplnění všech etap

 31. Finanční plán Doplní se automaticky po vyplnění záložky „Etapy“

 32. Prioritní témata Výběr aktivity z číselníku Po vybrání aktivity kliknout – částky se doplní automaticky.

 33. Výběrová řízení Vyplnit pro každé VŘ POZOR zda podle zákona nebo Závazných postupů!

 34. Horizontální témata Vyplnit dle projektu

 35. Publicita Žadatel vybere z nabídky dle „Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření“ – příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Projekty na které dotace činí méně než 500 000 EUR označí hmotné výstupy symbolem EU a IOP a dále informací o finanční účasti EU, ERDF – text v Příloze č.3

 36. Čestné prohlášení

 37. Přílohy projektu Počet listů vyhotovení – nepovinný údaj

 38. Kontrola žádosti

 39. Finalizace žádosti Žádost tisknout až po finálním uložení žádosti

 40. Děkuji za pozornost Vedoucí pobočky CRR: ing. Leoš Macura Tel.: 495 580 411, E-mail: macura@crr.cz Projektový manažer: ing. Karel Píha Tel.: 495 580 412, E-mail: piha@crr.cz Finanční manažer: Marie Kalmusová Tel: 495 580 412, E-mail: kalmusova@crr.cz U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové